Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Topraklarından Latin Amerika'ya Göç Ve Latin Amerika'da Osmanlı Kimliği: Küba Örneği

2012-12-31
Bu proje ile yakınçağda Osmanlı topraklarından Latin Amerikaya olan göçün Küba örneğinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kendilerine "El Turco" denilen grup ile temasa geçilerek Türkiye ile Küba arasındaki tarihsel bağlantıların kültürel tarafı incelenecektir. Proje ayrıca üniversitemiz ile bölge üniversiteleri arasında akademik işbirliği ağlarının oluşturulmasını da amaçlamaktadır.

Suggestions

Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Köylüler Ve Göç : Bir Direniş Ve Protesto Yöntemi
Aytekin, Erden Attila(2010-12-31)
Yaygın kanının aksine on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı topraklarında pek çok köylü isyanı yaşanmıştır. Köylülerin ve diğer kırsal doğrudan üreticilerin isyan hareketleri esnasında sıkça başvurdukları bir yöntem de göç etmekti. Köylü isyanları sırasında ya da hoşnutsuzlukları neticesinde yaşanan göçler tarihsel literatürde yeterince derinlemesine incelenmemektedir. Göç ya son anda ümitsizce gösterilen bir çaba, ya da resmi belgelerdeki yaklaşımın tesirinde kalınarak dış güçlerin kışkırtması sonucu gerçekleşen b...
House plots (menzils) and neighborhood formation in seventeenth century Ottoman Ankara
Bölükbaşı, Cemile Feyzan; Peker, Ali Uzay; Department of History of Architecture (2022-7)
This study focuses on the architectural and urban characteristics of the neighborhoods and the house plots (menzils) in Ankara city, the sanjak center of the Ankara Sanjak, in the Anadolu Eyalet of the Ottoman Empire in the seventeenth century. It analyzes and evaluates the administrative-legal, architectural-urban, and social-cultural aspects of Ankara neighborhoods, based on Ankara’s seventeenth century qadi (Şeriyye) registers. First of all, the meaning of the neighborhood as a concept is discussed. Its...
Ondokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Kıbrıs'ta Amerikan ve İngiliz Misyonerler
Turan, Ömer; Yılmaz, Erol Ozan(2018-12-31)
Doğu Akdeniz’in ortasında bulunan Kıbrıs adası, Anadolu, Afrika, Suriye ve Filistin kıyılarına yakınlığı sebebiyle bölgenin merkezidir. Tarih boyunca bölgeye gelen tüccarların, diplomatların ve gezginlerin uğrak yeridir. Ada Ondokuzuncu Yüzyılın ilk yarısında İngiliz ve Amerikan Protestan misyonerleri de misafir etmiştir. Söz konusu misyonerler evvela kısa ziyaretlerle adayı yakından tanımaya çalışmışlar, daha sonra araştırma gezileri yaparak gözlemlerini günlük, hatırat ve raporlarına kaydetmişlerdir. ...
On dokuzuncu Yüyzıldan Mübadele Sonrasına Osmanlı Protestan Rumları
Yıldırım, Onur(2015-12-31)
Bu proje tarihyazımında şimdiye değin kendine pek yer bulamamış olan bir cemaati incelemeyi hedeflemektedir. Bu cemaat on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Rum Ortodoks Kilisesi tarafından istenmeyen olarak ilan edilmiş olan Protestan Rum cemaatidir. Protestan Rumlar bir yandan Ortodoks Rum cemaatleri ile sorunları ve bir yandan da onlarla olan kaçınılmaz akrabalık ilişkileri tarafından şekillenen bir gelişim ve dönüşüm süreci yaşamıştır. Bu proje, Protestan Rumları Anadolu’nun kapalı bir cemaati o...
Onsekizinci ve Ondokuzuncu Yüzyıl Anglo-Amerikan Edebiyatında Irksal ve Kültürel Stereotipler
Gürsel, Bahar; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Her ne kadar yirminci yüzyılın son dönemlerine dek sosyal ve kültürel ve hatta diplomatik tarih açısından önemli kaynaklar olarak görülmüş olmasalar da çocuk kitapları kültürünü ve inançlarını yansıttıkları toplumları anlamak açısından önemli kaynaklar olmuştur. Bu proje, onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıllarda Britanya ve Birleşik Devletler'de yazılmış olan çocuk kitaplarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, ülkelerin kültürlerinde önemli yerler edinmiş olan olumsuz ırksal stereotiplerin Anglo-Amerikan...
Citation Formats
G. Tülüveli, “Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Topraklarından Latin Amerika’ya Göç Ve Latin Amerika’da Osmanlı Kimliği: Küba Örneği,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61482.