Kavramsal Değişim Koşullarına Dayalı İşbirlikçi Öğrenme Durumlarının 9. Sınıf Öğrencilerinin Karışımlar Konusu İle İlgili Kavrnamları Anlama Üzerine Etkisi.

2012-12-31
Bu çalışmanın başlıca amacı, kavramsal değişim koşullarına dayalı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış işbirlikçi öğrenme yöntemleri ve geleneksel öğretim yöntemi olmak üzere, üç deneysel durumun 9. sınıf öğrencilerinin karışımlar konusunu anlamalarına etkisini incelemektir. Bu araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde bulunan bütün genel liseler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, iki okul ve her okuldan aynı öğretmenin ders verdiği üç sınıf oluşturacaktır. Sınıf mevcutlarının yaklaşık 30 kişi olduğu hesaplanırsa, araştırmanın örneklemi 180 öğrenciden oluşacaktır.Veri toplama aracı olarak, Karışımlar Kavram Testi (MCT) kullanılacaktır. Kavram testinin, yanı sıra, yarı yapılandırılmış mülakat soruları hazırlanacak ve MCT son-test skorları dikkate alınarak, deneysel gruplarda (yapılandırılmış işbirlikçi öğrenme grupları (bu çalışmadaki adıyla, STAD) ve yapılandırılmamış işbirlikçi öğrenme grupları (bu çalışmadaki adıyla, Learning Together) bulunan öğrencilerden yüksek, orta ve düşük performans gösteren üçer öğrenci (toplam 12 öğrenci) seçilecektir. 9. sınıf öğrencilerinin karışımlar konusunu anlamalarına üç deneysel durumun etkisini incelemek için kazanım puanlara dayalı kovaryans (ANCOVA) analizi kullanılacaktır. Ayrıca, kavram değişimine dayalı işbirlikçi öğrenme gruplarındaki yüksek, orta ve düşük performanslı öğrencilerin son-test puanlarının farklılık gösterip göstermediğini anlamak amacıyla kazanım puanlara dayalı varyans analizi (ANOVA) uygulanacaktır
Citation Formats
Y. Boz, “Kavramsal Değişim Koşullarına Dayalı İşbirlikçi Öğrenme Durumlarının 9. Sınıf Öğrencilerinin Karışımlar Konusu İle İlgili Kavrnamları Anlama Üzerine Etkisi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59623.