Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Ve Çevre İle İlğili Anlayış Tutum Değer İlgi Ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma.

2010-12-31
Ertepınar, Hamide
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili anlayış, tutum, değer, ilgi ve davranışları belirlemektir.Çalışma üniversite öğrencilerinin doğaya bağlılıkları, çevresel kaygıları, çevreye yönelik tutumları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşacaktır. Ayrıca öğrenciler soruları yanıtlarken, çevresel sosyal beğenirlik ölçeği ile sosyal normlardan etkilenip etkilenmedikleri belirlenerek, daha net sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma sırasında üç ölçeğin Türkçe'ye adaptasyonları ve pilot uygulamaları yapılarak çevre eğitimi literatürüne katkı sağlanması beklenmektedir.Çalışmanın kapsamını Ankara'nın 4 büyük üniversitesinde okuyan 2. ve 4. sınıf üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla farklı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ölçekler kullanılacaktır. Ölçeklerin pilot uygulamaları yapılıp, gerekli adaptasyonları sağlandıktan sonra, örnekleme uygulanacaktır. Bu çalışma ile birlikte üniversitlerdeki öğrencilerin sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili görüşleri belirlenip, mevcut durum tespit edilerek, öğretim programlarının sürdürülebilirliğe yönelik yeniden düzenlenmesi konusunda gerekli veriler elde edilecektir. Sürdürülebilirlik için Eğitimi uluslararası alanda yüksek öğretimi de kapsayacak şekilde eğitimin her basamağına entegre etmek için politik açıdan çeşitli girişimlere başlanmıştır (UNESCO, 2004). Bu anlamda bu çalışmanın sürdürülebilirlik için eğitim ile ilgili bu girişimlere katkı sağlaması beklenmektedir.

Suggestions

Self-esteem and fear of negative evaluation as predictors of self-handicapping among university students
Bozkurt, Melisa; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-7)
The present study aimed to investigate the predictive roles of fear of negative evaluation and self-esteem on self-handicapping among university students. The participants of the study consists of 440 university students recruited through convenience sampling. Demographic information form, Rosenberg Self-Esteem Scale, Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Self-Handicapping Scale were administered to the participants via an online form. In order to answer the research question, a multiple regression an...
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarının Önündeki Engeller ve Bu Engellerle Baş Etme Stratejileri
Koçak, Mehmet Settar(2014-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin rekreatif aktivitelere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerle baş etme stratejilerinin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda; Serbest Zaman Engelleri Ölçeği ve Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği (SZEBSÖ) veri toplama aracı olarak kullanılacaktır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerinde bulunan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Toplanan verilerle ilgili olarak değişkenler arası ilişkile...
Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Farkındalığının Belirlenmesi.
Koçak, Mehmet Settar(2012-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin gönüllülük farkındalığının belirlenmesi ve artırılmasıdır. Projenin örneklemini, Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Geliştirilecek olan anketle, üniversite öğrencilerinin gönüllülük bilinç düzeyleri belirlenecektir. Aynı zamanda, gönüllülük bilincinin artırılması için seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje sonunda elde edilecek bulgular ve proje kapsamında yürütülecek olan seminerler vasıtasıyla ...
Investigating the perceptions of university students and faculty about virtual physics and chemistry laboratory activities
Güler, Hilal; Delialioğlu, Ömer; Department of Computer Education and Instructional Technology (2022-2)
This study aims to investigate the perceptions of university students and faculty about virtual chemistry and physics laboratory activities. The study was carried out in the 2020-2021 academic year with students and faculty members who were registered to general chemistry and general physics courses in 18 different universities in different parts of Turkey. Participants of the study attended virtual laboratory activities on weekly basis as a mandatory part of their courses during the fall and spring semeste...
Üniversite Öğrencilerinin Geçmiş Travmatik Yaşantıları Ve Şimdiki Psikolojik Belirtileri.
Erdur Baker, Özgür(2009-12-31)
Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversitemiz öğrencileri arasında genel bir tarama yaparak a) ne tür ailelerden, ne gibi travmatik yaşantılarla geldiklerini b) ve bu yaşantıların şu anki psikolojik sağlıklarına olan ilişkisini incelemektir. Bu çalışmadan elde edilecek bulguların daha sonra gerçekleştirilecek önleme ve iyileştirme çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırmanın kapsamı: Örneklem: Araştırmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde farklı sınıf ve bölümlerde eğitimlerine devam ed...
Citation Formats
H. Ertepınar, “Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Ve Çevre İle İlğili Anlayış Tutum Değer İlgi Ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59753.