Hide/Show Apps

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Sürekli Değişim Eğilimleri Ve Süreç İçerik,ve Ortam Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

Alttan üste doğru hareket eden, çalışanların günlük işlerinde yuvalanmış, mikro ölçekli ve örgütün günlük işleyişini aksatmayan değişim türü olan sürekli değişim yaklaşımı şu ana kadar yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, yeni bir değişim yaklaşımı olan sürekli değişim kuramını incelemeyi ve okullarda sürekli değişimi olanaklı kılan faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bu çalışma okullardaki yönetici ve öğretmenlerin sürekli değişim eğilimlerini nicel olarak ortaya koyacak bir ölçek geliştirilecek ve sürekli değişimi örgüt ortamında olanaklı kıldığı varsayılan sosyal ağlarda yer almak, bilgi paylaşımı, sosyal etkileşim, iş yükü, üst yönetimin tutumları, değişime açık olma gibi değişkenler ile sürekli değişim eğilimi arasındaki ilişkinin incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma Ankara'daki devlet okullarında çalışan yaklaşık 1000 öğretmenle yapılacaktır. Çalışmaya katılacak öğretmenler kümeleme yöntemi ile seçilecektir. Bu çalışma sürekli değişimin içerek, çevresel, süreç, ve çıktı boyutuna ilişkin değişkenleri inceleyecektir. Çalışmada öğretmenlerin sürekli değişim eğilimleri ile sosyal ağlarda yer almak, bilgi paylaşımı, sosyal etkileşim, iş yükü, üst yönetimin tutumları ve değişime açık olma arasındaki ilişki incelenecektir. Bunun yanı sıra çalışma çalışanların sürekli değişim eğilimlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan, çalışma sürekli değişim yaklaşımını nicel olarak inceleyen ilk çalışmalardan biri olacak ve çalışma, kuramsal anlamda hem örgüt bilimi, hem eğitim yönetimi literatürüne önemli katkılarda bulunacaktır. Uygulama bağlamında da çalışmanın sonuçlarının özellikle eğitim yöneticilerine değişim uygulamalarında rehberlik edebilecek niteliktedir.