Yetişkinlerde Yas Ve Matem Yaşantıları.

2012-12-31
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir yakınını kaybeden yetişkin bireylerin bu kayıp sonrasında geçirdikleri yas ve matem yaşantılarını irdelemektir. Bu yaşantıları irdelemek yoluyla, kayıp sonrasında ortaya çıkan psikolojik ve sosyal süreçlerin anlaşılmasının, bu süreçlerin içerdiği kişisel, sosyal ve kültürel öğelerin ve başa çıkma mekanizmalarının tanımlanmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın Kapsamı: Katılımcılar: Nitel araştırma yöntemiyle yapılacak bu çalışmanın katılımcılarını 2-5 yıl öncesinde kendisi için hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirttiği birini kaybetmiş gönüllü yetişkin bireyler oluşturacaktır. Katılımcı sayısı elde edilen görüşme verilerinin içeriğinin analizi ile belirlenecektir. Yani katılımcı sayısına veri doygunluğu (data saturation) yoluyla karar verilecektir. Veri Toplama Araçları: Yapılacak görüşmeler için araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır. Bunun yanı sıra yine araştırmacılar tarafından hazırlanan, kişisel bilgilerin sorulduğu bir demografik bilgi formu kullanılacaktır. Bu çalışmada izlenecek yöntem aşağıdaki gibi olacaktır: 1) Araştırmacılar tarafından katılımcılara yönelik hazırlanmış, aratırmayı tanıtan bir giriş mektubu, gönüllü katılım için hazırlanmış bir izin formu ile birlikte potansiyel katılımcılara gönderilecek, gönüllü katılım için araştırmacılar ile iletişim kurmaları istenecektir. 2) Bu yöntemle ulaşılan katılımcılarla görüşmeler tamamlanacaktır. 3) Görüşme kayıtları deşifre edilerek nitel analiz yöntemiyle analiz edilecektir. 4) Analiz bulguları rapor edilerek araştırma tamamlanacaktır.

Suggestions

Adults’ lived experiences of excessive online game playing
Özcan, Ece; Gençöz, Tülin; Fazilet, Canbolat; Department of Psychology (2020-9)
The aim of this thesis is to explore the lived experiences of adults who play online games excessively. In particular, it aims at investigating the individuals’ accounts of their engagement in excessive online gaming in terms of the effects of online gaming in their lives and the meanings they attribute to it. Qualitative research is used for this purpose. Semi-structured interviews are done with eight male adults who state that their online gaming behavior is excessive. The data is analyzed to identify sup...
Yetişkin Mizaç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Alan yazına bakıldığında yetişkin mizacını klinik örneklemin yanı sıra toplum örnekleminde de değerlendiren bir ölçeğin Türkçe adaptasyonunun bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, birçok farklı dile çevrilen Yetişkin Mizaç Ölçeği-Kısa Formunun (Adult Temperament QuestionnaireShort Form) Türkçe’ye uyarlamasını yaparak, güvenirliğini ve geçerliğini incelemektir. Ölçek Ankara’da yaşayan öğrenciler ve farklı sosyoekonomik düzey ve meslek gruplarından oluşan kişiler olmak üzere 462 kişiye uygulanmıştır. ...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
Learned resourcefulness in institutionalized and non-institutionalized adolescents
Boyraz, Güler; Aydın, Gül; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of this study is to investigate the level of learned resourcefulness in institutionalized and non-institutionalized adolescents who are 16-20 years old. The sample of this study consisted of 208 institutionalized and non-institutionalized (105 non-institutionalized, 103 institutionalized) adolescents from a public school, and four institutions in Ankara. Rosenbaum's Self Control Schedule (SCS) was used to collect data. A two-way analysis of variance was applied to analyze data. The results revea...
Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma
Sümer, Nebi; Güngör De Bruyn, Derya (1999-01-01)
Son yıllarda yetişkin bağlanma stilleri (güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız) yaygın olarak dörtlü bağlanma modeli (Bartholomew ve Horowitz, 1991) kapsamında incelenmektedir. Bu araştırmada birbirini izleyen üç ayrı çalışma ile, bağlanma stillerini önerilen model temelinde ölçen iki ölçeğin güvenirlik ve geçerliği incelenmiş ve kültürlerarası bir karşılaştırma yapılmıştır. Birinci çalışmada, tek maddeli ölçümlere dayanan İlişki Anketinin (İA) ve çok maddeyle ölçülen İlişki Ölçekleri Anketinin (İÖA) Tür...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker, “Yetişkinlerde Yas Ve Matem Yaşantıları.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59645.