Political and Social Opposition Represented by Ecological Movements Against Neoliberal Politics in Contemporary Turkey

2017-12-31
Günümüzde neoliberalizmin doğayı ve müşterekleri özelleştirme ve metalaştırma yönelimine karşın, dünyanın birçok yerinde yerel direniş hareketleri ortaya çıkmaktadır. Doğayı ve müşterekleri savunan bu hareketler neoliberal projeye karşı güçlü bir karşı çıkış potansiyeli taşımaktadır. Bu projede, ekolojik-çevreci hareketlerin neoliberal politikalara karşı temsil ettiği toplumsal ve siyasal muhalefet dinamiğini anlamak ve bu hareketleri küresel bir bağlamda tartışmak amaçlanmıştır. Bu çalışmanın temel motivasyonu, çevreci hareketlerin örgütlenme modelleri, eylem pratikleri, aktörleri, amaçları, toplumsal değişim için öngördükleri stratejileri anlamak ve bu hareketlerin ortaya çıktığı ekonomik ve toplumsal bağlamı açıklamaya çalışmaktır. Bu hareketleri küresel bir bağlamda değerlendirmek için yeni toplumsal hareketler literatüründen faydalanılacaktır.Önerilen projenin araştırması için alan çalışması yapılacaktır. Alan araştırmasının ilk aşamasında birincil kaynaklara ulaşılmaya çalışılacak; derinlemesine mülakatlar yapılacaktır. Bu çalışmanın alan çalışması İstanbul ve Artvin/ Cerattepe’de gerçekleşecektir. İstanbul’da kent tabanlı kitlesel bir hareket olan Kuzey Ormanları Savunması’nda aktif olan kişilerle görüşülecektir. Alan çalışmasının diğer ayağı 1993 yılından beri süregelen, kır merkezli, maden ocaklarına Yeşil Artvin Derneği önderliğinde karşı çıkan Cerattepe mücadelesi olacaktır. Artvin’de Yeşil Artvin Derneği yöneticileriyle, diğer sivil toplum örgütleriyle, yöre

Suggestions

Unpacking the Metanarrative of the 1923 Greco-Turkish Exchange of Populations? A Prosopographical Study of Greek Scholarship in the Interbellum
Yıldırım, Onur(2015-12-31)
Bu proje Türk-Yunan Nüfus Mübadele'si hakkında şimdiye kadar yaptığımız çalışmalara ek olarak, konuyla ilgili iki savaş arası dönemde ortaya çıkan ana anlatıyı ayrıntılı bir şekilde ele almak üzere planlanmıştır. Mübadele'nin ilgili devletler için bir başarı öyküsü olduğu tezini işleyen iki-savaş arası dönemi entelektüel yazını çalışmanın ana odağı olarak seçilmiştir. Bu bağlamda bu tezi Yunanistan için ayrıntılı bir şekilde işleyen çok geniş bir aydınlar grubu prosopografik bir bakış açısıyla incelenecekti...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
TARTIŞMALI DEVLETLERDE 'AVRUPALILIK' KAVRAMINI ANLAMLANDIRMAK VE TARTIŞMAK: KUZEY KIBRIS VE KOSOVA ÖRNEKLERİ
Alpan, Başak Zeynep(2018-12-31)
Avrupa bütünleşmesinin ulusal, bölgesel ya da küresel gündemimizi derinden etkilediği bir bağlamda, geçmişte kaldığını sandığımız ‘aidiyet’ ve ‘kimlik’ gibi kavramlar, siyasi gündemi oldukça meşgul eden konu başlıkları olarak tekrar karşımıza çıkmıştır. Bu süreç, özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllardan başlayarak yoğun göç dalgalarıyla karmaşıklaşmış çok kültürlü toplumlarda, ‘kimlik’ kavramının tüm dünyada önem kazandığı bir döneme denk gelmiştir. Bu proje, 'kimlik' ve 'aidiyet' kavramlarının artan öneminde...
İlköğretim Öğrencileri için İklim Değişikliği Bilgi ve Tutum Ölçeği Çalışması
Teksöz, Gaye; Şahin, Elvan(2013-12-31)
İklim değişikliği, dünya üzerinde yaşamış olan ve yaşayan toplumların şimdiye kadar yüz yüze kaldığı en ciddi küresel çevre sorunlarının başında gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler, .iklim değişikliği ve küresel ısınmaya en az sebep olan ülkeler olmalarına rağmen bundan en fazla etkilenecek bölgeler olmaları beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’nin de iklim değişikliğinin yol açacağı olumsuzluklardan etkilenmesi muhtemeldir. Bu riski en aza indirmek, iklim o...
Neoliberalizm ve Güvenlik Aygıtlarının Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2017-12-31)
Bu proje, neoliberal projenin merkezinde yer alan devletlerin güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması sürecini küresel, bütünsel ve tarihsel maddeci bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi amaçlamaktadır.
Citation Formats
K. Ertuğrul, “Political and Social Opposition Represented by Ecological Movements Against Neoliberal Politics in Contemporary Turkey,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61579.