Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri

Download
2015
Bu bölümde Ankara bölgesinin küresel düzeydeki rekabetçi pozisyonu açısından büyük önem taşıyan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek, ArGe ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik etkin bir strateji ve politika analizinin hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak Türkiye’de BİT sektörünün genel çerçevesi çizilmiş daha sonra da Ankara’da BİT sektöründe faaliyet gösteren paydaşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarına yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bu bölümün amacı Ankara’da BİT sektörünün, sektörün kendinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönleri ile sektör dışından kaynaklanan fırsat ve tehditleri analitik bir yaklaşımla incelemektir. Son olarak yapılan bir saha çalışmasından yararlanılarak Ankara BİT sektörünün rekabetçi gücünü artırmak için politika önerilerinde bulunulmuştur.

Suggestions

Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri
Boston, Meryem; Erdoğan Aras , Fatma; Görer Tamer , Nilgün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, firmaların yer değiştirme süreçlerini etkileyen dışsal dinamikler olarak günümüzde sanayi coğrafyasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Bu çalışma son dönemde firma yer değiştirme sürecine ilişkin artan ilgiye paralel olarak, Ankara imalat sanayinin yer değiştirme davranışları üz...
Ankara Kent Merkezinde Sosyo Ekonomik Tabakaların Mekansal Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Analizi Ve Ankara Kenti Sosyal Coğrafyası.
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2010-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı, Ankara Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik Tabakaların mekansal dağılımını Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında analiz ederek Ankara kenti sosyal coğrafyasına yönelik bir sosyal haritalama çalışması gerçekleştirmektir. Bu araştırmanın hedefi, TÜBİTAK-SOBAG 104 K 039 no'lu proje desteği ile 2007-2008 yılında tamamlanmış ve raporu teslim edilmiş olan “Ankara Kent Merkezinden Temsili bir Örneklemde Toplumsal Tabakalaşma, Hareketlilik ve Sosyo-Ekonomik Statü Araştırması” ...
Ankara Mobilyacılar Sitesinde Üretim Alanında Çalışan Genç İşçiler Ve Farklı Ölçeklerdeki.dışlanma Süreçleri.
Ersoy, Melih(2012-12-31)
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğunlaştığı bir kentsel alanda çalışan genç işçilerin farklı toplumsal alanlarda maruz kaldıkları dışlanma süreçlerinin incelenmesi ve kentsel politika önerilmesi hedeflenmektedir.
Kurumsal İşbirliği Ve Yönetimi Sistemi (kibis)
Hasdoğan, Gülay Fatma(2010-12-31)
Bu projenin amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde İnternet altyapısı üzerine kurulu, gerek kurumsal işbirliğini ve bilgi paylaşımını artıracak gerekse stüdyo eğitiminin çevrimiçi uygulamalar ile desteklenmesini sağlayacak bütünlenmiş bir yapı kurmak, ve bu yapının eğitimdeki etkilerini ölçmektir. Bu yapı bir yandan akademik personel arasında bilgi paylaşımını ve iletişimi artırarak işbirliği olanaklarını çoğaltırken, diğer yandan da öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi ...
İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
Citation Formats
E. Erdil, M. T. Pamukcu, and İ. S. Akçomak, “Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92359.