Güvencesiz Çalışma Bağlamında Gündelik Yaşama Tanıklık: Ankara Örneği

2015-12-31
Ecevit, Mehmet Cihan
Aydın, Mustafa Berkay
Akgün, Recep
Bu proje, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına sahip işçilerin çalışma yaşamlarını ve gündelik yaşam pratiklerini konu alan bir belgesel çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışma sonunda elde edilmesi düşünülen belgesel, odak konusu olarak seçilen işçilerle yapılan mülakatlardan ve işçilerin gündelik yaşam örüntülerinin görsel kayıtlarına dayanan sekanslardan oluşacak ve sosyalbilim alanında giderek yaygınlaşan görsel nitelikli araştırma ve sunum biçimlerine bir örnek teşkil edecektir. Aşağıda, literatür taraması kısmında, esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin günümüz kapitalizmi tarafından nasıl oluşturulduğu ve teşvik edildiğine yönelik bir çerçeve çizilmekte; araştırmanın kapsamı ve konunun üreteceği ek bilgi bölümlerindeyse, proje sonunda ortaya çıkması hedeflenen belgesel çalışmasının sosyolojik niteliğine ve bu alandaki geleneksel anlatım biçimlerine dayalı araştırmalara yapması hedeflenen özgül katkıya dikkat çekilmektedir.

Suggestions

Sürdürülebilir Gıda Tüketimi için Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına bir Bakış
Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye(2016-12-31)
Okul öncesi öğretmen eğitimi programında yer alan “Anne ve Çocuk Beslenmesi” dersi 2015-2016 Bahar döneminde sürdürülebilirlik için eğitim prensiplerine dayalı olarak revize edilmiştir. Beslenme prensipleri ve anne-çocuk beslenme programları sürdürülebilir gıda tüketimi gereklilikleri göz önüne alınarak öğretmen adaylarına sunulmuştur. Bu çalışmada, bahsedilen dersi tamamlamış olan okul öncesi öğretmen adaylarının beslenme ile ilgili algılarını ve beslenme alışkanlıklarını incelemek, sürdürülebilir gıda tü...
ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE YÖNETİCİLERİN KAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞ VE ALGILARI
Engin Demir, Cennet; Kandemir, Anıl; Göktürk Ağın, Duygun; Akın, Sibel; Çalık, Başak(2018-12-31)
Bu projenin amacı öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik görüş ve algılarını incelemektir. Araştırma kapsamında veriler Ankara ve İstanbul'un farklı ilçelerinden seçilecek olan okullarda çalışan öğretmenlerden ve Ankara ilinde yer alan Eğitim Fakülteleri'nde okuyan öğretmen adaylarından anket yolu ile ve seçilecek yöneticilerden görüşme yolu ile toplanacaktır. Ankete katılan öğretmenler arasından gönüllü olanlar ile görüşmeler gerçekletirilecektir.
ÖĞRETİM TEORİSİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: SORU-CEVAP TABANLI ÖĞRETİM TEORİSİ
Yıldırım, Zahide; Çelik, Berkan; Ataş, Amine Hatun(2017-12-31)
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlayabilecek soru sorma ve soru sorulduğunda cevap verme davranışlarına ve bilişsel becerilerine odaklı olarak tasarlanmış bir öğretim kuramının, bir öğretim ortamında etkililiğini bilimsel olarak araştırmaktır. Tasarlanan kuramın öğretim ortamında uygulanması sürecinde karşılaşılan sınırlılıklar ve sağlayacağı olası faydalar, kuramın çalışan ve geliştirilmesi gereken yanları incelenecek ve bulgular çerçevesinde kuram tekrar gözden geçirilecektir.
Göç Veren Ülkeler Açısından Gelir ve Göç Verme Arasındaki İlişki
Kırdar, Murat Güray(2013-12-31)
Bu çalışmada amaçlanan göç veren ülkelerdeki gelir seviyesinin göç verme kararını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Sjaastadt (1962) ve Harris ve Todaro (1970) tarafından yapılan ilk çalışmalardan itibaren, göç veren ülkelerdeki ücret seviyesindeki bir artışın göç verme oranını düşüreceği ileri sürülmüştür. Bunun nedeni, göç etmekten doğacak olan faydanın – iki ülke arasıdaki ücret farkının – azalmasıdır. Diğer taraftan, Vanderkamp (1971) tarafından da ortaya konulduğu üzere göç veren ülkedeki gelirin ar...
Neoliberalizm ve Güvenlik Aygıtlarının Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2017-12-31)
Bu proje, neoliberal projenin merkezinde yer alan devletlerin güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması sürecini küresel, bütünsel ve tarihsel maddeci bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi amaçlamaktadır.
Citation Formats
M. C. Ecevit, M. B. Aydın, and R. Akgün, “Güvencesiz Çalışma Bağlamında Gündelik Yaşama Tanıklık: Ankara Örneği,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58674.