Hide/Show Apps

Bulgaristandaki Azınlık Türk Grubunda Birey Ve Grup Temelli Kaynakların Algılanan Ayrımcılık Ve Bireyin İyilik Hali Arasındaki İlişkiye Etkileri.

Çalışmada literatürdeki bulgulara paralel olarak, Bulgaristan Türklerinde algılanan ayrımcılığın bireyin iyilik-halini olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir. Ayrıca çalışmada algılanan ayrımcılığın iyilik hali üzerindeki etki kuvvetini belirleyen grup ve birey temelli değişkenler de ele alınacaktır. Grup ve birey temelli değişkenlerle ilgili olarak beklenen sonuçlar: • Birey- temelli değişkenler ele alındığında, katılımcıların rapor ettikleri yüksek öz-yeterlik, sosyal destek ve iyimserliğin , algılanan ayrımcılık ve kişinin iyilik hali arasındaki ilişkiyi zayıflatması yani algılanan ayrımcılığın kişinin iyilik hali üzerindeki olumsuz etkisini azaltması beklenmektedir. • Grup temelli değişkenler ele alındığında ise, kolektif öz-saygı, gruplar-arası yeterlik, Bulgaristan Türkü kimliği ve Bulgaristan vatandaşlığı kimliğinin, koruyucu etkisinin olacağı yani bu değişkenlerdeki yüksek skorların algılanan ayrımcılığın kişinin iyilik hali üzerindeki etkisini azaltacağı önerilmektedir. Bu doğrultuda düşük kolektif öz-saygı, gruplar-arası yeterlik ile Bulgaristan Türkü kimliği ve Bulgaristan vatandaşlığı ile düşük özdeşleşme rapor edenlerde algılanan ayrımcılığın kişinin iyilik hali üzerindeki olumsuz etkisinin çok daha kuvvetli olacağı önerilmektedir Çalışma kapsamında kadın ve erkek sayısı dengeli olmak üzere yaklaşık 300 katılımcıya anket uygulanacaktır. Katılımcılar Bulgaristan'da yaşayan Türklerdir . Yaş aralığının 18 ile 70 arasında olması planlanmıştır. Çalışmada kullanılacak verinin, Bulgaristan'ın Tırgovişte, Sofya ve Şumen illerinden toplanması hedeflenmektedir.