Azerbaycan'da Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Kültür Ve Siyasal Seçkinler

2009-12-31
Projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan'da siyasal kültür ve siyasal seçkinlerin özelliklerinin belirlenmesidir. Proje kapsamında, bağımsızlıktan sonraki son on beş yıl içinde siyasal seçkinlerin demokrasi, siyasal sistem, çok partililik, hukukun üstünlüğü ve meşruiyet kavramları hakkında düşünce, algı ve değerlendirilmesi incelenecektir. Proje kapsamında Azerbaycan'da siyasal seçkinlerin aile, eğitim, mesleki kariyer, siyasette deneyim ve siyasal süreçlere katılımları esas alınarak profillerinin çıkartılması da amaçlanmaktadır. Projenin alan araştırması niteliksel araştırma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Suggestions

Azerbaycan'da Din Devlet İlişkileri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2016-12-31)
Önerilen projenin amacı Azerbaycan'da Sovyet Sonrası dönemde din ve devlet ilişkilerinin incelenmesidir. Proje ile ulus devlet inşası sürecinde ulusal kimliğin tanımlanması ile eş zamanlı giden dinsel kimliklerin tanımlanması süreçlerinin özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle devlet toplum ilişkilerinin yeniden şekillenmesinde dinsel kimliklerin rolü değerlendirilecektir. Projenin bir diğer amacı ise Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının ulus-ötesi faaliyetleri çerçevesinde bir dış aktör ol...
Sovyet Sonrası Dönemde Eğitimin Uluslararasılaşmasının Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan ve Gürcistan Örnekleri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Ayata, Ayşe(2018-12-31)
Önerilen projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan ve Gürcistan’da eğitimin uluslararasılaşmasının kimlikler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Söz konusu proje kapsamında Türkiye ve Batı’da (Avrupa ve Kuzey Amerika) öğrenim görmüş genç profesyonellerinin yurtdışında aldıkları eğitimin ulusal kimlik ve aidiyet, mesleki kimlikleri ve dünya görüşlerine olan etkisi incelenecektir. Araştırmasının örneklemini Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte lisans, yüksek lisans ve/veya doktoralarını yurtdı...
2000'ler Türkiye'sinde İşyerinin Yapısal Dönüşümü : Farklı Düzey Ve Boyutlarda Teknoloji Kullanımı
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2010-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı, Türkiye'de son dönemde işyerinde artan teknoloji kullanımının farklı boyutlarını incelemektir. Bu çalışma işyerinde kullanılan teknolojinin düzeyi ve karakteri ile, işyeri organizasyonu, iş ilişkileri, işin yapısı, ve işveren-çalışan ilişkileri gibi unsurlar arasındaki etkileşimi ve bu etkileşimdeki dönüşümünü inceleyecektir. Çalışma kapsamında, teknoloji ile iş ve işyeri ilişkileri arasındaki karşılıklı etkileşim sürecinde özellikle odaklanılacak konular, toplumsal cinsiyet alg...
The roots of corruption in the Kyrgyz civil service
Djoroev, Erkinbek; Aksoy, Şinasi; Department of Political Science and Public Administration (2003)
This thesis analyzes the roots of corruption in the Kyrgyz civil service in terms of historico-political context. Nomenklatura system in the former Soviet Union and its corollary, patron-client relationship, are focused on as the main reasons for corruption. Transition reforms, such as privatization of state assets and liberalization of economy are suggested to be very sensitive points for corruption unless properly implemented. Further, high-level corruption in Kyrgyzstan is explained taking both the Sovie...
Azerbaycan’da Sovyet Sonrası Dönemde Değişim ve Dönüşüm
Ergun Özbolat, Ayça (Nobel Akademik Yayıncılık, 2013-09-01)
Önemli hidrokarbon enerji kaynaklarına yakınlığı ve Sovyet sonrası dönemde içine düştüğü çevresel, ekonomik, siyasal ve askeri istikrarsızlık unsurlarıyla gündeme gelen Kafkasya, uluslararası aktörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar bölge ülkelerinin bağımsızlıklarının ilk yıllarındaki siyasi tedirginlikler azalmış, uluslararası alandaki konumları daha belirginleşmişse de, 1990'lı yılların ilk yarısında ortaya çıkan çatışma dinamikleri hemen hiç değişmeden 2000'li yıllara taşındı. Bölge dışı a...
Citation Formats
A. Ergun Özbolat, “Azerbaycan’da Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Kültür Ve Siyasal Seçkinler,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61733.