Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri

Download
2015
Bu bölümde Ankara bölgesinin küresel düzeydeki rekabetçi pozisyonu açısından büyük önem taşıyan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek, ArGe ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik etkin bir strateji ve politika analizinin hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak Türkiye’de BİT sektörünün genel çerçevesi çizilmiş daha sonra da Ankara’da BİT sektöründe faaliyet gösteren paydaşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarına yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bu bölümün amacı Ankara’da BİT sektörünün, sektörün kendinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönleri ile sektör dışından kaynaklanan fırsat ve tehditleri analitik bir yaklaşımla incelemektir. Son olarak yapılan bir saha çalışmasından yararlanılarak Ankara BİT sektörünün rekabetçi gücünü artırmak için politika önerilerinde bulunulmuştur.

Suggestions

Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri
Boston, Meryem; Erdoğan Aras , Fatma; Görer Tamer , Nilgün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, firmaların yer değiştirme süreçlerini etkileyen dışsal dinamikler olarak günümüzde sanayi coğrafyasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Bu çalışma son dönemde firma yer değiştirme sürecine ilişkin artan ilgiye paralel olarak, Ankara imalat sanayinin yer değiştirme davranışları üz...
Ankara Kent Merkezinde Sosyo Ekonomik Tabakaların Mekansal Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Analizi Ve Ankara Kenti Sosyal Coğrafyası.
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2010-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı, Ankara Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik Tabakaların mekansal dağılımını Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında analiz ederek Ankara kenti sosyal coğrafyasına yönelik bir sosyal haritalama çalışması gerçekleştirmektir. Bu araştırmanın hedefi, TÜBİTAK-SOBAG 104 K 039 no'lu proje desteği ile 2007-2008 yılında tamamlanmış ve raporu teslim edilmiş olan “Ankara Kent Merkezinden Temsili bir Örneklemde Toplumsal Tabakalaşma, Hareketlilik ve Sosyo-Ekonomik Statü Araştırması” ...
Ankara Mobilyacılar Sitesinde Üretim Alanında Çalışan Genç İşçiler Ve Farklı Ölçeklerdeki.dışlanma Süreçleri.
Ersoy, Melih(2012-12-31)
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğunlaştığı bir kentsel alanda çalışan genç işçilerin farklı toplumsal alanlarda maruz kaldıkları dışlanma süreçlerinin incelenmesi ve kentsel politika önerilmesi hedeflenmektedir.
Ankara İli Kentsel İnovasyon Sistemi İle Kurumsal Yapıların İncelenmesi: Kentsel Öğrenme Sistemlerinin İyileştirilmesi
Erdil, Erkan(2012-12-31)
Bu çalışma ile Ankara ili için farklı kentsel yönetim biçimleri özelinde inovasyon faaliyetlerinin incelenmesi; farklı seviyelerdeki teknolojik yeniliklerin analizi; farklı hizmet ve üretim faaliyetleri / aktörleri arasındaki ilişkiler ve tüm bu bahsettiğimiz faaliyetlerin aktivite ve performanslarını direkt olarak etkileyen ilişkiler ağının belirlenmesi (web of relations); bu ilişkilerin rasyonel bir biçimde tanımlanabilmesi ve il genelinde yönetsel / üretsel / hizmet aktörleri arasındaki bilgi akışlarını...
Ankara'da Gecekondu Dönüşüm Kapsamında Yapılan Toplu Konut Projelerinde Çocuk ve Kadınların Konut Memnuniyeti
Severcan, Yücel Can(2016-12-31)
Şehir planlaması yazınında kentsel dönüşüm alanındaki yayınların çoğunluğu bu süreçlerin sonunda dönüşüme uğrayan mekanların nitelikleri ve bu niteliklerin insan davranışlarına etkisi üzerinedir. Üzerinde yeterince araştırma yapılmamış diğer bir sorunsal ise kentsel dönüşümün hedef aldığı ve çoğunlukla gecekonduları ve yozlaşmakta olan mahalleleri kapsayan alanlardan ayrılmak durumunda bırakılan alt gelir gruplarına devlet eliyle üretilip sunulan toplu konut alanlarının, burada yaşamaya başlayan grupların i...
Citation Formats
E. Erdil, M. T. Pamukcu, and İ. S. Akçomak, “Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92359.