Azerbaycan'daki Siyasi Seçkinlerin Dağlık Karabağ Sorununa Yaklaşımları

2009-09-30
Kafkaya'daki etnik sorunlar Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından sonra giderek önem kazanan konuların başında gelmektedir. Bu bölgedeki etnik sorunlar uluslararası düzeyde olduğu kadar, her bir Kafkas ülkesinin sosyal ve siyasi dinamiklerini de ciddi bir biçimde etkilemektedir. Bölgedeki etnik sorunların başında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu gelmektedir. 1994 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana Dağlık Karabağ savaşının tarafları olan bu iki ülke arasında bir çözüme ulaşılamamıştır. 2008 yılının Ağustos ayından itibaren yeni bir ivme kazanan Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya ilişkileri, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik uluslararası çabalar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak düşünülülebilir. Önerilen proje çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'daki siyasi seçkinler tarafından nasıl değerlendirildiği, ne tür çözüm önerilerinin üretildiği ve Azerbaycan devletinin izlediği politikaların seçkinler ve kamuoyu tarafından nasıl karşılandığı ve değerlendirildiği araştırılacaktır. Bunun yanısıra, Azerbaycan'daki siyasi seçkinlerin Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini Dağlık Karabağ sorunu çerçevesinde nasıl değerlendirdikleri de araştırılacak konular arasındadır. Bu amaç doğrultusunda Azerbaycan'daki siyasetçiler, akademisyenler ve gazetecilerle Dağlık Karabağ sorununu hakkında derinlemesine mülakatlar yapılması planlanmaktadır.Azerbaycan'daki siyasi seçkinlerin 2000'li yıllarda Dağlık Karabağ konusunun çözümü önünde duran engelleri nasıl tanımladıkları, farklı çözüm önerilerini nasıl değerlendirdikleri, ülke içindeki etnik milliyetçilik hareketlerine nasıl yaklaştıkları ve son dönemdeki gelişmeler hakkındaki değerlendirmeleri çerçevesinde yapılması planlanan araştırma önemli bilgiler sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen konu ve sorunların seçkinler tarafından nasıl algılandığı ve bu çerçevede ürettikleri politikaların araştırılması, önerilen projenin amacı açısından önemlidir.

Suggestions

Kırım Tatarlarının Ana Vatana dönüşü ve kültürel canlanma sürecinde dil ve eğitim
Aydıngün, Ayşegül (2004-01-01)
Bu makale 1944 yılında ana vatanları Kırım'dan Orta Asya'ya sürülen ve vatana dönme haklarını ancak 1989 yılında elde eden Kırım Tatarları örneğinde etnik / milli kimlik- dil ilişkisini incelemektedir. Kırım'da gerçekleştirilen saha araştırması verilerine dayanan makalenin temel iddiası, dil-etnik / milli kimlik ilişkisinin, dilin sembolik ve etkileşimsel boyutlarının; kimliğin ise etnik /milli ve kültürel boyutlarının birbirinden ayrılması halinde anlaşılabileceğidir. Ayrıca, makalede, vatana dönüş sonrası...
Azerbaycan'da Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Kültür Ve Siyasal Seçkinler
Ergun Özbolat, Ayça(2009-12-31)
Projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan'da siyasal kültür ve siyasal seçkinlerin özelliklerinin belirlenmesidir. Proje kapsamında, bağımsızlıktan sonraki son on beş yıl içinde siyasal seçkinlerin demokrasi, siyasal sistem, çok partililik, hukukun üstünlüğü ve meşruiyet kavramları hakkında düşünce, algı ve değerlendirilmesi incelenecektir. Proje kapsamında Azerbaycan'da siyasal seçkinlerin aile, eğitim, mesleki kariyer, siyasette deneyim ve siyasal süreçlere katılımları esas alınarak profillerinin ç...
The Evolution of National Identity and Nationalism in Azerbaijan (1900-2018)
Guliyeva, Narmin; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Sociology (2022-9-22)
The de- and re-construction of national identity have been accelerated in Azerbaijan since the fall of the Soviet Union thanks to which Azerbaijan emerged as an independent nation-state. Azerbaijanism has been promulgated to be the main backbone of state official ideology since independence, except for a short time of Turkism. Though a quarter of a century has passed since the elites started formulating the national identity, it is still incomplete and there from time to time emerges questions about the pro...
Azerbaycan’da Sovyet Sonrası Dönemde Değişim ve Dönüşüm
Ergun Özbolat, Ayça (Nobel Akademik Yayıncılık, 2013-09-01)
Önemli hidrokarbon enerji kaynaklarına yakınlığı ve Sovyet sonrası dönemde içine düştüğü çevresel, ekonomik, siyasal ve askeri istikrarsızlık unsurlarıyla gündeme gelen Kafkasya, uluslararası aktörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar bölge ülkelerinin bağımsızlıklarının ilk yıllarındaki siyasi tedirginlikler azalmış, uluslararası alandaki konumları daha belirginleşmişse de, 1990'lı yılların ilk yarısında ortaya çıkan çatışma dinamikleri hemen hiç değişmeden 2000'li yıllara taşındı. Bölge dışı a...
Effects of new regional policies on Turkish regional development : the case of Southern Eastern Anatolia Project
Demşek, Sezin; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2003)
In this thesis, changing regional development policies and effects of these in Turkey is discussed. Regional inequalities have been one of the important concerns of the Republic of Turkey. However, the restructuring of state and capitalism during 1980̕s led to a change in regional policies and Turkish regional polices have surely begun to be affected from new policies. Yet, these new policies do not seem to offer much about promoting development in underdeveloped regions. This study aims to analyze the effe...
Citation Formats
A. C. Tokluoğlu, “Azerbaycan’daki Siyasi Seçkinlerin Dağlık Karabağ Sorununa Yaklaşımları,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61398.