Kalkınma Ve Milliyetçilik Arasındaki Bağın Analizi: 1960'lı Yıllarda Türkiye Ve Mısır Karşılaştırması

2009-12-31
Kibaroğlu, Ayşegül
Bu proje çerçevesinde yürütülecek çalışmanın ana sorusu, 1960'lar Türkiye'sindeki Yön-Devrim Hareketi'nin, kalkınma ve milliyetçilik –özellikle kültürel milliyetçilik- arasındaki bağın yeniden düşünülerek ele alınıp alınamayacağıdır. Kalkınma ve milliyetçilik arasındaki ilişkinin daha iyi ortaya konulmasını sağlayacak bir kuramsal çerçeve oluşturulduktan sonra, Yön-Devrim Hareketi'nin incelenmesine geçilecektir. Yön-Devrim Hareketi, milliyetçiliği kalkınma ve modernliğe giden yolda vazgeçilmez bir ilke olarak gören politik hareketlerin tek örneği değildir. Bunlardan en çok bilineni, 1950'ler ve '60'lar Mısır'ındaki Baasçı harekettir. Bu nedenle, Yön-Devrim Hareketi ve Nasırist hareket arasındaki benzerlikler sergilenecek, aynı zamanda mukayese edilecektir. Ne var ki, Arap sosyalizmi değerlendirilirken politik ekonomisinin ortaya konulmasından öteye gidilmeyecektir. Mısır örneğiyle, Yön-Devrim Hareketi'nin dönemin tipik bir kalkınmacı milliyetçi Üçüncü Dünya hareketi olduğunu göstermek amaçlanmaktadır. Türkiye'de Yön-Devrim Hareketi'nin mensubu olduğu politik geleneğin devamı olarak nitelendirilebilecek politik hareket ve figürler ortaya konulacaktır. Bu hareket ve figürler, “Sol Kemalizm” olarak da adlandırılabilecek bu geleneğe ait ideolojik çizginin günümüz siyasetine etkisini sergileyebilmek için ele alınacaktır. Nihayet, Yön-Devrim Hareketi'nin, döneminin tipik bir kalkınmacı milliyetçi Üçüncü Dünya hareketi ve günümüz Türkiye siyasetini hâlen etkileyen bir hareket olarak, kalkınma ve milliyetçilik arasındaki bağ çerçevesinde yeniden düşünülmesi gerekliliğinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu projenin ortaya koyacağı kuramsal çerçeve, proje araştırmacısı Araş. Gör. Coşkun Musluk'un hazırlayacağı yüksek lisans tezine büyük oranda katkıda bulunacaktır. Musluk, 1960'lar Türkiye'sinde Yön (1961-1967) ve Devrim (1969- 1971) dergileri etrafında gelişen Yön-Devrim Hareketi'nin, kalkınma ve milliyetçilik arasındaki bağın yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde ele alınabileceği düşüncesinden hareket etmiştir. Bu çerçevede, projenin üreteceği ek bilginin adı geçen yüksek lisans öğrencisinin tez çalışmasına doğrudan katkı teşkil edeceği ve hem projenin, hem de yazılacak yüksek lisans tezinin amaçladığı literatüre katkıyı gerçekleştireceği öngörülmektedir.

Suggestions

Middle school students’ informal reasoning modes and argumentation quality in socioscientific issues: epistemological beliefs and issue familiarity as predictors
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül; Department of Science Education (2022-6)
The purpose of this study was to examine middle school students’ informal reasoning modes, and argumentation quality regarding three different SSI, namely, space explorations (SPE), genetically modified organisms (GMO), and nuclear power plants (NPP); and to investigate how well middle school students’ epistemological beliefs (the dimensions of source/certainty, development, and justification) and issue familiarity predict their informal reasoning modes and argumentation quality. For this purpose, correlati...
Devletler Dünyasının Kuramı Realizm ve Hükümet-Dışı Aktörler
Bahçecik, Şerif Onur (2018-10-10)
Uluslararası ilişkiler disiplininin başat kuramlarından olanrealizmin temel prensipleri üç madde ile özetlenmektedir: Devletçilik,özyeterlik (self-help) ve beka.
Myth, Ideology And Hegemony: The Political Syntax Of American Environmental Design Tradition
Sargın, Güven Arif (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997)
This essay arose out of a new intellectual stream that specifically aims at understanding the role of politics in the perception of nature in American environmental design tradition. No doubt that a range of tendencies, movements, and styles in environmental design reflect certain perceptions and ideologies about the relationship of society to the natural world. They also represent the changing perceptions of natural and cultural landscapes in design practice over time and place. In this changing perception...
Some Implications Of Social Change For Housing Design
Kandiyotl , Deniz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
There has been a great deal of controversy about the impact of physical planning on the lives and behavior of people, in which social scientists have taken an increasingly active part . As a result, greater user-orientedness and interdisciplinary input into the design process have gained widespread acceptability in the industrialized West. In developing countries the controversy is further complicated by the additional factors of rapid social change and•extremely limited resources which curtail the appropri...
Marks ve Oryantalizmin Sonu
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Kaynak Yayıncılık, 1984-02-01)
Eski Oryantalizmin, Weber sosyolojisinin ve ATÜT'çü "Marksist" yaklaşımının, Ortadoğu toplumlarını ve İslamiyeti tarihin genel yasaları dışındaki bir benzersizlik gibi ele alışlarının eleştirisi. Sınıfsızlık, devrimsizlik ve sınıflarüstü bürokrasi teorilerini olsun; Avrupa'nın "sivil toplum" kurumlarını düz ve kesintisiz bir evrim içimde oluşturduğu, Doğu'nun ise bu noktaya Batı'yı taklit edeceğine tarihi "zorladığı" için kendi azgelişmişliğini büsbütün ağırlaştırdığı yolundaki "modernleşme" modelini olsun ...
Citation Formats
A. Kibaroğlu, “Kalkınma Ve Milliyetçilik Arasındaki Bağın Analizi: 1960’lı Yıllarda Türkiye Ve Mısır Karşılaştırması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61421.