Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Sürekli Değişim Eğilimleri Ve Süreç İçerik,ve Ortam Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

2010-12-31
Alttan üste doğru hareket eden, çalışanların günlük işlerinde yuvalanmış, mikro ölçekli ve örgütün günlük işleyişini aksatmayan değişim türü olan sürekli değişim yaklaşımı şu ana kadar yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, yeni bir değişim yaklaşımı olan sürekli değişim kuramını incelemeyi ve okullarda sürekli değişimi olanaklı kılan faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bu çalışma okullardaki yönetici ve öğretmenlerin sürekli değişim eğilimlerini nicel olarak ortaya koyacak bir ölçek geliştirilecek ve sürekli değişimi örgüt ortamında olanaklı kıldığı varsayılan sosyal ağlarda yer almak, bilgi paylaşımı, sosyal etkileşim, iş yükü, üst yönetimin tutumları, değişime açık olma gibi değişkenler ile sürekli değişim eğilimi arasındaki ilişkinin incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma Ankara'daki devlet okullarında çalışan yaklaşık 1000 öğretmenle yapılacaktır. Çalışmaya katılacak öğretmenler kümeleme yöntemi ile seçilecektir. Bu çalışma sürekli değişimin içerek, çevresel, süreç, ve çıktı boyutuna ilişkin değişkenleri inceleyecektir. Çalışmada öğretmenlerin sürekli değişim eğilimleri ile sosyal ağlarda yer almak, bilgi paylaşımı, sosyal etkileşim, iş yükü, üst yönetimin tutumları ve değişime açık olma arasındaki ilişki incelenecektir. Bunun yanı sıra çalışma çalışanların sürekli değişim eğilimlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan, çalışma sürekli değişim yaklaşımını nicel olarak inceleyen ilk çalışmalardan biri olacak ve çalışma, kuramsal anlamda hem örgüt bilimi, hem eğitim yönetimi literatürüne önemli katkılarda bulunacaktır. Uygulama bağlamında da çalışmanın sonuçlarının özellikle eğitim yöneticilerine değişim uygulamalarında rehberlik edebilecek niteliktedir.

Suggestions

İşlevsel ve İşlevsiz Dürtüselliğin Sürücülük Becerileriyle Farklılık Gösteren İlişkilerinin İncelenmesi
BIÇAKSIZ, PINAR; Özkan, Türker (2018-12-01)
Bu çalışmada, ilgili literatürde daha önce araştırılmamış olan dürtüsellik kişilik özelliği ve öz-beyana dayalı sürücülük becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini anketleri kağıt-kalem testi olarak (n = 158) ve internet üzerinden (n = 348) dolduran toplam 506 bireysel sürücü oluşturmaktadır. Dürtüsellik kişilik özelliğinin genel psikoloji literatüründeki olumsuz davranış örüntüsü tanımını yansıtan işlevsiz dürtüsellik boyutunun sürücülük becerileriyle ilişkisiyle işlevsel dürtüsell...
Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma
SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2016-05-01)
Çalışanların örgütleriyle uyumları, özdeşleşmeleri, bağlılıkları ve iş tatminleri bireysel başarı ve performansı, bununla birlikte örgütsel başarı ve performansı dolaylı veya doğrudan önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla örgütler hedeflerine ulaşmak ve yaşamlarını devam ettirmek için çalışanların tutum ve davranışlarını bilerek ve anlayarak olumluları pekiştirmek, olumsuzları ise gidermek durumundadırlar. Bu nedenlerle örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini kavramları ör...
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenleri ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
Teksöz, Gaye(2017-12-31)
Bu projede sürdürülebilir bir gelecek için, sistemsel düşünme yetenekleri gelişmiş öğretmenler yetiştirilmesi için çağımızın en önemli küresel problemi olan iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusu temel alınmıştır. Projede ek olarak, öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik ders planı hazırlama yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Projenin uygulaması Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Bahar dönemlerinde “seçmeli ders” kategorisinde açılmakt...
Science teachers’ topic specific pedagogical content knowledge related to human body systems
Kınık, Elif; Öztekin, Ceren; Department of Science Education (2022-2-10)
This study investigated experienced science teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) and subject matter knowledge (SMK) about human body systems (HBS) (digestive, circulatory, respiratory, urinary system). Two female experienced science teachers from the same private school participated in the study. A case study, a type of qualitative methodology, is used as a research design. Data were collected from semi-structured pre-interviews including Content Representation (CoRe) questions, VNOS-C questionnair...
İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirliğin üç bileşeni (çevresel, sosyal, ekonomik) ve bu bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile sürdürebilir kalkınma hakkında ne kadar bilinçli, bilgili olduklarını, tutumlarını ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmada öncelikle eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak ilköğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına, s...
Citation Formats
Y. Kondakçı, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Sürekli Değişim Eğilimleri Ve Süreç İçerik,ve Ortam Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59639.