Department of Secondary Science and Mathematics Education, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (23)

Has File(s)
No (22)
Yes (1)

Author
Geban, Ömer (8)
Kondakçı, Esen (6)
Boz, Yezdan (4)
Eryılmaz, Ali (4)
Tüysüz, Mustafa (4)

Subject
Eğitim (7)
Kimya (3)
Sosyal Bilimler (2)
Felsefe (1)
Fizik (1)

Date Issued
2009 - 2009 (3)
2010 - 2016 (20)

Item Type
Project (22)

Recent Submissions

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ, VE BUNUN ÖĞRENCİLERİN FENE OLAN TUTUM VE ANLAYIŞLARINA ETKİLERİ
Geban, Ömer; Öztürk, Gökhan(2016-12-31)
1. AMAÇ ve GEREKÇEKimya, fizik ve biyoloji birbiriyle yakından ilgili alanlardır ve anlamalı bir öğrenme için bu disiplinlerin entegrasyonuna ihtiyaç vardır. Kavramsal entegrasyon bir kişinin bir bilim dalındaki kavramı ön...
Lİse Öğrencilerinin Kimya Başarılarını Yordayan Değişkenler
Kondakçı, Esen(2016-12-31)
Fen eğitimde kavramsal değişimin olması için öğrencilerin öncelikle sahip oldukları kavramların farkında olmaları, kavram değişimini takip edebilmeleri ve bu sırada duyuşlarını da düzenlemeleri gereklidir. Bu nedenle üstka...
ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRENCİLERİN KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ
Geban, Ömer; Arslan, Harika Özge(2015-12-31)
Lise düzeyinde gerek kimya ve biyoloji kavramlarının birbiriyle entegrasyonu araştıran bir çalışmaya gerekse bu entegrasyonun üstbilişsel yetiler ve motivasyon ile olan ilişkilerini inceleyen herhangibir çalışmaya alan yaz...
Simülasyonla Zenginleştirilmiş Araştırmacı-Sorgulayıcı Öğretim Yönteminin Uygulanması ve Bu Uygulanmanın Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Başarı Motivasyonu Üzerindeki Etkililiğinin Belirlenmesi
Eryılmaz, Ali(2015-12-31)
Bu çalışmada, öğrencilerin başarı, tutum ve başarı motivasyonları göz önünde bulundurularak, simülasyonla zenginleştirilmiş araştırmacı-sorgulayıcı öğretim yönteminin etkinliği incelenecektir. Bu amaçla geliştirilen simüla...
ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ YAPILANDIRMACI UYGULAMALAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Geban, Ömer; Tüysüz, Mustafa(2014-12-31)
Yapılandırmacı öğrenme son yıllardaki en güçlü öğrenme teorilerinden birisidir (Ernest, 1993; Tobin, 1993). Piaget’nin genetik epistemolojisi yapılandırmacılığın oluşmasında önemli bir katkı sağlamıştır. Yapılandırmacılığa...
3 x 2 Hedef Yönelimi Anket Skorlarının Geçerlik Çalışması: Lise Örneklemi
Kondakçı, Esen(2014-12-31)
Başarı Hedefleri Kuramı zaman içinde değişmiş, farklı modeller ortaya atılmış ve her yeni modelle birlikte var olan ölçme araçları da gelişmiştir. Elliot, Murayama ve Pekrun (2011) tarafından üniversite öğrencileri ile ça...
3 x 2 Hedef Yönelimi Anketi’nin Türkçe’ye Uyarlanması
Kondakçı, Esen(2013-12-31)
Eğitim alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin motivasyonlarını açıklamada yaygın olarak Başarı Hedefleri Kuramı (Achievement Goal Theory, Elliot, 1999) kullanılmaktadır. Başarı Hedefleri Kuramı’na dayalı ...
Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması
Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber; Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı;1. Mekanik, basit elektrik devresi, geometrik optik ve kinematikte kullanılan grafiklerin yorumlanmasında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek,2. Bu ölçüm araçla...
12. SINIF ÖĞRENCİLERİN ORGANİK KİMYA KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE ÖĞRENCİLERİN ÖZ YETERLİLİKLERİNİN, TUTUMLARININ ve ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNME YETENEKLERİNİN ORGANİK KİMYA BAŞARILARINA ETKİSİ
Geban, Ömer; Sunar, Sabiha(2013-12-31)
