Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Farkındalığının Belirlenmesi.

2012-12-31
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin gönüllülük farkındalığının belirlenmesi ve artırılmasıdır. Projenin örneklemini, Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Geliştirilecek olan anketle, üniversite öğrencilerinin gönüllülük bilinç düzeyleri belirlenecektir. Aynı zamanda, gönüllülük bilincinin artırılması için seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje sonunda elde edilecek bulgular ve proje kapsamında yürütülecek olan seminerler vasıtasıyla toplumumuzda gönüllülük bilincinin oluşturulması, gönüllülüğün sosyal, psikolojik, fizyolojik faydalarının anlatılarak, gönüllülük faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik isteklendirme düzeylerinin artırılması ve toplumun gönüllülük faaliyetleri konusunda daha duyarlı hale gelmesi sağlanacaktır. Bu sayede, insanlığa daha etkili hizmet sunabilmek için faaliyetlerde ve afetlerde görev alabilecek daha fazla kitleye daha fazla gönüllü sayısına ulaşabilmek ve gönüllü sayısının her geçen gün artırılmasına olanak sağlanacaktır.

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Ve Çevre İle İlğili Anlayış Tutum Değer İlgi Ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma.
Ertepınar, Hamide(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili anlayış, tutum, değer, ilgi ve davranışları belirlemektir.Çalışma üniversite öğrencilerinin doğaya bağlılıkları, çevresel kaygıları, çevreye yönelik tutumları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşacaktır. Ayrıca öğrenciler soruları yanıtlarken, çevresel sosyal beğenirlik ölçeği ile sosyal normlardan etkilenip etkilenmedikleri belirlenerek, daha net sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma sırasında üç...
Self-esteem and fear of negative evaluation as predictors of self-handicapping among university students
Bozkurt, Melisa; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-7)
The present study aimed to investigate the predictive roles of fear of negative evaluation and self-esteem on self-handicapping among university students. The participants of the study consists of 440 university students recruited through convenience sampling. Demographic information form, Rosenberg Self-Esteem Scale, Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Self-Handicapping Scale were administered to the participants via an online form. In order to answer the research question, a multiple regression an...
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarının Önündeki Engeller ve Bu Engellerle Baş Etme Stratejileri
Koçak, Mehmet Settar(2014-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin rekreatif aktivitelere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerle baş etme stratejilerinin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda; Serbest Zaman Engelleri Ölçeği ve Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği (SZEBSÖ) veri toplama aracı olarak kullanılacaktır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerinde bulunan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Toplanan verilerle ilgili olarak değişkenler arası ilişkile...
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği
Demirdağ, Seyithan; Sarıcı, Hasan (2019-06-01)
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerindeki yükseköğretim yaşam kalitesine yönelik algı düzeylerini tespit etmektir. Çalışma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 akademik yılında öğrenim görmekte olan 1196 öğrenciden elde edilen bilgiler araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Yüksek Öğretim Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce normal...
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri Arasındaki Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Onay Durdu, Pınar; Tüfekçi, Aslıhan; Çağıltay, Kürşat (2005)
Bu araştırma üniversite öğrencileri arasında bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarını ve oyun tercihlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 225 ve Gazi Üniversitesinden 271 öğrencinin katılımcı olarak yer aldığı çalışmada bilgisayar kullanma, bilgisayar oyunu oynama ve oyun tercihleri gibi konular incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları göstermiştir ki öğrencilerin ortalama oyun oynama süreleri literatürdekine benzerlik göstermektedir. En çok tercih edilen oyun türleri strate...
Citation Formats
M. S. Koçak, “Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Farkındalığının Belirlenmesi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59711.