Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Konular Üzerindeki Etik Uslamlama Örüntüleri.

2009-12-31
Çalışmanın örneklemini Ankara’daki büyük bir üniversitesinin değişik bölümlerinde okuyan öğrencileri oluşturacaktır. Katılımcılar az bir çevre dersini almış olan, ya da halen almakta olan öğrenciler arasından seçilecektir. Bu çalışmada nicel bir araştırma deseni takip edilecektir. Katılımcıların çevresel etik örüntülerini incelemek için kendilerine Axelrod (1994) ve Beringer (1994) tarafından oluşturulmuş ve daha sonra Kortenkamp ve Moore (2001) tarafından daha çevresel bir boyut kazandırılarak geliştirilmiş dört adet kısa hikaye verilecektir. Belirtien araştırmacılar tarafından geliştirilen kısa hikayeler kendi kültürümüze uyarlanacaktır. Hikayelerde çeşitli ikilemlerle karşı karşıya olan hikayelerin ana kahramanlarının ne şekilde davranmalarını daha doğru olduğu sorulacak ve durumlar hakında bir karar vermeleri beklenecektir. Katılımcıların verdikleri cevapların onların verilen hikayelerdekine benzer durumlarda çevre zarar vermek pahasına kendi çıkarlarını mı koruduklarını yoksa çevre korumacı bir davranış mı sergilediklerini, çevreci davranış sergilerlerse bu davranışın çevreye verilecek herhangi bir zararın sonunda kendilerini de etkileyeceğinden kaygılandıkları için mi bu şekilde olacağını (antroposantrik uslamlama) yoksa doğanın kendi içerisinde, insanlara faydasının dışında, kendi içsel değeri olduğunu düşündüklerinden mi doğa korumacı davranış sergileyeceklerini (ekosantrik uslamlama) ortaya koyması beklenmektedir. Verilen yanıtların analizi sonucunda çalışmanın örneklemini oluşturan katlımcıların verilen çevresel durumlar üzerindeki etik uslamlamaları incelenerek bir örüntü oluşturulmaya çalışılacaktır. Çalışmaya katılım gönüllülük esaslarına bağlı olarak yapılacaktır. Katılımcılardan isim ya da kimliklerini ortaya çıkarabilecek öğrenci numarası gibi bilgileri istenmeyecek, analizler için her bir katılımcıya numaralar verilecektir. Çalışmadan elde edilen veriler sadece bilimsel amaçla kullanılacak, üçüncü bir kişiyle ya da kurumlarla katılımcının izni olmadan paylaşılmayacaktır.

Suggestions

Öğretmen Adaylarının Çevre Okur Yazarlılıklarının Epistomolojik İnançlarıyla İlişkileri.
Yılmaz Tüzün, Özgül(2009-12-31)
Bu araştırmanın örneklemini Ankara’daki büyük bir üniversitesinin lisans seviyesindeki tüm eğitim fakültesi öğrencleri oluşturmaktadır. Bu çalışma nicel bir çalışma olacaktır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olacaktır.Veri toplama süreci 2009 İlkbahar ve 2009 sonbahar dönemini kapsamaktadır.Veriler eğitim fakültesi lisans öğrencilerinden toplanacaktır. Çalışma iki tür anketle elde edilen sonuçlar üzerinden değerlendirilecektir. Bunlar ; “Çevre okur-yazarlığı anketi”, “Epistemoloji anketi” di...
The third mission of university: Perceptions and practices of faculty members on community service
Altun, Yasin; Emil, Serap; Department of Educational Administration and Planning (2021-8)
Core missions of the universities are currently expressed as teaching and education, research and development, and community service while they have substantially evolved throughout the history. Besides, community service function of the universities has recently begun to attract increasing attention in the field of higher education; despite this growing interest, community service is still an ill-defined and unclear concept. Therefore, the aim of the study is to explore the perceptions and practices of fac...
Investigating the perceptions of university students and faculty about virtual physics and chemistry laboratory activities
Güler, Hilal; Delialioğlu, Ömer; Department of Computer Education and Instructional Technology (2022-2)
This study aims to investigate the perceptions of university students and faculty about virtual chemistry and physics laboratory activities. The study was carried out in the 2020-2021 academic year with students and faculty members who were registered to general chemistry and general physics courses in 18 different universities in different parts of Turkey. Participants of the study attended virtual laboratory activities on weekly basis as a mandatory part of their courses during the fall and spring semeste...
Self-esteem and fear of negative evaluation as predictors of self-handicapping among university students
Bozkurt, Melisa; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-7)
The present study aimed to investigate the predictive roles of fear of negative evaluation and self-esteem on self-handicapping among university students. The participants of the study consists of 440 university students recruited through convenience sampling. Demographic information form, Rosenberg Self-Esteem Scale, Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Self-Handicapping Scale were administered to the participants via an online form. In order to answer the research question, a multiple regression an...
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Modül Uygulaması
Akşab, Şahabettin; Özkan, Habib (null; 2018-05-12)
Sosyal bilimlerdeki çalışmalarda sosyal bütünleşmenin önemli bir kavram olduğu göze çarpmaktadır. Sosyal bütünleşme, dar anlamdaki “biz” duygusunun (parti, topluluk, grup vb.) toplum seviyesindeki “biz” duygusuna taşınmasıdır. Bir başka tanımla, sosyal bütünleşme, toplumdaki sosyal grupların kendi birliği hakkındaki varlık şuurunun toplumdaki bütünleşmeyi bozmayacak düzeyde olmasıdır. (Erkal, 2004). Sosyal bütünleşme, toplumsal düzen ve sosyal uyum sürekli olarak sosyo-felsefi ve sosyolojik alanl...
Citation Formats
Ö. Yılmaz Tüzün, “Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Konular Üzerindeki Etik Uslamlama Örüntüleri.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59749.