Unpacking the Metanarrative of the 1923 Greco-Turkish Exchange of Populations? A Prosopographical Study of Greek Scholarship in the Interbellum

2015-12-31
Bu proje Türk-Yunan Nüfus Mübadele'si hakkında şimdiye kadar yaptığımız çalışmalara ek olarak, konuyla ilgili iki savaş arası dönemde ortaya çıkan ana anlatıyı ayrıntılı bir şekilde ele almak üzere planlanmıştır. Mübadele'nin ilgili devletler için bir başarı öyküsü olduğu tezini işleyen iki-savaş arası dönemi entelektüel yazını çalışmanın ana odağı olarak seçilmiştir. Bu bağlamda bu tezi Yunanistan için ayrıntılı bir şekilde işleyen çok geniş bir aydınlar grubu prosopografik bir bakış açısıyla incelenecektir. Bu aydınların konuyla ilgili ürettikleri ana anlatı iki savaş arası dönemde konunun evrensel anlatısı haline gelmiş; ve bu anlatıyı siyasi ajandalarının ve retoriğin parçası haline getiren karar vericiler bu anlatıyı özellikle azınlıklarla ilgili nüfus mühendisliği projelerini meşrulaştırmak için kullanmışlardır. Bizim bu projeyle göstermeye çalışacağımız, söz konusu ana anlatıyı üreten Yunanistanlı aydınların büyük bir kesiminin dönemin hükümetlerinde farklı düzeylerde görev yapmış olan devlet memurları olduğu ve ürettikleri ana anlatının tamamen ideolojik bir söylem temelinde şekillenip esas olarak tarihsel gerçeklerle bağdaşmadığıdır. Bu bağlamda projenin ana amacı, söz konusu anlatıyı üreten Yunanistanlı iki-savaş arası dönemi aydınları hakkında detaylı kişisel bilgi derlemek ve bilgiler etrafında Nüfus Mübadelesi'yle ilgili hakim söylemi tartışmaya açmaktır.

Suggestions

Political and Social Opposition Represented by Ecological Movements Against Neoliberal Politics in Contemporary Turkey
Ertuğrul, Kürşad(2017-12-31)
Günümüzde neoliberalizmin doğayı ve müşterekleri özelleştirme ve metalaştırma yönelimine karşın, dünyanın birçok yerinde yerel direniş hareketleri ortaya çıkmaktadır. Doğayı ve müşterekleri savunan bu hareketler neoliberal projeye karşı güçlü bir karşı çıkış potansiyeli taşımaktadır. Bu projede, ekolojik-çevreci hareketlerin neoliberal politikalara karşı temsil ettiği toplumsal ve siyasal muhalefet dinamiğini anlamak ve bu hareketleri küresel bir bağlamda tartışmak amaçlanmıştır. Bu çalışmanın temel motiv...
Sahanın “Sıcak Gündeminde” Sosyal Bilimcinin Deneyimleri: Niteliksel Araştırmalar ve Özdüşünümsellik
Rittersberger, Helga İda(2015-12-31)
Alan araştırması deneyimleri üzerine yürütülmesi önerilen bu proje, araştırmacı ve araştırılan kişi arasındaki güç ilişkisinin toplumsal hareketler bağlamından etkilenip etkilenmediğini, etkilendiyse bunun araştırmacının deneyimine yansımalarının ne olduğunu düşünümsel metodoloji çerçevesinde anlamak amacı taşır. Bu amaçla, beklenmedik şekilde gelişen ve gündelik hayata yansımaları olan toplumsal hareketler süresinde niteliksel araştırma yürüten sosyal bilimcilerin deneyimlerine ulaşılmaya çalışılacaktır. ...
Okuma ve Soru Yanıtlama Sürecinde Oluşan Düşünme Süreçleri ve Beyin Aktivasyonları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Disiplinler Arası bir Çalışma
Cedden, Gülay; Yağcıoğlu, Süha; Eken, Aykut; Çakar, Tuna(2015-12-31)
Bu projenin amacı, okuduğunu anlama kapsamında öğrencilere verilen doğrudan çıkarım ve üst düzey becerileri ölçen açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların beyin faaliyetlerini nasıl değiştirdiği incelemektir. Bu anlamda okuduğunu anlamaya yönelik metinlere dayanan ve metin içinde doğrudan verilen bilgilerin ayırt edilmesi ile kapalı anlamların ayırt edilmesine yönelik hazırlanan çoktan seçmeli ve yanıtı sınırlandırılmış açık uçlu sorular uyarıcı olarak kullanılacak, deneysel desende beyin faaliyetleri EEG yö...
DERSİMLİ SANATÇILAR ÖRNEĞİNDE DÜNYA MÜZİĞİ
Şen, Mustafa(2016-12-31)
Çalışma, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve müzik icrası arasındaki ilişkiyi, Dünya Müziği kategorisi üzerinden piyasa ve dinleyici beğenileri faktörleri ile de ilintilendirerek Dersimli sanatçılar örneğinde ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Güvencesiz Çalışma Bağlamında Gündelik Yaşama Tanıklık: Ankara Örneği
Ecevit, Mehmet Cihan; Aydın, Mustafa Berkay; Akgün, Recep(2015-12-31)
Bu proje, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına sahip işçilerin çalışma yaşamlarını ve gündelik yaşam pratiklerini konu alan bir belgesel çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışma sonunda elde edilmesi düşünülen belgesel, odak konusu olarak seçilen işçilerle yapılan mülakatlardan ve işçilerin gündelik yaşam örüntülerinin görsel kayıtlarına dayanan sekanslardan oluşacak ve sosyalbilim alanında giderek yaygınlaşan görsel nitelikli araştırma ve sunum biçimlerine bir örnek teşkil edecektir. Aşağıda, literatür ta...
Citation Formats
O. Yıldırım, “Unpacking the Metanarrative of the 1923 Greco-Turkish Exchange of Populations? A Prosopographical Study of Greek Scholarship in the Interbellum,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59540.