AVRUPALILAŞMA ARACILIĞIYLA DEMOKRATİKLEŞME: GÜRCİSTAN’DAKİ SİYASİ ELİTLER ÖRNEĞİ

2015-12-31
Önerilen projenin amacı, siyasal elitlerin karar alma sürecindeki rolünün Gürcistan’ın Sovyet sonrası demokratikleşme ve Avrupalılaşma ile olan ilişkisini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Gürcistan’daki siyasi partilerin oluşum ve gelişim sürecini incelenecek ve siyasi elitlerin demokratikleşme sürecindeki katkıları ile ilgili alan çalışması yapılacaktır.Sovyet sonrası döneme ilişkin akademik literatür ağırlıklı olarak siyasi elitlerin demokratikleşme ve Avrupalılaşmadaki rolü, siyasal sistem analizi, siyasi elitlerin mutabakat ve/veya uyuşmazlık süreçlerindeki siyasal davranışları, siyasi seçkinlerin birlikte hareket etme ve işbirliği içinde bulunma eğilimleri paralel yürümekle birlikte önerilen ülke ile ilgili siyasi partilerin karar alma süreçlerinde demokratikleşme ve Avrupalılaşma merkezli hareket etmeleri gibi hayati noktalar ile ilgili literatür doyurucu olmamaktadır. Proje kapsamında, 2003 yılında Gül Devrimi ile siyasi bir dönüşümden geçen Gürcistan’ın demokratikleşme sürecinde Avrupalılaşma temelli değer ve normları benimsemesi irdelenip ortaya çıkacak tablo analiz edilecektir. Yapılacak olan alan araştırması ile Sovyet sonrası sistemde, bir zamanlar Sovyetler Birliği mensubu olan Gürcistan’ın sahip olduğu siyasi elitlere bağlı olarak ortaya çıkan partiler arası ve parti-içi uzlaşmanın rolü ve çok partili sisteme geçiş sürecinin Avrupalılaşma ve devamında demokratikleşme ile olan ilişkisinin var olup olmadığını ortaya çıkarmayı hedeflenmektedir.

Suggestions

AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN’DA DEMOKRATİKLEŞME/OTORİTERLEŞME ÖRNEKLERİ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin; Karadağ, Yelda(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, Avrupa Birliği ile Sovyet-sonrası Azerbaycan ve Gürcistan’ın ilişkilerini Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy) doğrultusunda incelemektir. Avrupa Birliği’nin eski Sovyet ülkeler üzerinde olan etkisinin analizini yapmayı hedefleyen bu proje Doğu Ortaklığı’nın (Eastern Partnership) altıncı yılında Gürcistan ve Azerbaycan özelinde bu iki farklı Sovyet-sonrası devletin AB ile olan ilişkilerini analiz edecek olup, söz konusu işbirliğinin bu iki ülkede demokratikleşm...
Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Siyasal Kimliklerin Oluşumu
Yıldırım, Erdoğan; Aydın, Mustafa Berkay; Bağçe, Samet(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde siyasal kimliklerin oluşumunu, hem ilçenin gelişimi ve kentleşme karakteristikleri hem de ilçede yaşayan nüfusun toplumsal profili ve kurumsal siyasetle geliştirdikleri ilişki ve bağlar üzerinden incelemektir. Bu bağlamda çalışma, bir kavramsal çerçevenin geliştirilmesini amaçlayan teorik bir araştırma ve Pursaklar ilçesinde gerçekleştirilecek ve kırk kişiyi kapsayacak derinlemesine görüşmelerden oluşan alan çalışması olmak üzere iki bölüm veya aşamadan ol...
TURK SAGLIK SEKTORUNDE FINANSALLASMANIN GELISEN BOYUTLARI
Eren Vural, İpek(2015-12-31)
Bu çalışma 2003 yılından beri Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık hizmetleri sunumunun ve finansmanının neoliberal yeniden yapılandırılması ile finans sermayesinin sağlık sektörüne artan eklemlenmesi arasındaki ilişkiyi inceleyecektir. Çalışma neoliberal yeniden yapılandırma politikaları çerçevesinde finans sermayesinin sağlık sektörüne eklemlenmesinin a) hangi alanlar/mekanizmalar dolayımı ile gerçekleştiğini, b)düzeyini ve etkinliğini c) siyasi ve sosyal sonuçlarını araştırmayı amaçlamaktadır.
GENİŞLETİLMİŞ KARADENİZ BÖLGESİ ÜLKELERİNDE ETNİK VE DİNİ ÇEŞİTLİLİĞİN YÖNETİMİ VE BÖLGEYE ETKİLERİ: BULGARİSTAN, UKRAYNA, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ÖRNEKLERİ
Kahraman, Alter; Aydıngün, Ayşegül; Köksal, Pınar; Şahin, Fethi Kurtiy; Keskin, Serhat; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege(2018-12-31)
Bu proje kapsamında yüzyıllardır bölgesel ve küresel aktörlerin etkin olmak istedikleri genişletilmiş Karadeniz bölgesinin dört ülkesi (Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan) üzerine çalışılacaktır. Önerilen araştırmada, araştırma kapsamındaki dört ülkede yaşamakta olan azınlıkların durumları, bunlara yönelik devlet politikası, bu ülkelerdeki din-devlet ilişkisi ve sekülerleşme, etnik-dini çatışmalar ve bunların bölge güvenliğine etkisi incelenecektir.
GÜRCİSTAN’DAKİ ACARALILAR: ULUSAL KİMLİK İNŞA SÜRECİNDE DİNİ VE ETNİK KİMLİĞİN ÇATIŞMASI
Aydıngün, Ayşegül; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege; Köksal, Pınar; Keskin, Serhat(2016-12-31)
Bu araştırma kapsamında, Gürcistan’da yaşayan, etnik olarak Gürcü olmakla birlikte Müslüman olan ve ayrıca tarihsel, kültürel ve siyasal açıdan Türkiye ile önemli bağları bulunan, Acaralılar incelenecektir.Bu projede, Acaralıların dini hakları, kimlik ve siyaset açısından incelenecektir. Diğer bir ifadeyle, ulusal kimlik inşasında Gürcü olmanın nasıl tanımlandığı ve bu çerçevede din ve etnisite gibi unsurlara verilen önem, yapılacak saha araştırması verileri incelenerek resmi belgeler ve yasal mevzuata daya...
Citation Formats
A. Ayata and Y. Karadağ, “AVRUPALILAŞMA ARACILIĞIYLA DEMOKRATİKLEŞME: GÜRCİSTAN’DAKİ SİYASİ ELİTLER ÖRNEĞİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61533.