Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarından Kaynaklanan Bilgi Taşmalarının Ekonometrik Analizi

2012-12-31
1980’lerden sonra ivme kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli bir unsuru doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (DYSY). Bu değişkende gözlenen artış hem dünya dış ticareti (ithalat ve ihracat) hem de dünya milli gelirinde gözlenen artıştan daha yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) toplam DYSY’den aldıkları pay sürekli artmış ve % 33’e ulaşmıştır. Bu gelişme, DYSY’nin GOÜ’lerdeki girişimler üzerindeki etkilerini çözümleyen kuramsal ve görgül bir yazının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu çalışmalar yabancı sermayeli şirketlerin yatırımlarının yerli firmaların verimliliğini ne şekilde etkilediğini irdelemiş, bunu yaparken de firma düzeyinde mikro veri kullanılmıştır. Bulgular, bu etkinin pozitif ya da negatif olabileceği gibi DYSY’nin yerli firmaların performansı üzerinde hiçbir etkisinin olmayabileceğini de göstermektedir. Türkiye ekonomisi için yapılan çalışmalar, daha ziyade 2001 öncesi dönemi kapsamaktadır. Çalışmamızda 2000-2009 yılları için İstanbul saayi Odası tarafından toplanan veriler kullanılacak ve DYSY’nin Türkiye ekonomisinde yerli firmaların verimliliğine olan etkisi analiz edilecektir. 2. Tanım a. Konu ile ilgili literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Yabancı sermeye yatırımları ülkemizde özellikle 1990’lardan itibaren artmaya başlamış, 2000’li yıllarda ise önemli bir ivme kazanmıştır. DYSY’nin Türkiye’de yerli firmaların performansına etkisi genelde 2001 öncesi için incelenmiş ve performans verimlilik göstergeleri aracılığıyla ölçülmüştür. Biz çalışmamızda, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen En büyük 500 Firma anketin kapsamında toplanan verileri 2000-2009 dönemi için kullanacağız ve DYSY’nin yerli firmaların verimliliğine etkilerini irdeleyeceğiz. Bunun için ilk olarak firma düzeyinde Ar-Ge harcamalarını belirleyen unsurları irdeleyeceğiz. Bunun için mevcut yazından hareketle bir dizi DYSY “taşma” (spillover) göstergesi hesaplanacak ve kullanılan verimlilik denklemine ekleyeceğiz. Böylece 5000’e yakın gözlem içeren panel veri seti oluşturacağız ve uygun ekonometrik tahmin yöntemlerini kullanarak denklemi tahmin edeceğiz. c. Önerilen konunun üreteceği ek bilgi Çalışma çerçevesinde, Türkiye’deki kısıtlı yazına önemli bir katkı sağlayacağı ve daha önce kullanılmamış verileri kullanarak birtakım siyasa önerilerine ulaşılacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma daha sonra yapılacak çalışmalar için yol gösterici olacaktır. Proje sonuçları iki uluslararası konferanslara tebliğ olarak sunulacak ve endeksli dergilerde en az bir yayın yapılacaktır. Proje, aynı zamanda BAP projeleri için tavsiye edilen disiplinlerarası olma özelliğine de sahiptir.

Suggestions

Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Yerli Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin Nicel Analizi.
Pamukcu, Mehmet Teoman(2011-12-31)
1980’lerden sonra ivme kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli bir unsuru doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (DYSY). Bu değişkende gözlenen artış hem dünya dış ticareti (ithalat ve ihracat) hem de dünya milli gelirinde gözlenen artıştan daha yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) toplam DYSY’den aldıkları pay sürekli artmış ve % 33’e ulaşmıştır. Bu gelişme, DYSY’nin GOÜ’lerdeki girişimler üzerindeki etkilerini çözümleyen kuramsal ve görgül bir yazının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ...
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Okumuş, Gökhan (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandeminin etkisi ve ‘katkısıyla’ çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, çok daha uzak noktalardaki ilgililerle buluşma imkanı buldu. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve oturumların bazılarına ulaşmak için etkinliğin web sitesi ziyaret edilebilir: kentselmorfolojisempozyumu2021....
Türkiye’de Son Dönem Otomobilleşme: 2007-2018 Arası İller Bazında Analizler
ŞENBİL, METİN; Yetişkul Şenbil, Emine (2020-01-01)
Mevcut çalışma Türkiye’nin son dönemde girmiş olduğu otomobilleşme sürecini iller bazında incelemektedir. Bu dönemde otomobilleşme, geçmiş dönemlerde olan arz ve talep kısıtlarından sıyrılmıştır. Üretim kapasitesi artmış, ithalat rejimi kolaylaşmış, otomobil fiyatları da önemli ölçüde düşmüştür. Hane halkı gelirindeki artış otomobil piyasasını talep tarafında esnetmiştir. Dolayısıyla son dönemde otomobilleşme, popülerleşme istidadındadır. Özellikle ortalama gelir seviyesi görece düşük ve orta olan illerde o...
An Assessment of Flood Risk Factors in Riverine Cities of Turkey: Lessons for Resilience and Urban Planning
Şenol Balaban, Meltem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-01-01)
Turkey's river flood protection system is based on surveys and assessments of a central authority as well as its limited powers of intervention. The local governments, which are the closest units of public administration to flood risk areas, are under various pressures for development. However, it is crucial to integrate flood risk mitigation efforts with local planning system and involve local governments in all stages of risk management starting from estimations of risks and determination of risk areas, a...
Türkiye’de vergi ahlakının belirleyicileri
Kaynar Bilgin, Handan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-8)
Vergilerin zorunlu bir ödeme şekline dönüşmesi ile birlikte yükümlülerin vergiye karşı olan tepkileri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Yükümlülerin vergiye karşı davranışlarını belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri olan vergi ahlakı vergi psikolojisi alanında önemli bir yere sahiptir. Vergi ahlakı yükümlülerin vergiye bakışını etkileyen bir faktör olduğundan, vergi ahlakının belirleyicilerini tespit etmek oldukça önemlidir. Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olar...
Citation Formats
M. T. Pamukcu, “Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarından Kaynaklanan Bilgi Taşmalarının Ekonometrik Analizi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61459.