Komana Arkeolojik Araştırmaları, Uzaktan Algılama Uygulamaları Ve Malzeme Analizi

2014-12-31
Tokat Merkez İlçe’de yer alan Komana antik kentinde arkeolojik araştırmalar 2004 yılından bu yana Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Burcu Erciyas tarafından ODTÜ BAP, Tübitak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tokat Valiliği desteği ile sürdürülmektedir. 2009 yılına kadar yüzey araştırması ve jeofizik araştırmalar yürütülmüş olan alanda 2009 yılından itibaren kazı çalışmaları başlatılmıştır. Proje kapsamında son 3 yılda ağırlıklı olarak, kazı çalışması, çevresel verilerin değerlendirilmesi, jeoarkeolojik araştırmalar ve antropolojik çalışmalar yürütülmüştür. Antik kentin kentsel yerleşimi 2km’lik bir alana yayılmaktadır. Kentin kalıntıları Yeşilırmak nehrinin derin alüvyonları altında bulunduğundan arkeolojik verilerin yüzeyde temsilleri zayıftır. Bu sebeple 2005 ve 2006 yıllarında jeofizik araştırmalar yapılmış ancak bu çalışmalar sınırlı bölgelerde yürütülebilmiştir. Kazı çalışmaları başladığından bu yana Komana kenti ile ilgili bilgilerimiz artmış, topoğrafya ile kent arasındaki ilişkiler açıklık kazanmaya başlamıştır. Önermekte olduğumuz projenin amacı Komana arkeolojik araştırmalarının daha ileriye götürülebilmesi için yüzey araştırması, jeofizik yöntemlerle toprak altı taramaları ve uydu görüntüsü ile topoğrafya-arkeolojik alan ilişkilerinin tanımlanmasıdır. Yüzey araştırmaları Komana’daki yerleşim dokusunun yayılımının daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olacaktır. Arkeolojik malzeme yoğunlukları tesbit edilecek, bu yoğunlukla kronolojik veriler karşılaştırılacak, böylelikle kentin farklı dönemlerde, farklı alanlarında gerçekleştiği tahmin edilen yerleşim düzenleri ortaya konabilecektir. Jeofizik yöntemlerle kentin yapısal ögelerinin yayılımı anlaşılacak, olası sokak dokusu, kamusal ve domestik yapılar ve mahalleleri tesbit edilecektir. Uydu görüntüleri yardımı ile de jeofizik uygulama yapılamayan bölgelerdeki kalıntılar tesbit edilecektir. Jeofizik veriler, yoğun yüzey araştırması yapılan alanlarla uydu görüntüsü karşılaştırılacak, uydu görüntüsünün bölgede uzaktan algılama yöntemi ile yapılabilecek ileri araştırmaların potansiyelini ortaya koyacaktır. Böylece zarar vermeyen yöntemler kullanılarak ve kazı yapmadan Komana ile ilgili bilgilerimiz artacak, ileride yapılacak kazılara ışık tutacak neticeler alınacaktır. Kazı çalışmaları geçtiğimiz üç yıl içerisinde çok sayıda buluntu ele geçmesini sağlamış bu buluntulardan bir kısmı malzeme analizi potansiyeli ortaya koymuştur. Bugüne kadar 10 adet harç ve 28 adet seramik örneği malzeme ve teknoloji analizi amacı ile toplanmıştır. Bu örneklere yenilerinin eklenmesi beklenmektedir. Harç ve seramik örnekleri kimyasal ve minerolojik analizlere tabi tutularak hem Komana’da teknolojik kapasite hem de hammadde temini konularında bilgi elde edilmesi umulmaktadır.

