Yetişkin Mizaç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

2022-6
Kazak Berument, Sibel
Gölcük, Merve
Alan yazına bakıldığında yetişkin mizacını klinik örneklemin yanı sıra toplum örnekleminde de değerlendiren bir ölçeğin Türkçe adaptasyonunun bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, birçok farklı dile çevrilen Yetişkin Mizaç Ölçeği-Kısa Formunun (Adult Temperament QuestionnaireShort Form) Türkçe’ye uyarlamasını yaparak, güvenirliğini ve geçerliğini incelemektir. Ölçek Ankara’da yaşayan öğrenciler ve farklı sosyoekonomik düzey ve meslek gruplarından oluşan kişiler olmak üzere 462 kişiye uygulanmıştır. Örneklemi oluşturanların yaşları 18 ile 65 arasında değişmektedir (Ort= 22.97). Örneklemin 274’ü kadın (%59.3), 188’i erkektir (%40.7). Ölçeğin yapı geçerliğini ölçmek için açımlayıcı faktör analizi, güvenirliğini incelemek için iç tutarlığına bakılmıştır. Faktör analizi sonunda dürtüsel negatif duygulanım (α = .77), duyusal duyarlı negatif duygulanım (α = .80), dışadönüklük (α = .75), çaba gerektiren kontrol (α = .75) ve duyarlılık (α = .83) olmak üzere 5 faktör bulunmuştur. Dürtüsel negatif duygulanım boyutu, tepkisellik ve ketleyici kontrol alt boyutlarından; duyusal duyarlı negatif duygulanım boyutu, rahatsız olma ve keyif alma alt boyutlarından; dışadönüklük boyutu pozitif duygulanım ve sosyallik alt boyutlarından; çaba gerektiren kontrol boyutu, dikkat kontrolü ve aktivasyon kontrolü alt boyutlarından ve duyarlılık boyutu, genel algısal hassasiyet, çağrışımlı hassasiyet, duygusal algısal hassasiyet, ve üzüntüye duyarlılık alt boyutlarından oluşmaktadır. Alt boyutların iç tutarlılık katsayıları ise .60 ile .79 arasında değişmektedir. Mizacın alt boyutları ile kavramsal olarak eşdeğer olan kişilik alt boyutları arasındaki korelasyonlar anlamlıdır. Bulgular, Türkçeye uyarlanan Yetişkin Mizaç Ölçeği’nin psikometrik olarak kabul edilebilir düzeylerde güvenilir ve geçerli olduğunu göstermiştir.

Suggestions

Bakıcı İyilik Ölçeği nin uyarlama güvenirlik ve geçerlik çalışması
Demirtepe Saygılı, Dilek; Bozo Özen, Özlem (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı, kronik hastalığı olan bir aile bireyinin bakımını üstlenen bakıcıların iyilik düzeylerini ölçmek üzere geliştirilmiş olan Bakıcı İyilik Ölçeği’ni (Berg-Weger, Rubio ve Tebb, 2000) Türkçe’ye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Ölçek temel ihtiyaçlar ve yaşamsal faaliyetler olmak üzere 2 alanda bakıcıların günlük işleyiş düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın 200 kişilik örneklemi, kronik hastalığa sahip bir aile bireyinin bakımını üstlenen birinc...
Conflict Resolution Styles Scale in Romantic Relationship The Validity and Reliability Study
Özen, Ayça; Salman Elgin, Selin; Sakallı, Nuray (2016-06-01)
Bu çalışmanın amacı çiftlerin çatışma çözüm stillerini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla 2 ayrı çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada, romantik ilişki yaşayan ya da evli kişilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Hem bu mülakatlardan oluşturulan maddeler, hem de alanda uzman kişiler tarafından ilgili yazın incelenerek eklenen maddelerle geniş bir madde havuzu oluşturulmuştur. Romantik ilişki yaşayan 200 katılımcıyla (Ort.yaş = 23.13, S.yaş = 2.96) y...
Metacognition within a communities of inquiry questionnaire: validity and reliability study of Turkish adaptation
Kilis, Selcan; Yıldırım, Zahide (2018-04-01)
Online Self-regulation Questionnaire: Validity and Reliability Study of Turkish Translation
KİLİS, SELCAN; Yıldırım, Zahide (2018-04-01)
This study aims to translate online self-regulated learning questionnaire (OLSQ) into Turkish and administer its validity and reliability issues. In the questionnaire, 24 items were translated into Turkish separately by nine experts, and then back-translation was conducted by two language experts. Pilot test was conducted with 321 students enrolled in fully online associate degree programs in a well-known public university in Adana, Turkey. In terms of validity issue, confirmatory factor analysis indicated ...
Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
Citation Formats
S. Kazak Berument and M. Gölcük, “Yetişkin Mizaç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 404–423, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/70734/1051763.