Bilimsel Ve Teknolojik Değer Üretiminde Ekoller Ve Türkiye (bt-Duet)

2008-12-31
Kalkınma ile bağdaştırılan Araştırma ve Geliştirme'nin, öncelikle kendi süreçsel ve yapısal karakteristiğinin kalkındırılması (J. Stanley Metcalfe, Uwe Cantner, Knowledge of Growth, Growth of Knowledge, 2004 ), sektör farkındalığı ve akademik farkındalık oluşturabilmek adına ön plana alınmasına bağlıdır. Türkiye'de bilimsel araştırmaların profilinin bu şekilde gen haritasının çıkartılması ve ekollerin teorik ve uygulamadaki ne derecede yerleşik olduğu ve bu yerleşikliğin oluşturacağı güvenilirliği, ülke içi ve ülke dışı kolabrosyonların bu algılanabilir ve güven duyulabilir yapıcılığını, tez yazacak olan üniversite öğrencilerinden sektör işbirliklerine değin uzanan bir yelpazede, bilgi ve iletişim platfomlarında bilgisel olarak ön plana almak daha kolaydır. Bu gen haritasının sağladığı, yazılan tezler ve makalelerdeki disiplinler içi veya disiplinler arası dallanmalar, ülke içi ve ülke dışı kolabrasyonlar ile, bilim ve teknoloji ekonomik ve sosyal çıktısında teorik ve uygulamalı eldeler olarak üniversite ve sektör arasında yeni bir sembol ve belirteçler sağlanmasında etkin olacağı, Türkiye'de Bilim ve Teknoloji alanında üretimin hızlanmasına, iç ve dış yatırımların akademik bilgi üretiminin istikrarı ve basamaklı sürerli gelişimin yine akademik işbirliği ve endüstriyel kollaborasyonlar ve yatırımlar seviyesinde teşvik edeceği (Raymond Florax, Henk Folmer, 1992) dolaysız, tetikleyici bir mekanizma olarak katkıda bulunacağı açıktır.

Suggestions

Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Bilgi, bilim, teknoloji ve yenilik: kavramsal tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim; Yılmaz Tüzün, Özgül (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adayları- nın biyolojinin temel konularındaki kavram yanılgılarını saptamak ve bu kavram yanılgılarının nedenlerini biyoloji eğitimi alanındaki öğretim üyeleri ile görüşerek belirlemektir. Bu araştırınada, 33 sorudan oluşan Genel Biyoloji Kavram Yanılgısı Testi geliştirilmiş ve 186 biyoloji öğretmen adayına uygulanmıştır. Test; ekoloji, bitki biyolojisi, sindirim sistemi, solunum, boşaitım sistemi, enzim, osmoz ve difüzyon, hücre bölünmesi, sınıflandırma ve besin ağı g...
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Citation Formats
E. Erdil, “Bilimsel Ve Teknolojik Değer Üretiminde Ekoller Ve Türkiye (bt-Duet),” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61396.