Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç Ve Özyeterlilik Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmaları Üzerine Bir Modelleme Çalışması.

2011-12-31
Bu çalışmada, biyoloji, fizik ve kimya öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile özyeterliklerinin ileride kendi sınıflarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını kullanmaları üzerinde ne kadar etkili olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın örneklemini Ankara'daki üniversitelerde ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümünde okuyan 4. ve 5. sınıf üniversite öğrencileri oluşturacaktır. Ölçme araçları olarak, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği, Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Epistemolojik İnanç Ölçekleri kullanılacaktır. Bu çalışmada elde edilen veriler nicel analiz yöntemleri ile analiz edilecektir. Test sonuçları LİSREL'de modelleme kullanılarak analiz edilecektir. Test skorlarının analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının mezun olduklarında sınıflarında yapılandırmacı öğrenme ortamını ne kadar sağlamayı düşündüklerinin onların epistemolojik inançları ve öğretmen özyeterlikleri arasındaki ilişki belirlenip, yorumlanacaktır.
Citation Formats
Y. Boz, “Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç Ve Özyeterlilik Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmaları Üzerine Bir Modelleme Çalışması.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59620.