Ankarada'daki Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Değişime Hazır Olma Durumları Ve Örgütsel Güven Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

2010-12-31
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin değişime hazır olma durumları ve okullarda algıladıkları örgütsel güven arasındaki ilişkiyi incelemektir.Çalışmanın kapsamı değişime yönelik tutumlar ve okul örgütlerinde güven ile sınırlandırılmış olup okul yönetiminin ve öğretmenlerinin değerlendirmeleri kapsamında, kurumlardaki öğretmenlerin tutumlarının çıkarılması ve incelenmesi, çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Bu çalışma, ilişkisel (correlational) bir çalışma olarak desenlenmiş bir çalışma olup, daha önce hazırlanan anketlere dayanarak veri toplanması dayanmaktadır. Çalışmanın evrenini Ankara'da bulunan M.E.B'e bağlı ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda görev yapan öğretmenlerinin tamamı oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda çalışan öğretmenler arasından kümeleme yöntemiyle seçilecek 50 okul ve yaklaşık 600 öğretmenden oluşacaktır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin yöneticilerine, meslektaşlarına, velilere ve öğrencilere duydukları güven ile değişime hazır olmanın kararlılık, bilişsel ve duygusal boyutlarında anlamlı bir ilişki bulunması beklenmektedir.
Citation Formats
Y. Kondakçı, “Ankarada’daki Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Değişime Hazır Olma Durumları Ve Örgütsel Güven Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61454.