Hide/Show Apps

Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarının Önündeki Engeller ve Bu Engellerle Baş Etme Stratejileri

2014-12-31
Koçak, Mehmet Settar
Yazıcı, Tuba
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin rekreatif aktivitelere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerle baş etme stratejilerinin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda; Serbest Zaman Engelleri Ölçeği ve Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği (SZEBSÖ) veri toplama aracı olarak kullanılacaktır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerinde bulunan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Toplanan verilerle ilgili olarak değişkenler arası ilişkilere ve farklılıklara bakılacak, değişkenler arası anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı saptanacaktır. Elde edilen verilerin betimsel analizinde istatistikî yöntem olarak yüzde, sıklık, ortalama ve standart sapma kullanılacaktır. Değişkenler arası farklılıkların saptanmasında ise parametrik testlerden olan çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) nın kullanılması planlanmaktadır.