Lise Öğrencilerinin Kimya Özyeterlilik Düzeyleri Ve Kaynakları.

2010-12-31
Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli değişkenler üzerine yapılan çalışmalarda, çoğunlukla duyuşsal değişkenlerin etkisi üzerinde durulmaktadır. Duyuşsal değişkenler, tutum, motivasyon, endişe ve öz-yeterlik gibi doğrudan saptanamayan ancak psikometrik araçlarla belirlenen değişkenlerdir. Bunlar arasında öz-yeterlik faktörü başarıya etki eden önemli bir değişken olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kişinin belli bir işi yerine getirmede kendine olan inancı olarak Bandura (1997) tarafından tanımlanan öz-yeterlik inancı, aynı zamanda dört ana kaynaktan beslenerek gelişmektedir. Bu kaynaklar, kişinin kendi başına edindiği deneyimler (performans başarıları), başkalarından görerek kazandığı deneyimler (dolaylı yaşantılar), sözel yolla ikna olma (sözel ikna) ve kişinin fizyolojik ve duygusal durumu olarak belirlenmiştir (Bandura, 1997). Bu çalışmada, lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi ve bu inancı açıklayan kaynakların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, Usher ve Pajares (2009) tarafından daha önce geliştirilen Kimya Öz-yeterlik Kaynakları Ölçeği Türkçe'ye uyarlanacaktır. Bunun yanında, Çapa Aydın ve Uzuntiryaki (2009) tarafından geliştirilen ve güvenirliği test edilen Kimya Öz-yeterlik Ölçeği-Lise Formu da kullanılacak diğer araştırma ölçeği olacaktır. Araştırmada cevap aranan sorular kısaca aşağıdaki gibidir: 1) Lise öğrencilerinin kimya özyeterlik inançları ne düzeydedir? 2) Lise öğrencilerinin kimya özyeterlik inançlarını açıklayan kaynaklar nelerdir? 11. sınıf lise öğrencilerinin kimya özyeterlik inançlarının 10. sınıf lise öğrencilerine göre daha yüksek olması beklenmektedir. Ayrıca lise öğrencilerinin kimya özyeterlik inançlarını açıklayan kaynakların başında duyuşsal faktörlerin gelmesi araştırmanın beklenen diğer bir sonucudur.

Suggestions

The Combined Effect of Light Touch and Cognitive Task Difficulty on Postural Control
çelik, tuğba; Kirazcı, Sadettin; Department of Physical Education and Sports (2021-10-12)
Studies investigating combined effects of light touch and cognitive task are limited and available results are inconsistent regarding effects of cognitive task on postural control. Therefore, this study investigated the combined effects of light touch and cognitive task difficulty on postural control. Participants performed cognitive task and light touch individually and simultaneously. Results indicated that both light touch and cognitive task improved postural sway individually. The cognitive task difficu...
Okul öncesi çocuklar ve şiddet: Tanık ve kurban olma düzeyleri
Çetinkaya Yıldız, Evrim; Sümer, Zeynep (2010-02-01)
Children’s chronic exposure to violence negatively affects their social development even though the level of violence is low. In the available literature, implementing prevention programs at early ages is suggested due to being more effective and economic. Nevertheless, most of the violence prevention programs target adolescents. Therefore, in this study, violence exposure levels of 62 children (3-6 ages) are examined through Violence Exposure Scale (VEX-Violence Exposure Scale; Fox and Leavitt, 1995). The ...
Afet Sonrası Çocuk ve Ergenler
Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2020)
Bu bölüm, afet sonrası çocuk ve ergenlerin tepkilerine ve stres tepkilerini etkileyen etmenlere dair temel bilgiler içermektedir. 1. Stres tepkilerini etkileyen etmenler 2. Çocuk ve ergenlerde travma 3. Çocuk ve ergenlerin afet sonrası tepkileri
Longitudinal data analysis with statistical and machine learning methods in neuroscience
Çakar, Serenay; Gökalp Yavuz, Fulya; Department of Statistics (2022-8)
Exploration of brain activity under different conditions has been subject to many neuroscience studies. The recent developments in cognitive studies provide the opportunity to work on neural correlates of specific cognitive processes such as working memory, decision making, response inhibition, perception, and sensation. Brain response studies constitute multidimensional, multilevel or nested data sets formed by different parts of the brain of individuals. Hence, it is of significant importance to implement...
The impact of extending non-compulsory schooling on schooling and employment outcomes of youth
Karabilgin, Ali Gökhan; Dayıoğlu Tayfur, Meltem; Department of Economics (2020-10-14)
This study examines the impact of an increase in the duration of non-compulsory upper secondary education from three to four years on the schooling and employment outcomes of youth. We use micro-data from various rounds of Household Labor Force Surveys of Turkey and a Difference-in-Difference design where we exploit the variation across birth cohorts in policy exposure for identification. Our first analysis involves looking at how school enrollment of 15-18-year-olds changes as a result of the policy....
Citation Formats
E. Kondakçı, “Lise Öğrencilerinin Kimya Özyeterlilik Düzeyleri Ve Kaynakları.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59616.