Hide/Show Apps

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ALTERNATİF ÇEVRESEL POLİTİKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM ETKİSİ

Bu projenin amacı demografik değişim altında enerji-çevre politikalarını nesiller-arası yaklaşım çerçevesinde analiz etmektir. Enerji-çevre politikalarının en önemli özelliği uzun dönemli etkiler ve değiş-tokuşlar içermesidir. Buna göre örneğin küresel ısınma ile mücadelede sera gazı emisyon azaltım stratejileri ya da yenilenebilir enerji kullanımı teşvikleri gibi politikalar, gerek uygulama gerekse ekonomik ve çevresel etkileri açısıdan uzun dönemli dinamik özellikler gösteren politikalardır. Bu proje çerçevesinde ele alınan tekil ekonomi (Almanya) ya da ekonomi grubu (AB) reel verileri kullanılarak (veri olanakları kısıtının da ele alınabildiği ölçüde) kalibrasyonu gerçekleştirilmesi planlanan ardışık nesiller modeli, temel bir mikro-tutarlı yapı altında ekonomik aktivite-enerji -çevresel etkiler ilişkilerini yansıtmanın yanında analiz edilen politika alternatiflerinin ekonomik gelişme (sermaye birikimi, istihdam...), üretim yapısı, enerji talebi, tüketim ve tasarruf patikaları, kamu finansmanı dengesi, dış ticaret dengesi, toplam emisyonlar gibi farklı ekonomik-enerji-çevresel değişkenler üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkilerinin analiz edilmesine de olanak sağlayacaktır. Bu teorik yapı altında projenin amacı, seçilmiş AB-cografyası için enerji-çevre-ekonomi ilişkilerinin temel özelliklerini ve sektörler-arası üretim ilişkilerinin yansıtan ve enerji-çevre alternatif politikalarının nesiller-arası refah etkilerini de kapsayacak şekilde analiz edilmesidir.