Okul öncesi dönem çocuklarının çözümü olmayan matematik problemlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi

2016-12-31
Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocukları ile gerçek hayatta karşılaşabilecekleri ve çözümü olmayan matematik problemleri üzerinden sayı ayrışımı ve birleşimi nasıl yapacaklarının incelenmesinin yanında bu süreçte kullanacakları stratejilerin belirlenmesidir. Ayrıca, çocukların sayı ayrışımı ve birleşiminde kullanacakları ve ön koşul sayılan sözel sayma ve obje sayma düzeylerinin de belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcıları 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları (N=30) olacaktır. Bu çalışma gerçekçi matematik eğitimi (the realistic mathematics education - RME) yaklaşımı doğrultusunda çocukların günlük hayatlarıyla ilişkili olarak bir doğum günü kutlama hikâyesini merkeze almaktadır. Burada amaç çocukların hayal edebilecekleri problemlerin sunulmasıdır. Böylece sunulan problem çocukların matematik problemine yönlendirilmelerinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Uygulamada bir okul öncesi sınıfında doğum günü kutlaması varmışçasına dört adet boş tabak masaya yerleştirilecek ve üzerinde farklı türlerde ve sayılarda şeker resmi olan 8 adet kart tabakların yanına konulacaktır (bkz. şekil 1). Sekiz adet kartın bir tanesi özellikle boş olarak hazırlanacak ve çocuklara şu yönerge verilecektir “Dört arkadaşın doğum günü kutlamana gelecek ve sen her bir arkadaşının tabağına 7 şeker koymak istiyorsun. Masanın üzerindeki şekerleri öyle yerleştirmelisin ki her birinde yedi adet şeker olmalı. Sence böyle bir paylaşım yapabilir misin? Şekerleri istediğin şekilde paylaştırabilirsin, fakat unutmaman gereken nokta her birisinde yedi şeker olması gerektiğidir”. Her bir çocuğun kendisine verilen bu görev üzerinde çalışmasına izin verildikten, ihtiyaç duyulması halinde ek bilgilendirmeler yapılarak (örneğin çocuğa bir tabağa birden fazla kart koyabileceğinin hatırlatılması vb.) sonra eğer çocuk bitirmiş görünüyor ise araştırmacı “Bitirdin mi?” diyerek çocuğun üzerinde çalıştığı görevi bitirdiğini onaylatacaktır. Sonrasında “her bir çocuk 7’şer şeker aldı mı?” sorusu yöneltilecektir. Aslında toplamda 27 adet olan ve dört tabak için eşit olarak paylaştırılması mümkün olmayan şeker sayısını çocukların nasıl ve hangi düşünce ve bilgi ile paylaştırdığı belirlenmek amacıyla ile ilgili görev sonrası her bir çocuk ile mülakat yapılacaktır.

Suggestions

Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konuların öğretimi konusunda öz-yeterlik inançlarının, karakter ve değer algılarının geliştirilmesi.
Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale(2016-12-31)
Bu çalışmada ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının SBK konularını öğretmeye yönelik öz-yeterlik inançlarının, karakter ve değer algılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma ELE 440 Science-Technology-Society dersinin öğrencileri ile gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda öğrenciler sosyobilimsel konuların öğretimine yönelik bir dizi teorik (ders için sunumlar ve uzman seminerleri) sunumlar yapılacak ve sınıf için etkinlikler ve öğretim uygulamalar yapılacaktır.
Okul Öncesi Çocukların Hareket Gelişimlerinin Belirlenmesi Ve Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Ölçülmesi.
Hürmeriç Altunsöz, Irmak(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi çocukların hareket gelişimlerinin ve fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel ve Devlet Okullarında eğitim gören okul öncesi çocuklar (3-6 yaş grubu) oluşturmaktadır. Araştırmada, okul öncesi çocukların hareket gelişimleri Movement ABC-2 (Henderson, Sugden, & Barnett, 2007) testi ile değerlendirilip, fiziksel aktivite seviyeleri hafta içi 5 gün boyunca saat sabah 9’ dan akşam 5’e kadar aktivite monitörü...
İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirliğin üç bileşeni (çevresel, sosyal, ekonomik) ve bu bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile sürdürebilir kalkınma hakkında ne kadar bilinçli, bilgili olduklarını, tutumlarını ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmada öncelikle eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak ilköğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına, s...
Öğretmenlik Uygulaması Dersi: Öğretmen Adaylarının Algıları
Kondakçı, Esen; Çapa Aydın, Yeşim(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ile bütünleşmelerini, uygulama öğretmenleri ile ilişkileri ve uygulama okulunun uygulama sürecinde sağladığı desteği incelemektir. Ayrıca, öğretmen adaylarının özyeterlik algıları da araştırmaya öncül değişken olarak dahil edilecektir. Veriler, çalışma kapsamında geliştirilen anket ile öğretmen adaylarından toplanacak ve yol analizi ile analiz edilecektir.
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yoğunluk Konusunda Bağlam Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2016-12-31)
Önerilen çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin yoğunluk konusuna yönelik bağlam bilgileri ve pedagojik alan bilgileri Magnusson ve arkadaşlarının (1999) Grossman (1990)’ın çalışmasından uyarladığı öğretmenin sahip olduğu bilgi türleri modeli çerçevesinde incelenektir. Verilerin, kişisel bilgi formu, bağlam bilgisi görüşme formu, yarı yapılandırılmış pedagojik alan bilgisi görüşme formu, ders gözlemleri yolu ile toplanması planlanmaktadır.Bağlam bilgisi öğretmenin pedagojik alan bilgisini etkileyen 3 teme...
Citation Formats
R. Olgan, “Okul öncesi dönem çocuklarının çözümü olmayan matematik problemlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59785.