Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyonu Ve Bu Ortamda Öğrenmeye İlişkin Tutum Ve Davranışların İncelenmesi.

2011-12-31
Özden, Muhammet Yaşar
Amaç ve Gerekçe Bu projede, Türkiye'de henüz gelişmekte olan bir alan olan uzaktan eğitim olgusuna katkı yapmak amaçlanmaktadır. Projede özel olarak halen ODTÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından verilmekte olan servis derslerinin internet ortamına aktarılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında sağlanacak parasal destek ile bu derslerin internet ortamına aktarılması için gerekli altyapı hazırlanacak ve söz konusu dersler görsel ve görsel olmayan malzeme ile beraber, her yönüyle internet ortamına aktarılacaktır. Bu kapsamda projede temel amaçlar, 1. EDS220, EDS416 ve EDS432 derslerinin internet ortamına aktarılması için gerekli teknik altyapı oluşturmak, 2. Söz konusu derslerin ders anlatımlarının video dosyaları halinde kaydetmek, 3. Söz konusu derslere ilişkin görsel materyali, diğer ders faaliyetleriyle beraber düzenlemek, 4. Söz konusu dersleri tamamen web ortamında izlenebilmesini sağlayacak şekilde internet ortamına aktarmaktır

Suggestions

A structural equation model on academic writing self-efficacy beliefs of students at English medium universities
Solar Şekerci, Ayşegül; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2021-1-28)
The study examined the nature of the relationship among academic reading self-efficacy, academic socialization, academic writing tasks, and academic writing self-efficacy and to what extent academic reading self-efficacy mediated the relationship among reading frequency, career interest, and academic writing self-efficacy. A sample of 1060 students, studying at English-medium instruction universities, selected from the accessible population participated in the study. The data were collected through student ...
Öğretmen Eğitiminde Mobil Uygulamalar: Öğretmen Adaylarının Mobil-TPAB Bilgisinin Araştırılması
Baran Jovanovic, Evrim; Altan, Tuğba; Uygun, Erdem; Çilsalar, Hatice(2014-12-31)
Önerilen BAP projesi öğretmen eğitiminde en kritik dönem olan hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecinde yeni çağın gerektirdiği öğretmen bilgi ve becerilerini mobil teknolojiler ve uygulamalar bağlamında incelemeyi hedeflenmektedir. Bu projenin amacı, öğretmen eğitimciler için öğretmen eğitimi programlarına mobil uygulamaları etkili bir biçimde entegre ederek öğretmen adaylarına mobil-TPAB bilgisi kazandıracakları yöntem ve müfredat kaynaklarını araştırmak ve geliştirmektir.
Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliğinin Okul Bileşenleri Gözünden İncelenmesi Ankara Örneği
Taneri, Pervin Oya; Mehmet Mahsun, Akgündüz (2015-01-01)
Okullardaki kılık kıyafet yönetmelikleri tüm dünyada halen çok tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya varılamayan konulardan biridir. Pek çok araştırmada yetişkinlerin (öğretmen, veli, okul yöneticisi) görüşlerine yer verilirken, öğrencilerin bakış açısının göz ardı edildiği fark edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta dereceli okullarda üniforma giyme zorunluluğunun 2012 yılında bir yönetmelikle kaldırılması sonrasında, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin duygu ve düşüncelerini ortay...
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç Ve Özyeterlilik Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmaları Üzerine Bir Modelleme Çalışması.
Boz, Yezdan(2011-12-31)
Bu çalışmada, biyoloji, fizik ve kimya öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile özyeterliklerinin ileride kendi sınıflarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını kullanmaları üzerinde ne kadar etkili olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın örneklemini Ankara'daki üniversitelerde ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümünde okuyan 4. ve 5. sınıf üniversite öğrencileri oluşturacaktır. Ölçme araçları olarak, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği, Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Epist...
Öğretmen Adaylarının Evrim Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2013-12-31)
Evrim, bilimsel düşüncenin gelişmesinde en etkili olabilecek konulardan biri olmakla kalmayıp, bilimsel okuryazarlığının temelini de teşkil etmektedir. Dolayısı ile toplumların gelişmişliğinin göstergesi olan bilim okur-yazarlığı için, bireylerin evrim teorisi hakkında en azından genel anlamda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, bilim toplumu olabilmek, gelişimin ve bilimin gerisinde kalmamak için ilköğretim eğitimini tamamlayan her bireyin evrim konusunun temelini kavramış olması gerekmektedi...
Citation Formats
M. Y. Özden, “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyonu Ve Bu Ortamda Öğrenmeye İlişkin Tutum Ve Davranışların İncelenmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59728.