Hide/Show Apps

Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Konular Üzerindeki Etik Uslamlama Örüntüleri.

Çalışmanın örneklemini Ankara’daki büyük bir üniversitesinin değişik bölümlerinde okuyan öğrencileri oluşturacaktır. Katılımcılar az bir çevre dersini almış olan, ya da halen almakta olan öğrenciler arasından seçilecektir. Bu çalışmada nicel bir araştırma deseni takip edilecektir. Katılımcıların çevresel etik örüntülerini incelemek için kendilerine Axelrod (1994) ve Beringer (1994) tarafından oluşturulmuş ve daha sonra Kortenkamp ve Moore (2001) tarafından daha çevresel bir boyut kazandırılarak geliştirilmiş dört adet kısa hikaye verilecektir. Belirtien araştırmacılar tarafından geliştirilen kısa hikayeler kendi kültürümüze uyarlanacaktır. Hikayelerde çeşitli ikilemlerle karşı karşıya olan hikayelerin ana kahramanlarının ne şekilde davranmalarını daha doğru olduğu sorulacak ve durumlar hakında bir karar vermeleri beklenecektir. Katılımcıların verdikleri cevapların onların verilen hikayelerdekine benzer durumlarda çevre zarar vermek pahasına kendi çıkarlarını mı koruduklarını yoksa çevre korumacı bir davranış mı sergilediklerini, çevreci davranış sergilerlerse bu davranışın çevreye verilecek herhangi bir zararın sonunda kendilerini de etkileyeceğinden kaygılandıkları için mi bu şekilde olacağını (antroposantrik uslamlama) yoksa doğanın kendi içerisinde, insanlara faydasının dışında, kendi içsel değeri olduğunu düşündüklerinden mi doğa korumacı davranış sergileyeceklerini (ekosantrik uslamlama) ortaya koyması beklenmektedir. Verilen yanıtların analizi sonucunda çalışmanın örneklemini oluşturan katlımcıların verilen çevresel durumlar üzerindeki etik uslamlamaları incelenerek bir örüntü oluşturulmaya çalışılacaktır. Çalışmaya katılım gönüllülük esaslarına bağlı olarak yapılacaktır. Katılımcılardan isim ya da kimliklerini ortaya çıkarabilecek öğrenci numarası gibi bilgileri istenmeyecek, analizler için her bir katılımcıya numaralar verilecektir. Çalışmadan elde edilen veriler sadece bilimsel amaçla kullanılacak, üçüncü bir kişiyle ya da kurumlarla katılımcının izni olmadan paylaşılmayacaktır.