ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE YÖNETİCİLERİN KAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞ VE ALGILARI

2018-12-31
Bu projenin amacı öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik görüş ve algılarını incelemektir. Araştırma kapsamında veriler Ankara ve İstanbul'un farklı ilçelerinden seçilecek olan okullarda çalışan öğretmenlerden ve Ankara ilinde yer alan Eğitim Fakülteleri'nde okuyan öğretmen adaylarından anket yolu ile ve seçilecek yöneticilerden görüşme yolu ile toplanacaktır. Ankete katılan öğretmenler arasından gönüllü olanlar ile görüşmeler gerçekletirilecektir.

Suggestions

ÖĞRETİM TEORİSİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: SORU-CEVAP TABANLI ÖĞRETİM TEORİSİ
Yıldırım, Zahide; Çelik, Berkan; Ataş, Amine Hatun(2017-12-31)
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlayabilecek soru sorma ve soru sorulduğunda cevap verme davranışlarına ve bilişsel becerilerine odaklı olarak tasarlanmış bir öğretim kuramının, bir öğretim ortamında etkililiğini bilimsel olarak araştırmaktır. Tasarlanan kuramın öğretim ortamında uygulanması sürecinde karşılaşılan sınırlılıklar ve sağlayacağı olası faydalar, kuramın çalışan ve geliştirilmesi gereken yanları incelenecek ve bulgular çerçevesinde kuram tekrar gözden geçirilecektir.
Güvencesiz Çalışma Bağlamında Gündelik Yaşama Tanıklık: Ankara Örneği
Ecevit, Mehmet Cihan; Aydın, Mustafa Berkay; Akgün, Recep(2015-12-31)
Bu proje, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına sahip işçilerin çalışma yaşamlarını ve gündelik yaşam pratiklerini konu alan bir belgesel çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışma sonunda elde edilmesi düşünülen belgesel, odak konusu olarak seçilen işçilerle yapılan mülakatlardan ve işçilerin gündelik yaşam örüntülerinin görsel kayıtlarına dayanan sekanslardan oluşacak ve sosyalbilim alanında giderek yaygınlaşan görsel nitelikli araştırma ve sunum biçimlerine bir örnek teşkil edecektir. Aşağıda, literatür ta...
SOSYAL BİLİM DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ULUSLARARASI YAYIN KALİTESİ VE SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN GERİ BİLDİRİM MEKANİZMALARI VE İŞBİRLİKÇİ YAZIM
Can, Gülfidan(2015-12-31)
Bu çalışmanın başlıca amacı Sosyal Bilim Doktora öğrencilerinin uluslararası SSCI indeksinde taranan dergilerde yayın konusunda karşılaştıkları ortak problemleri analiz ederek, bu problemler için destek mekanizmalarının sunduğu geri-bildirim etkinliğini
İçeriği Teknoloji İle Zenginleştirilmiş Oyuna Dayalı (itod) Mobil Öğrenme Uygulamaları.
Kaplan, Göknur; Caner, Sonay; Doğan, Sibel(2014-12-31)
Bu proje, 2-7 yaş arasındaki çocuklara yönelik, aile içi ve okulöncesi eğitim ve öğretimde kullanılabilecek, içeriği anadilde olan ve teknolojiyle zenginleştirilmiş eğitsel mobil uygulamalar geliştirmeyi hedeflemektedir. Projenin hedef kitlesi öncelikle bu yaş grubundaki öğrenciler ve bu öğrencilerin ebeveynleri olmakla birlikte okulöncesi öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin de uygulama ve değerlendirme aşamalarında sürece dahil olmaları öngörülmektedir. Proje bu kapsamda iki aşamalı olarak düşünülm...
Öğretmen adaylarının teknoloji entagrasyonu, fen teknoloji mühendislik matematik (FTMM-STEM) yaklaşımı ve sosyobilimsel konuları öğretmeye yönelik algılarının incelenmesi
Yılmaz Tüzün, Özgül(2015-12-31)
İngilizce olarak yaygın olarak kullanılan STEM (Science Technoloy Engineering Mathematics) yaklaşımı bu çalışmada FTMM (Fen Teknoloji Mühendislik Matematik) olarak kullanılacaktır. Fen, teknoloji, toplum, mühendislik (FTMM), ve sosyobilimsel konular arasındaki etkileşim üzerine yapılan çalışmalar, bu konuların 21 yüzyıldaki fen eğitiminde geldiğimiz noktada çok önemli olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde hem üniversite öncesi dönemde hem de üniversite düzeyinde öğrencilere FTMM ile ilgili eğitimin etkin ver...
Citation Formats
C. Engin Demir, A. Kandemir, D. Göktürk Ağın, S. Akın, and B. Çalık, “ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE YÖNETİCİLERİN KAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞ VE ALGILARI,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59668.