Yetişkinlerde Yas Ve Matem Yaşantıları.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir yakınını kaybeden yetişkin bireylerin bu kayıp sonrasında geçirdikleri yas ve matem yaşantılarını irdelemektir. Bu yaşantıları irdelemek yoluyla, kayıp sonrasında ortaya çıkan psikolojik ve sosyal süreçlerin anlaşılmasının, bu süreçlerin içerdiği kişisel, sosyal ve kültürel öğelerin ve başa çıkma mekanizmalarının tanımlanmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın Kapsamı: Katılımcılar: Nitel araştırma yöntemiyle yapılacak bu çalışmanın katılımcılarını 2-5 yıl öncesinde kendisi için hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirttiği birini kaybetmiş gönüllü yetişkin bireyler oluşturacaktır. Katılımcı sayısı elde edilen görüşme verilerinin içeriğinin analizi ile belirlenecektir. Yani katılımcı sayısına veri doygunluğu (data saturation) yoluyla karar verilecektir. Veri Toplama Araçları: Yapılacak görüşmeler için araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır. Bunun yanı sıra yine araştırmacılar tarafından hazırlanan, kişisel bilgilerin sorulduğu bir demografik bilgi formu kullanılacaktır. Bu çalışmada izlenecek yöntem aşağıdaki gibi olacaktır: 1) Araştırmacılar tarafından katılımcılara yönelik hazırlanmış, aratırmayı tanıtan bir giriş mektubu, gönüllü katılım için hazırlanmış bir izin formu ile birlikte potansiyel katılımcılara gönderilecek, gönüllü katılım için araştırmacılar ile iletişim kurmaları istenecektir. 2) Bu yöntemle ulaşılan katılımcılarla görüşmeler tamamlanacaktır. 3) Görüşme kayıtları deşifre edilerek nitel analiz yöntemiyle analiz edilecektir. 4) Analiz bulguları rapor edilerek araştırma tamamlanacaktır.