İşlevsel ve İşlevsiz Dürtüselliğin Sürücülük Becerileriyle Farklılık Gösteren İlişkilerinin İncelenmesi

2018-12-01
BIÇAKSIZ, PINAR
Özkan, Türker
Bu çalışmada, ilgili literatürde daha önce araştırılmamış olan dürtüsellik kişilik özelliği ve öz-beyana dayalı sürücülük becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini anketleri kağıt-kalem testi olarak (n = 158) ve internet üzerinden (n = 348) dolduran toplam 506 bireysel sürücü oluşturmaktadır. Dürtüsellik kişilik özelliğinin genel psikoloji literatüründeki olumsuz davranış örüntüsü tanımını yansıtan işlevsiz dürtüsellik boyutunun sürücülük becerileriyle ilişkisiyle işlevsel dürtüsellik (Dickman, 1990) boyutunun sürücülük becerileriyle ilişkisi karşılaştırılmış ve hem korelasyon hem de regresyon analizlerinde farklılaşan örüntüler gözlenmiştir. Ayrıca, sürücüluk bağlamına özel dürtüsellik ve genel dürtüsellik ölçeklerinin sürücülük becerilerinde açıkladıkları varyans oranları karşılaştırılmış ve sürücülük bağlamına özel dürtüsellik ölçeğinin sürücülük becerilerinde daha yüksek oranda varyans açıkladığı görülmüştür. Bu nedenle, sürücülukle ilgili değişkenleri daha iyi anlamak ve açıklamak için yürütülecek çalışmalarda sürücülük bağlamına özel dürtüsellik kavramının ve ölçeğinin kullanılmasının ilgili literatüre katkı yapma potansiyeline sahip olduğu önerilebilir.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma
SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2016-05-01)
Çalışanların örgütleriyle uyumları, özdeşleşmeleri, bağlılıkları ve iş tatminleri bireysel başarı ve performansı, bununla birlikte örgütsel başarı ve performansı dolaylı veya doğrudan önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla örgütler hedeflerine ulaşmak ve yaşamlarını devam ettirmek için çalışanların tutum ve davranışlarını bilerek ve anlayarak olumluları pekiştirmek, olumsuzları ise gidermek durumundadırlar. Bu nedenlerle örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini kavramları ör...
ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRENCİLERİN KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ
Geban, Ömer; Arslan, Harika Özge(2015-12-31)
Lise düzeyinde gerek kimya ve biyoloji kavramlarının birbiriyle entegrasyonu araştıran bir çalışmaya gerekse bu entegrasyonun üstbilişsel yetiler ve motivasyon ile olan ilişkilerini inceleyen herhangibir çalışmaya alan yazında rastlanmamıştır. Bu yüzden çalışmanın amacı olarak kimya ve biyoloji öğretmen adayları ve öğretmenlerin kimya ve biyoloji alanlarının kavramsal entegrasyonuna ilişkin bilgileri, bu entegrasyon ile ilgili görüşleri, üstbilişsel yetileri ve motivasyonlarının bilgileri ile olan ilişkiler...
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenleri ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
Teksöz, Gaye(2017-12-31)
Bu projede sürdürülebilir bir gelecek için, sistemsel düşünme yetenekleri gelişmiş öğretmenler yetiştirilmesi için çağımızın en önemli küresel problemi olan iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusu temel alınmıştır. Projede ek olarak, öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik ders planı hazırlama yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Projenin uygulaması Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Bahar dönemlerinde “seçmeli ders” kategorisinde açılmakt...
Training EFL students on listening strategies at Middle East Technical University
Uzakgören, Sedef; Seferoğlu, Gölge; Department of English Language Teaching (2003)
This study aimed at training EFL students on listening strategies through a 7- week training program. 38 beginner students at Department of Basic English at Middle East Technical University participated in this research study. The data were collected through 5 instruments, namely pre-test, post-test, two questionnaires, and think aloud protocols. Both qualitative and quantitative data were collected via these instruments. The comparison of the gain scores of the experimental and control group showed that th...
İşleyimsel Tasarım Eğitiminde Ürünleştirme Yaklaşımının Tanımlanmasına İlişkin Dizgesel Bir Sorgulama
Çalgüner, Alper (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Geçen yüzyılda seri üretimin etkisiyle tasarım eğitimi, geleneksel öğretilerin ekinsel kalıtların dan beslenen bir yaklaşım modeli doğrultusunda akılcı ve sezgisel üretim algılarını kapsayan bir gama yayıldı. Çağdaş insan zekasının başat ayırt edici niteliği olan bilişsel ağ geliştirme ve bu ağ içindeki unsurların etkileşimini ortak aklın çıktısı olan gelişkin ve yaşamsal amaca odaklanmış bilinç ile anlamlandırmanın tasarım etkinliğinin yaygın tanımı durumuna gelmesi, burada tanımlanan kolektif çıktıların d...
Citation Formats
P. BIÇAKSIZ and T. Özkan, “İşlevsel ve İşlevsiz Dürtüselliğin Sürücülük Becerileriyle Farklılık Gösteren İlişkilerinin İncelenmesi,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 58–71, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69596.