İlköğretim Öğrencilerinin Güdüsel İnanışları,öz Düzenleme Stratejiler Ve Matematik Başarılarına İlişkin Bir Yapısal Model

2010-12-31
I. AMAÇ VE GEREKÇE Bu çalışmanın genel amacı, matematik eğitimi ile ilgili bilişsel, güdüsel ve davranışsal kavramlar arasındaki doğrudan veya dolaylı ilişkileri açıklayan yapısal bir model oluşturmaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin matematik eğitimi ile ilgili hedef algılarının, öz-yeterlik inanışlarının, öz-düzenleme strateji kullanımlarının ve akademik başarılarının arasındaki ilişki incelenecektir. Veriler, 2009-2010 akademik yılı bahar döneminde, Ankara'daki devlet okullarında okuyan yaklaşık 1000 yedinci sınıf öğrencisinden toplanacaktır. Veri toplama aracı olarak bir anket ve bir başarı testi uygulanacaktır. Anket, katılımcıların matematik dersi ile ilgili kişisel başarı yönelimlerini, derse yönelik hedef algılarını, öz-yeterlik inanışlarını ve öz-düzenleme strateji kullanımlarını ölçecektir. Başarı testi ise katılımcıların matematik başarılarını ölçmek için kullanılacak, içereceği problemler Seviye Belirleme Sınavı'da sorulan problemlere benzer yapıda hazırlanacaktır. Veri analizi ve hipotez testi için Yapısal Eşitlik Modeli tekniği kullanılacaktır. Elde edilecek bulguların ilköğretim öğrencilerinin matematik başarısını arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Özellikle, öğrencilerin matematik öğrenme güdülerini artırmada ve matematikte öz-düzenleyici öğrenmelerini desteklemede hem teorik hem de pratik bilgiler sunacaktır.

Suggestions

Household Energy Conservation from Elementary Science Teacher Candidates Perspective
Şahin, Elvan (2016-06-01)
This study was conducted to understand the complex nature of gender differentiation in household energy consumption, and uncover the factors characterizing Turkish female university students' contribution on household energy conservation. Specifically, the study hypothesized that energy-related attributes would significantly differentiate female and male students, and tested the effectiveness of Value-Belief-Norm (VBN) theory in explaining female's household energy conservation behaviors. Participants were ...
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının epistemolojik kavramlamaları: üniversite ve sınıf düzeyinin etkisi
Isıksal Bostan, Mıne; Kurt, Gönül; Doğan, Oğuzhan; Çakıroğlu, Erdinç (2007-01-01)
Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik epistemolojik kavramlamalarını belirlemek ve öğrenim görülen üniversite ile üniversite sınıf seviyesinin bu kavramlamalara olan etkisini incelemektir. Araştırma, 2005-2006 yılı bahar döneminde Ankara’daki iki büyük devlet üniversitede 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda okuyan ve rasgele örneklem yoluyla seçilen 275 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada veriler 56 maddeden oluşan “Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yöneli...
İlköğretim Matematik Öğretiminde Toplumsal Konular:eğitim Proğramı Dökümanları Sınıf İçi Uygulamalar Ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi.
Haser, Çiğdem(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, matematik eğitimi ile toplumdaki baskın politik ve kültürel değer ve görüşler arasındaki ilişkiyi incelemek ve matematik eğitiminin adalet, yoksulluk ve ayrımcılık gibi toplumsal konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesinde oynayabileceği rolü ve öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini araştırmaktır. 'Eleştirel matematik eğitimi' (Frankenstein, 2005; Skovsmose, 1994) ve ya 'toplumsal adalet için matematik eğitimi' (Gutstein, 2003; Gutstein ve Peterson, 2006) son yıllarda ortaya çıkmakta o...
İlköğretim matematik öğretmenlerinin doğru denklemleri ve grafikler konusundaki yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine etkisi üzerine bir çalışma
Işıksal Bostan, Mine(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenlerinin yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini incelemektir. Daha özelde ise amaç, ilköğretim matematik öğretmenlerinin sekizinci sınıf düzeyinde teknoloji destekli sınıf ortamında doğru denklemleri ve grafikler konusunun öğretimine dair yansımalarının öğretmenlerin pedagojik alan bilgisine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
Pre-service elementary mathematics teachers’ ways of thinking about rate of change in the context of a modeling activity
Kertil, Mahmut; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2017-01-01)
As a part of a larger study aiming at developing pre-service teachers’ pedagogical knowledge about mathematical modeling, this study investigates pre-service elementary mathematics teachers’ ways of thinking regarding rate of change in the context of a modeling task on population growth. The participants of the study were 9 prospective middle school mathematics teachers in their senior year attending a public university. The study was conducted as a part of an undergraduate course on mathematical modeling f...
Citation Formats
E. Çakıroğlu, “İlköğretim Öğrencilerinin Güdüsel İnanışları,öz Düzenleme Stratejiler Ve Matematik Başarılarına İlişkin Bir Yapısal Model,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61450.