Teknolojik ve sosyolojik gelişmelerin temelini oluşturan bilim ve fen kavramı son 30 yıldır birçok ülkenin ilgi odağı olmuştur. Fen bilimleri eğitimi alanında çocuklar, öğrenciler ve hatta yetişkinlerin bilimsel olaylar ve...
Mikro Bilgisayar Destekli Labaratuar Uygulamaları İle İlgili Bir Hizmet İçi Eğitim Kursu Düzenlenmesi Ve Bu Kursun Etkinliğinini Belirlenmesi.
Eryılmaz, Ali(2013-12-31)
Amaç Çalışmanın ana amacı Anadolu Öğretmen Liselerinde görev yapan fizik öğretmenleri için MBL kullanımı ile ilgili bir hizmet içi eğitim kursu tasarlamak ve bu kursun etkililiğine bakmaktır. Kurs öncesinde öğretmenlerin M...
Öğretmen Adaylarının Afet ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi
Boz, Yezdan; Erdur Baker, Özgür(2013-12-31)
İyi bir afet eğitiminin verilebilmesi için de ilk basamak öğretmen adaylarının afet ile ilgili kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması ile mümkündür. Öğrencilerin on bilgilerini, kavram yanılgılarını dikkate almadan yapıl...
Ortaöğretim Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi
Alacası, Cengiz; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent; Çakıroğlu, Erdinç(2013)
Lise Öğrencilerinin Üstbiliş , Özyeterlilik Öğrenme Süreçleri Ve Motivasyonları Arasındaki İlişki.
Geban, Ömer(2012-12-31)
Kavramsal Değişim Koşullarına Dayalı İşbirlikçi Öğrenme Durumlarının 9. Sınıf Öğrencilerinin Karışımlar Konusu İle İlgili Kavrnamları Anlama Üzerine Etkisi.
Boz, Yezdan(2012-12-31)
Bu çalışmanın başlıca amacı, kavramsal değişim koşullarına dayalı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış işbirlikçi öğrenme yöntemleri ve geleneksel öğretim yöntemi olmak üzere, üç deneysel durumun 9. sınıf öğrencilerinin ka...
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç Ve Özyeterlilik Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmaları Üzerine Bir Modelleme Çalışması.
Boz, Yezdan(2011-12-31)
Bu çalışmada, biyoloji, fizik ve kimya öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile özyeterliklerinin ileride kendi sınıflarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını kullanmaları üzerinde ne kadar etkili olduğu tespit ed...
Çoklu Zeka Kuramının 12.sınıf Öğrencilerinin Alkoller Konusunu Anlamaları Üzerindeki Etkisi.
Geban, Ömer(2011-12-31)
Öğretmen Özdüzenlemesini Yordalayan Değişkenler.
Kondakçı, Esen(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik inançları ve öğretmen özyeterlik kaynaklarının öğretmen özdüzenleme becerilerini ne derecede açıkladığını araştırmaktır. Örneklem: Araştırmaya, Türkiye'deki baz...
Yeni Kimya Müfredatı İle İlgili Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Sıkıntılı Yönlerin Tespiti
Geban, Ömer(2010-12-31)
Kapsam Proje kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemine uygun olarak, temalardan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Form oluşturulurken literatür taraması detaylı olarak yapılmış ve güncel literatüre uyumlu b...
Görme Engelli Öğrencilerin Bazı Lise Fizik Konularının Öğreniminde Kullanabilecekleri Ders Aracı Tasarımı Ve Geliştirilmesi.
Eryılmaz, Ali(2010-12-31)
Kapsam Lise fizik öğretim programına uygun ve görme engellilerin kullanabileceği, üretimi ve kullanımı kolay ders araçlarını alandan bulmak gerekiyorsa tasarlamak, deneyerek geliştirmek ve ürün haline getirmek temel amacım...
Lise Öğrencilerinin Kimya Özyeterlilik Düzeyleri Ve Kaynakları.
Kondakçı, Esen(2010-12-31)
Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli değişkenler üzerine yapılan çalışmalarda, çoğunlukla duyuşsal değişkenlerin etkisi üzerinde durulmaktadır. Duyuşsal değişkenler, tutum, motivasyon, endişe ve öz-yeterlik gibi doğrudan s...
Citation Formats