ZAMAN TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ STRATEJİK İNTERAKSİYONLARA ETKİSİ

2017-12-31
Bu proje iki farklı stratejik interaksiyonda zaman tercihlerinin insan davranışlarınım nasıl etkileyeceği üzerinedir. Projenin ilk kısmı devlet alım desteklerinin geç ödenmesinin kamu ve özel teşebbüslerin talep kısmında olduğu durumlarda market dengesini nasıl etkilediği üzerinedir. Projenin ikinci kısmı ise, uzun vadeli takım yarışmalarında zaman tercihlerinin efora etkisi üzerinedir.

Suggestions

Hindistan ve Türkiye: Gelişmenin Dinamikleri, Yeni Tahayyüller ve Geleneksel Anlayışlar
Turan, Şeref Halil; Jassal, Smıta Tewarı(2015-12-31)
Bu araştırma, belli bir ekonomik kalkınma düzeyinde oldukları kabul edilen ve yıllık %6-%8 arasında kalkınma hızları olan iki doğu toplumu olarak Türkiye ve Hindistan’ın dinamizm kaynaklarını incelemeyi amaçlamaktadır.İnsanı kendi-ilgisiyle yönetilen bir varlık olarak gören ve 18. Yüzyılda gelişen siyasi iktisat görüşü, egoizmi refahı artırmak (ya da genel olarak gelişmeyi sağlamak) yoluyla topluma yararlı olabilecek bir biçimde kullanılacak bir güç olarak gören bir etiği varsayar.Bu araştırma, 3. Binyılın ...
savunma harcamalarının iktisadi büyümeye etkileri: dünya ülkeleri için doğrusal olmayan panel veri modellemesi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu projenin temel amacı savunma harcamalarının iktisadi büyümeye etkilerinin doğrusal olmayan yumuşak geçişli autoregresyon modelleri ile verisi olan bütün dünya ülkeleri ortaya çıkarılmasıdır. Analizde panel yumuşak geçişli autoregresyon modeli kullanılacaktır.
Türkiye’nin Toplam Enerji Talebindeki Değişimin Ayrıştırma Yöntemi ile Belirlenmesi
Sarı, Ramazan(2015-12-31)
Petrol krizinden sonra enerji güvenliği dünyanın gündemine oturunca etkin enerji politikaları geliştirme gereği ortaya çıkmıştır. Ekonomik büyümeye engel olmadan hayata geçirilecek enerji politikalarının ilk koşul enerji ile diğer ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemektir. Böylece daha etkili enerji talebi öngörüleri yapılabileceği gibi aynı zamanda arzulanan ekonomik büyüme de gerçekleşmiş olacaktır. Bu çalışma ile Türkiye’de enerji talebini belirleyen faktörler ayrıştırma yöntemi ile belirl...
Mali Politikalar Ve Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliğinin Ölçülmesine Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi.
Parmaksız, Ömer Kağan(2014-12-31)
Projenin amacı mali politikalar ve kamu borçlarının sürdürülebilirliliğine ölçmeye yönelik alternatif bir model ortaya koymak. yöntem olarak dinamik stokastik genel denge modellemesi kullanılacaktır. sonuç olarak mevcut yöntemlerin eksik kaldığı alanlarda eksikliklerin gidirilmesi.
Borsa İstanbul'da Dönemsellik Etkileri
Gülseven, Osman(2014-12-31)
Bu proje İstanbul borsasındaki dönemsel etkileri araştırmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında Borsa İstanbul spot ve vadeli endeks verilerinin günlük, haftalık, ve aylık getirileri hesaplanarak sezonluk etkilerin bulunup bulunmadığı test edilecektir.
Citation Formats
M. İ. Büyükboyacı Hanay and S. Yürek, “ZAMAN TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ STRATEJİK İNTERAKSİYONLARA ETKİSİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59545.