Hide/Show Apps

Lise Öğrencilerinin Kimya Özyeterlilik Düzeyleri Ve Kaynakları.

Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli değişkenler üzerine yapılan çalışmalarda, çoğunlukla duyuşsal değişkenlerin etkisi üzerinde durulmaktadır. Duyuşsal değişkenler, tutum, motivasyon, endişe ve öz-yeterlik gibi doğrudan saptanamayan ancak psikometrik araçlarla belirlenen değişkenlerdir. Bunlar arasında öz-yeterlik faktörü başarıya etki eden önemli bir değişken olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kişinin belli bir işi yerine getirmede kendine olan inancı olarak Bandura (1997) tarafından tanımlanan öz-yeterlik inancı, aynı zamanda dört ana kaynaktan beslenerek gelişmektedir. Bu kaynaklar, kişinin kendi başına edindiği deneyimler (performans başarıları), başkalarından görerek kazandığı deneyimler (dolaylı yaşantılar), sözel yolla ikna olma (sözel ikna) ve kişinin fizyolojik ve duygusal durumu olarak belirlenmiştir (Bandura, 1997). Bu çalışmada, lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi ve bu inancı açıklayan kaynakların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, Usher ve Pajares (2009) tarafından daha önce geliştirilen Kimya Öz-yeterlik Kaynakları Ölçeği Türkçe'ye uyarlanacaktır. Bunun yanında, Çapa Aydın ve Uzuntiryaki (2009) tarafından geliştirilen ve güvenirliği test edilen Kimya Öz-yeterlik Ölçeği-Lise Formu da kullanılacak diğer araştırma ölçeği olacaktır. Araştırmada cevap aranan sorular kısaca aşağıdaki gibidir: 1) Lise öğrencilerinin kimya özyeterlik inançları ne düzeydedir? 2) Lise öğrencilerinin kimya özyeterlik inançlarını açıklayan kaynaklar nelerdir? 11. sınıf lise öğrencilerinin kimya özyeterlik inançlarının 10. sınıf lise öğrencilerine göre daha yüksek olması beklenmektedir. Ayrıca lise öğrencilerinin kimya özyeterlik inançlarını açıklayan kaynakların başında duyuşsal faktörlerin gelmesi araştırmanın beklenen diğer bir sonucudur.