Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Sürekli Değişim Eğilimleri Ve Süreç İçerik,ve Ortam Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

2010-12-31
Alttan üste doğru hareket eden, çalışanların günlük işlerinde yuvalanmış, mikro ölçekli ve örgütün günlük işleyişini aksatmayan değişim türü olan sürekli değişim yaklaşımı şu ana kadar yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, yeni bir değişim yaklaşımı olan sürekli değişim kuramını incelemeyi ve okullarda sürekli değişimi olanaklı kılan faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bu çalışma okullardaki yönetici ve öğretmenlerin sürekli değişim eğilimlerini nicel olarak ortaya koyacak bir ölçek geliştirilecek ve sürekli değişimi örgüt ortamında olanaklı kıldığı varsayılan sosyal ağlarda yer almak, bilgi paylaşımı, sosyal etkileşim, iş yükü, üst yönetimin tutumları, değişime açık olma gibi değişkenler ile sürekli değişim eğilimi arasındaki ilişkinin incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma Ankara'daki devlet okullarında çalışan yaklaşık 1000 öğretmenle yapılacaktır. Çalışmaya katılacak öğretmenler kümeleme yöntemi ile seçilecektir. Bu çalışma sürekli değişimin içerek, çevresel, süreç, ve çıktı boyutuna ilişkin değişkenleri inceleyecektir. Çalışmada öğretmenlerin sürekli değişim eğilimleri ile sosyal ağlarda yer almak, bilgi paylaşımı, sosyal etkileşim, iş yükü, üst yönetimin tutumları ve değişime açık olma arasındaki ilişki incelenecektir. Bunun yanı sıra çalışma çalışanların sürekli değişim eğilimlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan, çalışma sürekli değişim yaklaşımını nicel olarak inceleyen ilk çalışmalardan biri olacak ve çalışma, kuramsal anlamda hem örgüt bilimi, hem eğitim yönetimi literatürüne önemli katkılarda bulunacaktır. Uygulama bağlamında da çalışmanın sonuçlarının özellikle eğitim yöneticilerine değişim uygulamalarında rehberlik edebilecek niteliktedir.

Suggestions

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenleri ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
Teksöz, Gaye(2017-12-31)
Bu projede sürdürülebilir bir gelecek için, sistemsel düşünme yetenekleri gelişmiş öğretmenler yetiştirilmesi için çağımızın en önemli küresel problemi olan iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusu temel alınmıştır. Projede ek olarak, öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik ders planı hazırlama yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Projenin uygulaması Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Bahar dönemlerinde “seçmeli ders” kategorisinde açılmakt...
Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme ve Önemi
Üstün Güllü, Belgin; Erden, Gülsen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Cinsel istismar mağduru çocuklarla yapılan adli görüşmeler çocuktan sürece ilişkin alınan bilgilerle hukuki sürece katkı sağlamasının yanı sıra çocuğun üstün yararını gözeterek ikincil travma yaşamasının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuktan alınan güvenilir bilgi ile suçlunun cezalandırılmasına ve mağdurun korunmasına yönelik önlemler alınmasına katkı sağlanmaktadır. Çocuklarla yapılan adli görüşmelerde özellikle görüşme sürecine etki edecek faktörlere karşı farkında olunması güvenilir bilg...
Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma
SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2016-05-01)
Çalışanların örgütleriyle uyumları, özdeşleşmeleri, bağlılıkları ve iş tatminleri bireysel başarı ve performansı, bununla birlikte örgütsel başarı ve performansı dolaylı veya doğrudan önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla örgütler hedeflerine ulaşmak ve yaşamlarını devam ettirmek için çalışanların tutum ve davranışlarını bilerek ve anlayarak olumluları pekiştirmek, olumsuzları ise gidermek durumundadırlar. Bu nedenlerle örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini kavramları ör...
İşlevsel ve İşlevsiz Dürtüselliğin Sürücülük Becerileriyle Farklılık Gösteren İlişkilerinin İncelenmesi
BIÇAKSIZ, PINAR; Özkan, Türker (2018-12-01)
Bu çalışmada, ilgili literatürde daha önce araştırılmamış olan dürtüsellik kişilik özelliği ve öz-beyana dayalı sürücülük becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini anketleri kağıt-kalem testi olarak (n = 158) ve internet üzerinden (n = 348) dolduran toplam 506 bireysel sürücü oluşturmaktadır. Dürtüsellik kişilik özelliğinin genel psikoloji literatüründeki olumsuz davranış örüntüsü tanımını yansıtan işlevsiz dürtüsellik boyutunun sürücülük becerileriyle ilişkisiyle işlevsel dürtüsell...
Optical classification and reconstruction through multimode fibers
Kürekci, Şahin; Yüce, Emre; Department of Physics (2022-12)
When a light beam travels through a highly scattering medium, two-dimensional random intensity distributions (speckle patterns) are formed due to the complex scattering within the medium. Although they contain valuable information about the input signal and the characteristics of the propagation medium, the speckle patterns are difficult to unscramble, which makes imaging through scattering media an extremely challenging task. Multimode fibers behave similarly to scattering media since they scramble the inp...
Citation Formats
Y. Kondakçı, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Sürekli Değişim Eğilimleri Ve Süreç İçerik,ve Ortam Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59639.