Kavramsal Değişim Koşullarına Dayalı İşbirlikçi Öğrenme Durumlarının 9. Sınıf Öğrencilerinin Karışımlar Konusu İle İlgili Kavrnamları Anlama Üzerine Etkisi.

2012-12-31
Bu çalışmanın başlıca amacı, kavramsal değişim koşullarına dayalı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış işbirlikçi öğrenme yöntemleri ve geleneksel öğretim yöntemi olmak üzere, üç deneysel durumun 9. sınıf öğrencilerinin karışımlar konusunu anlamalarına etkisini incelemektir. Bu araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde bulunan bütün genel liseler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, iki okul ve her okuldan aynı öğretmenin ders verdiği üç sınıf oluşturacaktır. Sınıf mevcutlarının yaklaşık 30 kişi olduğu hesaplanırsa, araştırmanın örneklemi 180 öğrenciden oluşacaktır.Veri toplama aracı olarak, Karışımlar Kavram Testi (MCT) kullanılacaktır. Kavram testinin, yanı sıra, yarı yapılandırılmış mülakat soruları hazırlanacak ve MCT son-test skorları dikkate alınarak, deneysel gruplarda (yapılandırılmış işbirlikçi öğrenme grupları (bu çalışmadaki adıyla, STAD) ve yapılandırılmamış işbirlikçi öğrenme grupları (bu çalışmadaki adıyla, Learning Together) bulunan öğrencilerden yüksek, orta ve düşük performans gösteren üçer öğrenci (toplam 12 öğrenci) seçilecektir. 9. sınıf öğrencilerinin karışımlar konusunu anlamalarına üç deneysel durumun etkisini incelemek için kazanım puanlara dayalı kovaryans (ANCOVA) analizi kullanılacaktır. Ayrıca, kavram değişimine dayalı işbirlikçi öğrenme gruplarındaki yüksek, orta ve düşük performanslı öğrencilerin son-test puanlarının farklılık gösterip göstermediğini anlamak amacıyla kazanım puanlara dayalı varyans analizi (ANOVA) uygulanacaktır

Suggestions

The effect of cooperative learning approach based on conceptual change conditions on students understanding of chemical equilibrium
Bilgin, İbrahim; Geban, Ömer; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2002)
The purpose of this study was to investigate the effects of the cooperative learning approach based on conceptual change conditions over traditional instruction on 10th grade students' conceptual understanding and achievement of computational problems related to chemical equilibrium concepts. In addition, the effects of students' performance in small group work on the students' conceptual understanding and achievement of computational problems related to chemical equilibrium was investigated. mThe subjects ...
Hayatta Kalmaya Dair Bağlamda Gerçekleşen Bilgi İşleme Süreçlerinin Bellek Yanılsamaları Üzerindeki Etkisi
Mısırlısoy, Mine(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı hayatta kalma bağlamındaki bilgi işleme süreçlerinin DRM paradigması ile ölçülen bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın birinci amaca da hizmet eden ikincil bir amacı ise hayatta kalmaya dair kelimeleri içeren DRM listelerinin Türkçeye kazandırılıp norm değerlerinin belirlenmesidir. Bellek yanılsamalarının altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, yanılsamaları artıran faktörlerin ortadan kaldırılması veya kontrol edilebilmesi açısından önemlidir...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Sonuç Beklentisi İnançlarını Etkileyen Faktörler
Olgan, Refika; Alpaslan, Zişan; Öztekin, Ceren (2014-01-01)
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının benimsedikleri bilimsel epistemolojik inançların, kişisel fen öğretimine yönelik özyeterlik inançların ve tutumların onların fen öğretimine yönelik sonuç beklentisi inançlarına olan katkısı incelenmiştir. Veriler 362 okul öncesi öğretmen adayından Epistemolojik İnanç Ölçeği, Fen Öğretimi Özyeterlik İnanç Ölçeği ve Fen Öğretimi Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmış ve çoklu regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, bilginin doğrulanması...
Science teachers’ topic specific pedagogical content knowledge related to human body systems
Kınık, Elif; Öztekin, Ceren; Department of Science Education (2022-2-10)
This study investigated experienced science teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) and subject matter knowledge (SMK) about human body systems (HBS) (digestive, circulatory, respiratory, urinary system). Two female experienced science teachers from the same private school participated in the study. A case study, a type of qualitative methodology, is used as a research design. Data were collected from semi-structured pre-interviews including Content Representation (CoRe) questions, VNOS-C questionnair...
Ebeveyn Gelişim Görüşmesi Üzerinden Yapılan Yansıtıcı İşleyiş Kodlama Sisteminin Psikometrik Özellikleri
Besiroğlu, Burcu; Halfon, Sibel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Ebeveynin yansıtıcı işleyişi kendisi, çocuğu ve ikisi arasındaki ilişkiye dair zihin durumları hakkında düşünebilme, bunları birbirine bağlayabilme ve etkilerini tahmin etme becerisidir. Bu çalışmada, Ebeveyn Gelişim Görüşmesi üzerinden yapılan yansıtıcı işleyiş kodlama sisteminin psikometrik özellikleri incelenmiştir. Çalışmaya bir üniversite kliniğinde psikoterapi hizmetine başvurmuş 115 anne (Ortyaş = 36.01 yaş, SS = 4.96) ve çocukları (Ortyaş = 6.99 yaş, SS = 2.09, %41.7 kız) katılmıştır. Ebeveynlerle E...
Citation Formats
Y. Boz, “Kavramsal Değişim Koşullarına Dayalı İşbirlikçi Öğrenme Durumlarının 9. Sınıf Öğrencilerinin Karışımlar Konusu İle İlgili Kavrnamları Anlama Üzerine Etkisi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59623.