ERKEN SANAYİSİZLEŞME: TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DİNAMİKLERİ

2016-12-31
Makroiktisat ve büyüme yazını, imalat sanayi (İS) katma değerinin GSYH içindeki payı ile kişi başı reel gelir arasındaki ilişkiyi, genellikle ters-U şeklinde ((belirli bir reel gelir seviyesine kadar İS payının artması ve daha sonra azalmaya başlaması) tanımlamaktadır (Dasgupta ve Singh, 2006, Rodrik, 2015). Son dönemlerde, bu ilişki aslında hemen tüm gelişmiş ülkelerde (GÜ) gözlemlenmektedir. Yakın dönem çalışmaları, diğer yandan, benzer durumun gelişmekte olan (GOÜ) ve yükselen piyasa (YPE) ekonomileri için de geçerli olduğunu fakat bunun çok daha düşük reel gelir düzeyinde gerçekleştiğini önermektedir. Bunun sonucunda, GOÜ ve YPE deneyimleri “erken sanayisizleşme” olarak tanımlanmaktadır. İktisat yazınında, erken sanayisizleşme bir ampirik olgu olarak sunulurken, bunun nedenleri konusunda çalışma eksikliği bulunmaktadır. Rodrik (2015) küreselleşme ve dış ticaret açıklığını erken sanayisizleşme nedeni olarak önermektedir. Bu projede gelişmiş, gelişmekte olan ve yükselen piyasa ekonomiler panel verilerini kullanarak “Erken sanayisizleşme” önermesini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, ayrıca, dış ticaret açıklığı, finansal açıklık, küresel katma değer zincirlerine eklemlenme derecesi, döviz kuru rejimi, reel kurlar vb. değişkenlerin sanayileşme/sanayisizleşme üzerine etkilerinin de incelenmesi amaçlanmaktadır.

Suggestions

Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü: Bir Tarımsal İnovasyon Sistemi Yaklaşımı
Erdil, Erkan(2016-12-31)
Bu çalışma, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişimine engel olan problemleri, bir başka deyişle yeniliğin önündeki engelleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, zeytin ve zeytinyağı sektörünün işleyişini olumsuz etkileyen yapısal zayıflıklar (aktörler, kurumlar, etkileşim ve altyapı) yenilik sistemi yaklaşımı ile ortaya konulacaktır.
Uluslararası Sermaye Hareketleri: Nedenleri ve Sonuçları
Özmen, Erdal(2018-12-31)
Bu proje ile uluslararası sermaye hareketlerinin nedenleri ve sonuçlarının gelişmekte olan, yükselen piyasa ve gelişmiş ülke ekonomileri panel verisi kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada sadece toplam (aggregate) değil, aynı zamanda sermaye hareketlerinin temel alt kalemlerinin de (portföy, bono, doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer) giriş ve çıkış dinamiklerinin belirleyicileri ile ülke ekonomilerine etkileri incelenecektir. Çalışmada temel çekim (reel gelir, göreli reel getiri vd.) ve itim...
Eksik Bilgi Altında Şirket Birleşmeleri, Sosyal Refah ve Doğrudan Yabancı Yatırım Politikaları
Koska, Ahmet Onur(2016-12-31)
Bu çalışma, doğrudan yabancı yatırım (DYY) kararları alınırken, çok uluslu şirketlerin, hem tam bilgi hem de eksik bilgi ve eksik rekabet altında, yabancı piyasalarda kendi iştiraklerini sıfırdan kurma veya yerleşik şirketlerden biri ile birleşme arasında nasıl seçim yaptıklarını ve şirket eşleşmelerindeki stratejik etkileşimleri inceler. Ayrıca çalışmada, sosyal refah hesaplamaları yapılarak, tam bilgi ve eksik bilgi durumlarında sınırlayıcı DYY politikalarının rolü tartışılmaktadır.
Açık Arttırmalarda Satıcı Tekliflerinin İktisadi Analizi
Yıldırım Kasap, Dilem(2017-12-31)
Bu çalışmada, artan fiyat yoluyla gerçekleştirilen açık arttırmalarda, satıcının da teklif vermek suretiyle müzayedeye aktif katılımının müzayedenin sonuçları üzerine olası iktisadi etkileri incelenir.
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Citation Formats
E. Özmen, “ERKEN SANAYİSİZLEŞME: TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DİNAMİKLERİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59549.