Hide/Show Apps

Ulus Aşan Toplumlar Bağlamında "vatan" Algısının Dönüşümü : Bulgaristan Ve Hollanda'da Yaşayan Türk Kökenli Toplulukların "vatan" Algısının Karşılaştırmalı Analizi.

Önerilmekte olan Bilimsel Araştırma Projesi'nin amacı, teritoryal ulus-devletlerin egemenliğine dayalı modern uluslararası sistemdeki dönüşümler ışığında, genelde uluslararası ilişkiler teorileri, özelde de milliyetçilik teorileri bağlamında mekan-toprak-vatan algılarındaki değişimleri kavramsallaştırmak ve bu değişimleri ulus- devlet sınırlarını aşan toplulukların (bu proje kapsamında Bulgaristan ve Hollanda'da yaşayan Türk kökenli toplulukların) vatan algısı üzerinden karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışma kapsamında öncelikle kütüphaneler, arşivler, gazeteler ve internet üzerinden ulaşılabilen veritabanlarından kuramsal olarak vatan kavramı üzerine ve Bulgaristan ve Hollanda'da yaşayan Türk kökenli topluluklar üzerine yayımlanmış mevcut akademik, resmi ve gayri-resmi kaynaklar derlenecek ve incelenecektir. Bu incelemenin ardından Bulgaristan ve Hollanda'da yaşayan Türk kökenli grupların üyeleri, önde gelen temsilcileri ve konuyla ilgili akademisyen, gazeteci, sivil toplum önderleri ve siyasetçilerle mülakatlar yapılacaktır. Planlanan mülakatlara ek olarak bu iki ülkede konuyla ilgili kaynak taraması yapılacaktır.