Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Topraklarından Latin Amerika'ya Göç Ve Latin Amerika'da Osmanlı Kimliği: Küba Örneği

2012-12-31
Bu proje ile yakınçağda Osmanlı topraklarından Latin Amerikaya olan göçün Küba örneğinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kendilerine "El Turco" denilen grup ile temasa geçilerek Türkiye ile Küba arasındaki tarihsel bağlantıların kültürel tarafı incelenecektir. Proje ayrıca üniversitemiz ile bölge üniversiteleri arasında akademik işbirliği ağlarının oluşturulmasını da amaçlamaktadır.

Suggestions

Onsekizinci ve Ondokuzuncu Yüzyıl Anglo-Amerikan Edebiyatında Irksal ve Kültürel Stereotipler
Gürsel, Bahar; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Her ne kadar yirminci yüzyılın son dönemlerine dek sosyal ve kültürel ve hatta diplomatik tarih açısından önemli kaynaklar olarak görülmüş olmasalar da çocuk kitapları kültürünü ve inançlarını yansıttıkları toplumları anlamak açısından önemli kaynaklar olmuştur. Bu proje, onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıllarda Britanya ve Birleşik Devletler'de yazılmış olan çocuk kitaplarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, ülkelerin kültürlerinde önemli yerler edinmiş olan olumsuz ırksal stereotiplerin Anglo-Amerikan...
Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Köylüler Ve Göç : Bir Direniş Ve Protesto Yöntemi
Aytekin, Erden Attila(2010-12-31)
Yaygın kanının aksine on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı topraklarında pek çok köylü isyanı yaşanmıştır. Köylülerin ve diğer kırsal doğrudan üreticilerin isyan hareketleri esnasında sıkça başvurdukları bir yöntem de göç etmekti. Köylü isyanları sırasında ya da hoşnutsuzlukları neticesinde yaşanan göçler tarihsel literatürde yeterince derinlemesine incelenmemektedir. Göç ya son anda ümitsizce gösterilen bir çaba, ya da resmi belgelerdeki yaklaşımın tesirinde kalınarak dış güçlerin kışkırtması sonucu gerçekleşen b...
On dokuzuncu Yüyzıldan Mübadele Sonrasına Osmanlı Protestan Rumları
Yıldırım, Onur(2015-12-31)
Bu proje tarihyazımında şimdiye değin kendine pek yer bulamamış olan bir cemaati incelemeyi hedeflemektedir. Bu cemaat on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Rum Ortodoks Kilisesi tarafından istenmeyen olarak ilan edilmiş olan Protestan Rum cemaatidir. Protestan Rumlar bir yandan Ortodoks Rum cemaatleri ile sorunları ve bir yandan da onlarla olan kaçınılmaz akrabalık ilişkileri tarafından şekillenen bir gelişim ve dönüşüm süreci yaşamıştır. Bu proje, Protestan Rumları Anadolu’nun kapalı bir cemaati o...
İngiltere'nin Avrupa Entegrasyon Sürecine Yönelik Politikalarının Analizi.
Bağcı, Hüseyin(2010-12-31)
Proje kapsamında İngilterenin Avrupa Entegrasyon Sürecine yönelik politikalarının tarihsel bağlamda analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında arşiv çalışması ve literatür taraması yapılmıştır. Eylül ayı içerisindede proje kapsamında yapılması planlanan mülakatların gerçekleştirilmesi için İngiltereye akademik saha araştırma amaçlı bir seyahat yapılması planlanmaktadır.
Türkiye Faunası Veritabanı
Kence, Aykut; Meriç, Nurettin; Yıldırım, Erol; Kefelioğlu, Haluk; Kasparek, Max; Kurtonur, Cengiz; Özkan, Beytullah; Ergen, Zeki; Tezcan, Sedar; Önder, Feyzi; Bilgin, Cemal Can; Kocataş, Ahmet; Kuru, Mustafa; Mater, Savaş; Güren, Dinçer; Kılıç, Yavuz; Albayrak, İrfan; Aktaç, Nihat; Bayram, Abdullah; Kaya, Murat; Karsavuran, Yusuf; Baran, İbrahim; Özbek, Hikmet; Özkan, Muhlis(2000)
Bu projeyle, Türkiye'nin hayvanları üzerindeki münferit ve dağınık çalışmaların uzmanlarca derlenerek, Türkiye Faunası'nın güncel, kapsamlı ve bilgisayar destekli bir veritabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla xBase temelli kayıt girişi,veri düzeltme,güncelleştirme ve sorgulama işlevlerine sahip bir veritabanı programı geliştirilmiş, 12 üniversiteden herbiri kendi konularında uzman 24 öğretim üyesi gözetiminde veriler derlenmiştir. Tür (species) ve alttür(subspecies) düzeyindeki taksonlar temel kayıt...
Citation Formats
G. Tülüveli, “Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Topraklarından Latin Amerika’ya Göç Ve Latin Amerika’da Osmanlı Kimliği: Küba Örneği,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61482.