Hide/Show Apps

Öğretmen Adaylarının Çevre Okur Yazarlılıklarının Epistomolojik İnançlarıyla İlişkileri.

Bu araştırmanın örneklemini Ankara’daki büyük bir üniversitesinin lisans seviyesindeki tüm eğitim fakültesi öğrencleri oluşturmaktadır. Bu çalışma nicel bir çalışma olacaktır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olacaktır.Veri toplama süreci 2009 İlkbahar ve 2009 sonbahar dönemini kapsamaktadır.Veriler eğitim fakültesi lisans öğrencilerinden toplanacaktır. Çalışma iki tür anketle elde edilen sonuçlar üzerinden değerlendirilecektir. Bunlar ; “Çevre okur-yazarlığı anketi”, “Epistemoloji anketi” dir. Bunlardan ilki olan çevre okur-yazarlığı anketi Ulusal Çevre Eğitimi ve Yetiştirme Kurumu (National Environmental Education and Training Foundation (NEETF & Roper, 2005) tarafından geliştirilmiştir. Diğer bir anket olan Shommer Epistemoloji anketi 63 soru içermekte olup uzmanları tarafından Türkçeye çevrilmiştir.(Topcu & Yilmaz- Tuzun, 2006). Katılımlar gönüllü olacaktır ve bilgilendirme formu katılımcılara sağlanacaktır. Verilerin değerlendirmesi nicel değerlendirmelerle yapılacak ve veriler regresyon metoduyla ilişkilendirilecektir. Çalışmanın beklenen sonuçları; öğretmen adaylarının çevre tutum ve davranışlarına epistemolojik inançlarının etkisi tespit edilip ,çevre boyutlarının epistemolojik kategorilerle olan ilişkileri saptanmaya çalışılacaktır.Yüksek tutm ve davranışlara sahip bireylerin yüksek epistemolojik inançları olduğu bunun tersi olarakta düşük çevre tutum ve davranışlarına sahip bireylerin düşük epistemolojik inanç seviyelerine sahip oldukları sonucuna varmayı amaçlamaktayız.