İlköğretim Matematik Öğretiminde Toplumsal Konular:eğitim Proğramı Dökümanları Sınıf İçi Uygulamalar Ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi.

2010-12-31
Haser, Çiğdem
Bu çalışmanın amacı, matematik eğitimi ile toplumdaki baskın politik ve kültürel değer ve görüşler arasındaki ilişkiyi incelemek ve matematik eğitiminin adalet, yoksulluk ve ayrımcılık gibi toplumsal konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesinde oynayabileceği rolü ve öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini araştırmaktır. 'Eleştirel matematik eğitimi' (Frankenstein, 2005; Skovsmose, 1994) ve ya 'toplumsal adalet için matematik eğitimi' (Gutstein, 2003; Gutstein ve Peterson, 2006) son yıllarda ortaya çıkmakta olan ve matematik derslerinin odağına toplumsal adaletsizlikler, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı, çevresel ve kültürel sorunlar gibi toplumsal hayatı ilgilendiren konuları koyan ve öğrencileri bu konular hakkında bilinçlenmeye ve harekete geçmeye motive eden bir bakış açısıdır. Bu bakış açısının kökleri eleştirel pedagoji'den beslenmektedir. Eleştirel pedagoji ve eleştirel matematik eğitimi hızla büyüyen bir alan yazınına sahip olsa da ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Türkiye'de bu alandaki açığı kapatmaya yardımcı olmak ve öğretmenlerin ve araştırmacıların eleştirel matematik eğitimi'ne ilgilerini arttırmayı hedefleyen bu çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranacaktır: •Matematik eğitimi toplumdaki baskın politik ve kültürel değer ve görüşlerden ne ölçüde etkilenmektedir? •Toplumsal konular ve sorunlar ilköğretim matematik programında ve ders kitaplarında ne ölçüde yer bulmaktadır? •Matematik öğretmenlerinin ‘eleştirel matematik eğitimi' ve ‘sosyal adalet için matematik eğitimi' konusundaki görüşleri nelerdir? Çalışmada üç temel veri kaynağı bulunmaktadır: (1) İlköğretim matematik eğitimindeki öğretim programı, ders kitapları, öğretmen kılavuz kitaplarından oluşan program dokümanları, (2) Konu anlatımını, verilen örnekleri, sorulan soruları, öğrencilerin tartışmalarını, günlük ödevleri, proje ödevlerini içeren matematik sınıflarındaki uygulamalar ve iletişim ve (3) Öğretmenlerle yapılan birebir derinlemesine görüşmeler.

Suggestions

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının epistemolojik kavramlamaları: üniversite ve sınıf düzeyinin etkisi
Isıksal Bostan, Mıne; Kurt, Gönül; Doğan, Oğuzhan; Çakıroğlu, Erdinç (2007-01-01)
Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik epistemolojik kavramlamalarını belirlemek ve öğrenim görülen üniversite ile üniversite sınıf seviyesinin bu kavramlamalara olan etkisini incelemektir. Araştırma, 2005-2006 yılı bahar döneminde Ankara’daki iki büyük devlet üniversitede 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda okuyan ve rasgele örneklem yoluyla seçilen 275 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada veriler 56 maddeden oluşan “Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yöneli...
İlköğretim matematik öğretmenlerinin doğru denklemleri ve grafikler konusundaki yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine etkisi üzerine bir çalışma
Işıksal Bostan, Mine(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenlerinin yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini incelemektir. Daha özelde ise amaç, ilköğretim matematik öğretmenlerinin sekizinci sınıf düzeyinde teknoloji destekli sınıf ortamında doğru denklemleri ve grafikler konusunun öğretimine dair yansımalarının öğretmenlerin pedagojik alan bilgisine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
Household Energy Conservation from Elementary Science Teacher Candidates Perspective
Şahin, Elvan (2016-06-01)
This study was conducted to understand the complex nature of gender differentiation in household energy consumption, and uncover the factors characterizing Turkish female university students' contribution on household energy conservation. Specifically, the study hypothesized that energy-related attributes would significantly differentiate female and male students, and tested the effectiveness of Value-Belief-Norm (VBN) theory in explaining female's household energy conservation behaviors. Participants were ...
İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirliğin üç bileşeni (çevresel, sosyal, ekonomik) ve bu bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile sürdürebilir kalkınma hakkında ne kadar bilinçli, bilgili olduklarını, tutumlarını ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmada öncelikle eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak ilköğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına, s...
İlköğretim Öğrencilerinin Güdüsel İnanışları,öz Düzenleme Stratejiler Ve Matematik Başarılarına İlişkin Bir Yapısal Model
Çakıroğlu, Erdinç(2010-12-31)
I. AMAÇ VE GEREKÇE Bu çalışmanın genel amacı, matematik eğitimi ile ilgili bilişsel, güdüsel ve davranışsal kavramlar arasındaki doğrudan veya dolaylı ilişkileri açıklayan yapısal bir model oluşturmaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin matematik eğitimi ile ilgili hedef algılarının, öz-yeterlik inanışlarının, öz-düzenleme strateji kullanımlarının ve akademik başarılarının arasındaki ilişki incelenecektir. Veriler, 2009-2010 akademik yılı bahar döneminde, Ankara'daki devlet okullarında okuyan yaklaşık 1000 yedinc...
Citation Formats
Ç. Haser, “İlköğretim Matematik Öğretiminde Toplumsal Konular:eğitim Proğramı Dökümanları Sınıf İçi Uygulamalar Ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61451.