Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Köylüler Ve Göç : Bir Direniş Ve Protesto Yöntemi

2010-12-31
Yaygın kanının aksine on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı topraklarında pek çok köylü isyanı yaşanmıştır. Köylülerin ve diğer kırsal doğrudan üreticilerin isyan hareketleri esnasında sıkça başvurdukları bir yöntem de göç etmekti. Köylü isyanları sırasında ya da hoşnutsuzlukları neticesinde yaşanan göçler tarihsel literatürde yeterince derinlemesine incelenmemektedir. Göç ya son anda ümitsizce gösterilen bir çaba, ya da resmi belgelerdeki yaklaşımın tesirinde kalınarak dış güçlerin kışkırtması sonucu gerçekleşen bir gaflet olarak görülmektedir. Burada önerilen araştırma projesi göçleri köylü direniş ve protesto stratejileri çerçevesinde ele alan bir yaklaşımı, iki örnek vaka, 1841 Niş İsyanı ve ondokuzuncu yüzyılın ortalarında Canik bölgesinde yaşanan geniş çaplı ve uzun vadeli toplumsal huzursuzluk üzerinden geliştirmeye çalışacaktır. Proje çalışması esasen konuyla ilgili belgeleri barındıran üç arşivde yapılacak çalışmalara dayanmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki belgelere ek olarak, Niş isyanı esnasında yaşanan Sırbistan'a göç olgusu, Belgrad kentinde bulunan Sırbistan Milli Arşivleri'nde (Arhiv Srbiye) bulunan belgeler üzerinden araştırılacaktır. Canik'le ilgili çalışma yeni adı National Archives olan Londra'daki Birleşik Krallık arşivinde (Public Record Office-Foreign Office) yürütülecektir. Amaç, göç girişimlerinin bir umutsuzluk ya da kışkırtılmanın ürünü olmayıp, köylülerin toplumsal mücadelelerinde başvurdukları radikal bir yöntem olduğunu ikna edici biçimde ortaya koymaktır. Diğer taraftan, köylülükle sınırlı kalınmayarak, göç olgusu, büyük toprak sahipleri, Osmanlı devleti, yerel otoriteler, ve yabancı güçlerin de aralarında bulunduğu çok taraflı bir denklemin parçası olarak analiz edilecek ve böylelikle diğer aktörlerin tavır ve eylemlerinin anlaşılmasına yönelik ipuçları çıkarılmaya çalışılacaktır.

Suggestions

Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Topraklarından Latin Amerika'ya Göç Ve Latin Amerika'da Osmanlı Kimliği: Küba Örneği
Tülüveli, Güçlü(2012-12-31)
Bu proje ile yakınçağda Osmanlı topraklarından Latin Amerikaya olan göçün Küba örneğinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kendilerine "El Turco" denilen grup ile temasa geçilerek Türkiye ile Küba arasındaki tarihsel bağlantıların kültürel tarafı incelenecektir. Proje ayrıca üniversitemiz ile bölge üniversiteleri arasında akademik işbirliği ağlarının oluşturulmasını da amaçlamaktadır.
On dokuzuncu Yüyzıldan Mübadele Sonrasına Osmanlı Protestan Rumları
Yıldırım, Onur(2015-12-31)
Bu proje tarihyazımında şimdiye değin kendine pek yer bulamamış olan bir cemaati incelemeyi hedeflemektedir. Bu cemaat on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Rum Ortodoks Kilisesi tarafından istenmeyen olarak ilan edilmiş olan Protestan Rum cemaatidir. Protestan Rumlar bir yandan Ortodoks Rum cemaatleri ile sorunları ve bir yandan da onlarla olan kaçınılmaz akrabalık ilişkileri tarafından şekillenen bir gelişim ve dönüşüm süreci yaşamıştır. Bu proje, Protestan Rumları Anadolu’nun kapalı bir cemaati o...
Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu: Diyarbakır Ve İzmir Örneği
Hoşgör, Hatice Ayşe(2009-11-15)
KAPSAM VE YÖNTEM Zorunlu göç ile çocuk yoksulluğu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve yeni-yoksulluk tartışmalarında yer alan sosyal dışlanmışlığın çocuk yoksulluğuna nasıl yansıdığını ortaya koymak açısından çalışmalar Diyarbakır ve İzmir'de yürütülecektir. Böylece çocuk yoksulluğunun farklı çevre ve durumlarda nasıl farklılaştığını da ortaya koyma imkânımız olacaktır. Bu anlamda Diyarbakır ve İzmir illeri hakkında literatür taramasının tamamlanması ile kararlaştırılacak olan okullarda lise çağındaki ço...
Türkiye'nin modernleşme sürecinde kamusal mekanın oluşum ve dönüşümü
Gurallar, Yeşilkaya Neşe(2003)
Bu araştırmada kamusal mekanın dönüşümü Beyazıt Meydanı üzerinden ele alınmıştır. Beyazıt Meydanı kentsel mekan kullanımı bakımından içe dönük geleneksel avludan (bugün varolmayan Beyazıt Camii dış avlusundan - yani \"harem\"inden) kentsel meydana geçiş (katılış) sürecine bir örnek oluşturmaktadır. Beyazıt Meydanında yaşanan önemli dönüşümün başlangıcı 19.yüzyılın ilk yarısına ve özellikle II.Mahmut\'un Yeniçeriliği kaldırışıyla gerçekleşen kentsel müdahalelere denk düşmektedir. İstanbul kent tarihi yazımı ...
Onsekizinci ve Ondokuzuncu Yüzyıl Anglo-Amerikan Edebiyatında Irksal ve Kültürel Stereotipler
Gürsel, Bahar; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Her ne kadar yirminci yüzyılın son dönemlerine dek sosyal ve kültürel ve hatta diplomatik tarih açısından önemli kaynaklar olarak görülmüş olmasalar da çocuk kitapları kültürünü ve inançlarını yansıttıkları toplumları anlamak açısından önemli kaynaklar olmuştur. Bu proje, onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıllarda Britanya ve Birleşik Devletler'de yazılmış olan çocuk kitaplarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, ülkelerin kültürlerinde önemli yerler edinmiş olan olumsuz ırksal stereotiplerin Anglo-Amerikan...
Citation Formats
E. A. Aytekin, “Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Köylüler Ve Göç : Bir Direniş Ve Protesto Yöntemi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61768.