Suggestions

Tokat, Komana'da Beylikler/Selçuklu Döneminde Mutfak Kültürü, Tarım Ekonomisi ve Doğal Çevre
Erciyas, Deniz Burcu; Süzen, Mehmet Lütfi; Pişkin, Evangelia(2018-12-31)
Tokat ili merkezinin 9 km kuzeybatısında yerleşim tarihi Helenistik dönemden Osmanlı'ya uzanan Roma kaynakları ve yazıtlarda Komana, Danişmendname'de Sisiyye olarak anılan eski bir yerleşim bulunmaktadır. Yerleşimin tarihi boyunca farklı dönemlerde merkezini oluşturmuş anakaya üzeri höyük olan bir yükseltide kazılar yapılmış, kazılarda Orta Bizans Dönemi kilise ve mezarlık alanının üzerinde ve Osmanlı konutlarının altında yoğun bir yerleşim evresi ile karşılaşılmıştır. Bu evrenin temel özelliği birbirine bi...
Perovskit Esaslı P-Tipi Mezoyapılı Güneş Hücreleri
Özenbaş, Ahmet Macit(2015-12-31)
Boya uyarımlı güneş hücreleri % 10’u geçen verim değerleri ve düşük maliyetlerle üretilebilmelerine rağmen kullanılan metalorganik boyalar ve sıvı haldeki elektrolit bileşeni sebebiyle stabilite sorunu yaşamaktadır. Sıvı elektrolitin katı haldeki boşluk (hole) taşıyıcılarıyla değiştirilmesi çabaları ise soğurucu boya tabakasının ışık emilimi yeteneğinin düşük olması ve kalın taşıyıcı katmanların kullanılması sebebiyle sıvı elektrolitlere kıyasla verim değerlerinin düşük kalmasına sebep olmuştur. Yapılan ara...
Uğurlu Höyük-Gökçeada Neolitik Yerleşiminde bulunan “Kutu” Kapların İşlevlerinin Araştırılması
Atakuman, Çiğdem; Sayıt, Kaan; Işıtman, Ödül(2018-12-31)
Burada sunulan proje ile, Ege Adaları’nın en erken Neolitik yerleşimlerinden bir olan Uğurlu Höyük’te (M.Ö. 6800-4500) ele geçen ve literatürde “kutu-kap” olarak anılan seramik kapların işlevlerini anlamamıza ışık tutacak araştırmaların yapılması amaçlanmaktadır. Kutu kap olarak tanımlanan nesneler, Batı Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında Neolitik süreçle beraber ortaya çıkan, ayakçıklar üzerine oturan dörtgen veya üçgen biçimli seramik kaplardır. Özel bir yapım tekniği ve bezeme içeren bu kaplar geniş bi...
The Hexagonal Basin at Komana: A Preliminary Architectural Study
Çinici, Ahmet; Erciyas, Deniz Burcu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-07-28)
Komana, 9 km northeast of modern day Tokat in the ancient Kingdom of Mithradates of the Hellenistic period, is mostly known from 19th century travellers’ accounts, and the ancient author Strabo’s Geography. However no proper archaeological investigation has been carried out until 2004. Between 2004 and 2008, a team from the Graduate Program in Settlement Archaeology at the Middle East Technical University, led by B. Erciyas, conducted extensive and intensive surveys, geophysical prospection, archival study ...
Diyabet Tedavisine yönelik Insülin-yüklenmiş biyoseramik nanoparçacıkları sentezi ve uygulaması
Ercan, Batur(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, vücuda insülin salınımı için kitosan kaplı hidroksiapatit nanoparçacıklar sentezlenecektir. Sentez parametreleri değiştirilerek farklı morfoloji ve boyut özellilerinde parçacık sentezlenmesi hedeflenmektedir. Detaylı yapısal/fiziksel/kimyasal parçacık karakterizasyonu sonrası nanoparçacıkların biyouyumluluğu ve ilaç salınım sistemi olarak kullanımına yönelik potansiyeli irdelenecektir.
Citation Formats
D. B. Erciyas, E. Pişkin, A. A. Özacar, and M. L. Süzen, “Komana Arkeolojik Araştırmaları, Uzaktan Algılama Uygulamaları Ve Malzeme Analizi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61486.