Hematopoetik Kök Hücre Hibernasyonunda Nöropeptid Y (NPY)´nin Rolünün İncelenmesi

2018-12-31
Hematopoetik kök hücreler (HKH), kök hücre nişi olarak da adlandırılan özel bir mikroçevrede bulunur. Bu mikrocevrede mezenkimal kök hucreler (MKH), endotelyal hücreler (EH), retiküler hücreler bulunur. Perivasküler mikroortamda bulunan EH, MKH, makrofajlar ve HKH yaşamını ve kemik iliği rejenerasyonunu düzenler.Nörotransmitter nöropeptit Y (NPY), makrofajlardan ve osteoblastlardan salınır. NPY, immün ve kemik hücre homeostazını veya bu yapıların vasküler yeniden yapılanmasını, kemik iliği hücrelerinde ifade edilen Y reseptörüyle düzenlerler. Hibernasyonda HKH'ler sıklıkla trabeküler endosteuma yakın bulunurlar. İhtiyaç duyulduğunda bu hücreler çoğalır ve farklılaşır, stres ve yaralanmalarda salgılanan büyüme faktörleri ile hücre döngüsüne girerler. NPY eksikliğinde, HKH’lerin sayıları düşmekte ve kemik iliği rejenerasyonu bozulmaktadır. Önerilen projenin amacı, NPY ve NPY reseptör sinyal yolağı etkisiyle HKH'lerin uyku durumuna geri dönmesi ve HKH havuz boyutu ile kemik iliği fonksiyonunun korunmasında sessizliğin rolünün ortaya çıkmasına ilişkin anahtar bir mekanizmanın belirlenmesidir.

Suggestions

Vitamin D, Vitamin D Reseptörü ve Vitamin D Metabolizmasında Rol Alan CYP450 İzozimlerinin Hayvan Modelinde Multipl Skleroz (MS) Hastalığının Patofizyolojisine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması
Adalı, Orhan; Evin, Emre; Evin, Emre; Durukan, Özlem(2016-12-31)
Multipl skleroz (MS), santral sinir sistemi beyaz cevherinin karmaşık, tekrarlayıcı, sıklıkla progressif seyirli inflamatuar demiyelinizan hastalığıdır (Noseworthy, Lucchinetti, Rodriguez, & Weinshenker, 2000). Hastalık 20-40 yaş arasında, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Hastalık riski ekvatoral kuşaktan uzaklaştıkça artmaktadır ve prevalansı 100.000 de 2 ile 200 arasında değişmektedir (World Health Organisation, 2008). Ekvatoral kuşakta MS hastalığının prevalansının düşüklüğünün güneş ı...
Vitamin D metabolizmasında rol oynayan CYP450 enzimlerinin polimorfizmleri ile iskemik inme riski ilişkisinin araştırılması
Adalı, Orhan(2014-12-31)
Epilepsi, merkezi sinir sisteminde kortikal veya subkortikal bölgelerde yer alan nöronların artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan, ani, hipersenkron, yüksek voltajlı, anormal elektriksel deşarjları sonucu gelişen klinik bir durumdur. Epilepsi, tarihi eski çağlara kadar dayanan, hastanın işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyen, yineleyici nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi tüm dünyada en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sı...
Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Hekzokinaz II proteininin prostat kanseri hücre hatlarındaki expresyonunun antidiyabet ve antikanser ilaç kombinasyonlarına bağlı değişimi
Adalı, Orhan; Akkulak, Merve; Evin, Emre; Güray, Nülüfer Tülün(2018-12-31)
Prostat kanseri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Günümüzde prostat kanseri tedavisindeki yaklaşımların yeterliliği değişken olmakla beraber bu yaklaşımlar metastaz gelişimine, ilaç direnci oluşmasına ve sağlıklı dokularda toksik etkilere sebep olabilmektedir. Bu nedenle tedavide daha etkili ancak daha az yan etkiye sahip kanser önleyici molekülleri tespit etmek kanser araştırmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Tasarlanan bu çalışmadaki amaçlardan b...
SETD3-dependent gene expression changes during endoderm differentiation of mouse embryonic stem cells
Balbaşı, Emre; Terzi Çizmecioğlu, Nihal; Department of Biology (2022-2-09)
Mouse embryonic stem cells (mESCs) are pluripotent cells that have self renewal capability. They can differentiate into all three primary germ layers: mesoderm, endoderm, and ectoderm during embryonic development. The embryonic development is controlled via spatiotemporal regulation of gene expression changes. The collaborative effects of Wnt, Nodal, BMP signaling pathways help form the primitive streak, and the subsequent definitive endoderm layer in the gastrulating embryo. Deactivation of core pluripoten...
Citation Formats
T. Yanık, Y. Aydın Son, and B. Ulum, “Hematopoetik Kök Hücre Hibernasyonunda Nöropeptid Y (NPY)´nin Rolünün İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61377.