Beşeri ve Sosyal Bilim Araştırmalarına Temel Oluşturan Kavramların Öğretilmesi ve Öğrenilmesinde Video Teknolojilerinden Faydalanma

2018-12-31
Her akademik düzeyden ve programdan öğrencinin, farklı teknik ve içeriksel özelliklere sahip (belgesel, dijital hikayeleme, animasyon, sanal oyunlar ve uygulamalar vb.) multimedya araçlarının öğretim faaliyetlerine entegre edilmesi sayesinde, birçok yönden çok daha verimli bir öğrenme süreci geçirdiğini biliyoruz: hatırlama, muhakeme ve problem çözme yeteneklerinin pekişmesi, tekrara dayalı öğrenme ihtiyacının etkili bir biçimde desteklenmesi, motivasyonun yükselmesi, öğrenmede otonominin artması gibi. Söz konusu bilimsel verilerden yola çıkan bu projenin temel amacı, eğitimde multimedya araçlarını kullanmanın sağladığı avantajlardan faydalanmak suretiyle, sosyal ve beşeri bilimler lisans öğrencilerine yönelik, ilgili alanlardaki bütün çalışmalarda vazgeçilmez olan bazı anahtar kelimeleri daha anlaşılır hale getirmek üzere, kısa-orta uzunlukta videolar hazırlamaktır. Bir yıl içinde tamamlanacak, ve bu sebeple de bilimsel çalışmalar açısından anlaşılması elzem dört anahtar kelime (‘kavram,’ ‘yöntem,’ ‘model,’ ve ‘söylem’) ile sınırlı kalacak olan bu ilk proje aslında bir pilot çalışma. 2018 Bahar dönemindeki lisans derslerinde destekleyici materyal olarak kullanmak üzere hazır hale gelmiş olacak bu videolar, bütün sosyal ve beşeri bilim programlarıyla işbirliği içinde zenginleşebilecek, hatta bu bölümlerde öğretim yöntemlerinin asli bir unsuruna dönüşebilecek benzeri materyallerin ilk adımı olma potansiyeli de taşımaktadır.

Suggestions

BİREYLERİN FİNANSAL RİSK ALGILARI VE SİGORTA ALIM KARARLARININ İNCELENMESİ: ANKET ÇALIŞMASI
Özdemir, Özlem; Oran, Adil(2015-12-31)
Bu çalışmada finansal kararlardan biri olan sigorta alımı kararı ele alınmış ve bireylerin belli finansal riskleri (finansal kayıpları) nasıl algıladıklarını ve bu algıların zararı azaltma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen sigorta alım kararını nasıl etkilediği incelenecektir.Bu çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalardan en önemli farkı ise uygulamanın psikoloji ve ekonomi bilimlerini biraraya getiriyor olması çalışmaya disiplinler arası bir nitelik kazandırmaktadır. Bunun yanısıra finans alanında ü...
İlişki Sürdürme Davranışları, İlişkisel Eşitlik, Evrensel Eşitlik ve İlişkilerde Takdir (Minnetkarlık) Ölçekleri’nin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Sümer, Zeynep(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı, İlişki Sürdürme Davranışları (Stafford, 2011), İlişkisel Eşitlik (Sabatelli & Cecil-Pigo, 1985), Evrensel Eşitlik (Sprecher, 1986) ve İlişkilerde Takdir (Minnetkarlık) Ölçekleri’nin (Amie Gordon, Impett, Kogan, Oveis ve Keltner, 2012) Türkçe uyarlamasını yapmak ve geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtları evli bireyler örnekleminde incelemektir.
Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması: Çatışma Eksenleri ve İmkanlar
Güneş, Şule(2014-12-31)
Sınai mülkiyet hakları ve telif hakları olarak iki genel kategori altında güvence altına alınan fikri mülkiyet hakları, gerek Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO-World Intellectual Property Organisation) sözleşmeleri sistemi, gerekse Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde yürütülen Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Andlaşması (TRIPS-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) hükümleri ile uluslararası ekonomi hukukunun düzenleme alanına girmekte, bunun yanısıra devletlerin ikili ve bölgesel and...
Anne ve çocuk arasında geçmişe yönelik ve etkinlik sırasında yapılan konuşmaların çocuğun bellek gelişimine ve öğrenmesine etkisi: Kompost etkinliği örneği
Olgan, Refika(2017-12-31)
Araştırmanın amacı beraber yer aldıkları kompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-66 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında bu etkinlikler ile ilgili geçmişe yönelik konuşmaların çocukların toprağı, kompost döngüsünü ve sürdürülebilirliği öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir.
Osmanlı-İngiliz İlişkilerinin Kişisel Boyutu: Damat Ferit Paşa (1853-1923) ve İngiliz Yerleşik Nizamı
Boyar, Ebru(2015-12-31)
Bu projede, Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Kate Fleet ile önceki bir projemize yönelik yaptığımız arşiv çalışması sırasında ulaştığımız Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın İngiliz Parlamenter Aubrey Herbert’e (1880-1923) 1907-1923 yılları arasında yazdığı ve şu anda Herbert’ın özel arşivinin bulunduğu İngiltere’deki Somerset County Archives’da saklanan Fransızca 20 adet mektubundan yola çıkılarak Damat Ferit’in İngiliz yerleşik nizamı ile kurduğu yakın ilişki incelenecektir. Osmanlı Devleti’nin en kritik dönüm n...
Citation Formats
Ö. Avcı, “Beşeri ve Sosyal Bilim Araştırmalarına Temel Oluşturan Kavramların Öğretilmesi ve Öğrenilmesinde Video Teknolojilerinden Faydalanma,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62093.