Ebeveyn Gelişim Görüşmesi Üzerinden Yapılan Yansıtıcı İşleyiş Kodlama Sisteminin Psikometrik Özellikleri

2021-6-28
Besiroğlu, Burcu
Halfon, Sibel
Ebeveynin yansıtıcı işleyişi kendisi, çocuğu ve ikisi arasındaki ilişkiye dair zihin durumları hakkında düşünebilme, bunları birbirine bağlayabilme ve etkilerini tahmin etme becerisidir. Bu çalışmada, Ebeveyn Gelişim Görüşmesi üzerinden yapılan yansıtıcı işleyiş kodlama sisteminin psikometrik özellikleri incelenmiştir. Çalışmaya bir üniversite kliniğinde psikoterapi hizmetine başvurmuş 115 anne (Ortyaş = 36.01 yaş, SS = 4.96) ve çocukları (Ortyaş = 6.99 yaş, SS = 2.09, %41.7 kız) katılmıştır. Ebeveynlerle Ebeveyn Gelişim Görüşmesi yapılmış, görüşme yansıtıcı işleyiş kapasitesi kodlama sistemi üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca, ebeveynlerin sosyo-demografik bilgileri ve bağlanma stili ile çocukların duygu düzenlemesi, ifade edici dil becerisi, çocukluk çağı deneyimleri ve davranış sorunları ile ilgili bilgiler toplanmıştır. Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör analizi sonuçları üç faktörlü bir yapı ortaya çıkarmış ve her faktörün iç tutarlılık değerlerinin yeterli olduğu görülmüştür. Bunlar kavramsal olarak, çocuk- (ebeveynin çocuğunun duygularını yansıtıcı işleyiş kapasitesi), ilişki- (ebeveynin anne-çocuk arasındaki ilişkiyle ilgili yansıtıcı işleyiş kapasitesi) ve kendi-odaklı (ebeveynin kendi duygularını yansıtıcı işleyiş kapasitesi) faktörler şeklinde isimlendirilmiştir. Çocuk-odaklı yansıtıcı işleyiş kapasitesi sosyoekonomik durum ile pozitif yönde ilişkilidir. İlişki-odaklı yansıtıcı işleyiş kapasitesi ebeveynin kaçınmacı bağlanma stili, eğitim seviyesi, sosyoekonomik durumu, annenin sahip olduğu çocuk sayısı ve çocuğun olumlu ve olumsuz deneyimleri ile ilişkilidir. Kendi-odaklı yansıtıcı işleyiş kapasitesi ise annenin sahip olduğu çocuk sayısı, çocuğun ifade edici dil becerisi, duygu düzenlemesi ve dışsallaştırma sorunlarıyla ilişkilidir. Sonuçlar Ebeveyn Gelişim Görüşmesi üzerinden yapılan yansıtıcı işleyiş kodlama sisteminin Türkiye’deki klinik örneklemde kendi-ve ilişki-odaklı yansıtıcı işleyiş kapasitesini ölçmek için yeterli olabileceğini, çocuk-odaklı yansıtıcı işleyiş kapasitesini ölçmek için geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Suggestions

Parental rejection and life adversities of adults: examining the mediational components of self-defeating patterns
Akyüz Yılmaz, Cansu; Gençöz, Tülin; Ünal, Elif; Department of Psychology (2020)
The purpose of the study was to examine the associations between parental rejection and psychological problems (psychopathology symptoms and personality disorders), and to investigate the effects of self-criticism, interpersonal problems, and self-defeating patterns on these associations. The mediating role of self-defeating patterns on the associations between parental rejection, psychopathology symptoms and personality disorders were also investigated. The study was conducted in two stages as psychometric...
The Relationship between parent-child characteristics and child outcomes: mediator role of emotion-related socialization behaviors
Gölcük, Merve; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2020)
The purpose of the current study was to investigate the mediator role of emotion-related socialization behaviors (supportive and non-supportive reactions) in the relationships between child temperamental characteristics (anger/frustration and perceptual sensitivity), maternal personality traits (Agreeableness and Openness-to- experience), maternal autonomous-related self-construal and the child outcomes of emotion regulation and theory of mind. In addition, the study aimed to examine the cross-lagged relati...
Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi
Budayan, Cenk; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (2012-09-16)
Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlardaki portföylerinde de, iş yükü ve ülke çeşitliliği bazında bir artış gözlenmekte ve yüklenici firmalar iş yaptıkları ülkelere bağlı olarak çok değişken maliyet oluşumları ile karşılaşmaktadırlar. 1985 yılından bu yana, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı ülkelerde, satın alma gücü paritesinin belirlenmesi amacıyla, farklı inşaat projeleri k...
Anne ve çocuk arasında geçmişe yönelik ve etkinlik sırasında yapılan konuşmaların çocuğun bellek gelişimine ve öğrenmesine etkisi: Kompost etkinliği örneği
Olgan, Refika(2017-12-31)
Araştırmanın amacı beraber yer aldıkları kompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-66 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında bu etkinlikler ile ilgili geçmişe yönelik konuşmaların çocukların toprağı, kompost döngüsünü ve sürdürülebilirliği öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları
Altun, Dilek; Erden, Feyza (2016-04-01)
Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. ...
Citation Formats
B. Besiroğlu and S. Halfon, “Ebeveyn Gelişim Görüşmesi Üzerinden Yapılan Yansıtıcı İşleyiş Kodlama Sisteminin Psikometrik Özellikleri,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 241–271, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/63127/824479.