Lİse Öğrencilerinin Kimya Başarılarını Yordayan Değişkenler

2016-12-31
Kondakçı, Esen
Kırbulut, Zübeyde Demet
Fen eğitimde kavramsal değişimin olması için öğrencilerin öncelikle sahip oldukları kavramların farkında olmaları, kavram değişimini takip edebilmeleri ve bu sırada duyuşlarını da düzenlemeleri gereklidir. Bu nedenle üstkavramsal beceriler ve üstduyuşsal özellikler önemlidir. Ancak, bu değişkenler araştırmacılar tarafından son yıllarda incelenmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı da lise öğrencilerinin üstkavramsal beceri ve üstduyuşsal özelliklerinin kimya başarılarına katkısını incelemektir. Çalışmada ilişkisel model kullanılacaktır. Çalışmaya, Türkiye’nin farklı illerindeki liselerde kimya dersi alan yaklaşık 500 12.sınıf öğrencisi katılacaktır. Çalışma verileri Üstkavramsal Farkındalık ve Düzenleme Ölçeği, Üstduyuşsal Özellik Ölçeği ve Kimya Başarı Testi ile toplanacaktır. Elde edilen veriler çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilerek gerekli çıkarımlarda ve önerilerde bulunulacaktır.
Citation Formats
E. Kondakçı and Z. D. Kırbulut, “Lİse Öğrencilerinin Kimya Başarılarını Yordayan Değişkenler,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59633.