Kimlik ve Yoksunluk: Ana Muhalefet Partisi Destekçileri Örnekleminde Senaryolar Yardımıyla Aşırı Grup-Yanlısı Davranışları İnceleme

2018-11-17
Özdemir, Fatih
Özkan, Türker
Amaç: Mevcut çalışma, neden bazı kişiler iç-grup üyeleri için kendi yaşamını feda etmeye razı olma gibi aşırı grup-yanlısı davranışlarda bulunuyor sorusunu anlamlandırmayı ve sosyal kimlik, kimlik kaynaşımı ve göreli yoksunluk kuramlarını kullanarak kişilerin yerel iç-grup (Cumhuriyet Halk Partisi destekçileri), geniş iç-grup (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları) ve yerel dış-gruplar (Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi destekçileri) ile ilişkilerini birey ve grup seviyelerinde incelemeyi hedeflemektedir. Yöntem: Araştırmaya, kendini Cumhuriyet Halk Partisi destekçisi olarak tanımlayan ve yaş ortalaması 24.72 (SS = 4.86) olan 219 kadın ve 101 erkek toplam 320 kişi katılmıştır. Katılımcılar, gruplar arası farklı durumları yansıtan 8 senaryoyu ve grup özdeşleşmesi, sözlü kimlik kaynaşımı, birey-temelli / grup-temelli göreli yoksunluk ve göreli yoksunluk kaynaşımı ölçümlerini yanıtlamıştır. Bulgular: Bulgular, araştırma değişkenleri arasında anlamlı sistematik ilişkiler olduğunu desteklemiştir. Kimlik kaynaşımı ve göreli yoksunluk kaynaşımı değişkenleri yerel iç-grup ve geniş iç-grup yararına sergilenen aşırı davranışlarda bulunma eğilimini pozitif olarak yordamıştır. Dış-grup özdeşleşmesi ve birey-temelli/grup-temelli yoksunluk değişkenleri ise aşırı grup-yanlısı davranışları açıklamakta yetersiz kalmıştır. Tartışma: Araştırma, aşırı grup-yanlısı davranışları açıklayan kuramsal bir çerçeve sunması ve birey ve grup seviyelerinin birbirini destekleyen süreçler olduğunu göstermesinin yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi destekçilerinin diğer siyasi partilere ilişkin yaklaşımını yansıtması yönüyle de önemlidir.
20. Ulusal Psikoloji Kongresi (15 - 17 Kasım 2018)

Suggestions

Ulus Aşan Toplumlar Bağlamında "vatan" Algısının Dönüşümü : Bulgaristan Ve Hollanda'da Yaşayan Türk Kökenli Toplulukların "vatan" Algısının Karşılaştırmalı Analizi.
Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2011-12-31)
Önerilmekte olan Bilimsel Araştırma Projesi'nin amacı, teritoryal ulus-devletlerin egemenliğine dayalı modern uluslararası sistemdeki dönüşümler ışığında, genelde uluslararası ilişkiler teorileri, özelde de milliyetçilik teorileri bağlamında mekan-toprak-vatan algılarındaki değişimleri kavramsallaştırmak ve bu değişimleri ulus- devlet sınırlarını aşan toplulukların (bu proje kapsamında Bulgaristan ve Hollanda'da yaşayan Türk kökenli toplulukların) vatan algısı üzerinden karşılaştırmalı olarak incelemektir. ...
Trafikte Öz düzenleyici Davranışlar ve Sapkın Sürücü Davranışları
Azık Özkan, Derya; Özkan, Türker (null; 2018-11-17)
Bu çalışmanın temel amacı, yaşlı ve genç sürücülerin trafikteki öz-düzenleyici davranışları (stratejik, taktiksel ve hayat amacı) ve sapkın sürücü davranışları (ihlaller, hatalar ve ihmaller) arasındaki olası ilişkiyi araştırmak ve öz düzenleyici davranışların güvenli sürüş için sağlayacağı muhtemel faydaları incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 258 erkek sürücü katılmıştır. Bunlardan 120 katılımcı yaşlı sürücülerden (yaş aralığı 60-75), 138 katılımcı ise genç sürücülerden (yaş aralığı 21-30) oluşmaktadır. Katıl...
Kapsayıcı eğitime yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.
Taneri, Pervin Oya; Altunoğlu, Asu; Avcı, Esat; Aşiret, Semih (2020-12-28)
Kapsayıcı eğitim, eğitimin temel bir insan hakkı olduğu kabulünden yola çıkarak, hiçbir öğrencinin cinsiyet, engellilik, farklı bir ırk, din ya da etnik alt gruba mensup olmak, kent yoksulu olmak, cinsel yönelim ya da vatandaş olmamak (sığınmacı, mülteci, göçmen) gibi bir farklılığa ya da istisnai duruma dayalı olarak sistematik dışlanma pratiklerine maruz kalmaması için ortaya atılan bir kavramdır. Çoğunlukla, engellilere yönelik katılımın önündeki yasal ve fiziki engelleri kaldırmak olarak algılanan ve öğ...
Michael walzer ve komüniteryen bireycilik
Karademir, Aret (2016-10-01)
Liberal siyaset felsefesi, toplumundan ve kültüründen bağımsız seçimler yapabilen, toplumsal çoğunluk veya kültürel miras karşısında korunması gereken, toplumsal çoğunluğun refahı veya kültürel mirasın sürekliliği için feda edilmesi söz konusu olmayan haklara sahip, atomik ve izole birey anlayışı üzerine inşa edildiğinden, komüniteryen felsefenin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştır. Bu yazıda, komüniteryen siyaset felsefesinin çoğulcu ve demokratik çağdaş toplumlar için liberal teoriye alternatif sunma güc...
Investigating the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies among high school students
Urlu, Hülya Gizem; Boz, Yezdan; Department of Science Education (2022-6-01)
The purpose of this study is to investigate the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies which are classified as motivational beliefs ( intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation, task value, control of learning, self-efficacy, and test anxiety) and learning strategies use (rehearsal, elaboration, organization, critical thinking, metacognitive self-regulation, regulation of effort, time and study environment, help-seeking and peer learning) among high sc...
Citation Formats
F. Özdemir and T. Özkan, “Kimlik ve Yoksunluk: Ana Muhalefet Partisi Destekçileri Örnekleminde Senaryolar Yardımıyla Aşırı Grup-Yanlısı Davranışları İnceleme,” presented at the 20. Ulusal Psikoloji Kongresi (15 - 17 Kasım 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85159.