Hide/Show Apps

Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Siyasal Kimliklerin Oluşumu

2015-12-31
Yıldırım, Erdoğan
Kalaylıoğlu, İlhan Mahir
Aydın, Mustafa Berkay
Bağçe, Samet
Bu çalışmanın amacı, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde siyasal kimliklerin oluşumunu, hem ilçenin gelişimi ve kentleşme karakteristikleri hem de ilçede yaşayan nüfusun toplumsal profili ve kurumsal siyasetle geliştirdikleri ilişki ve bağlar üzerinden incelemektir. Bu bağlamda çalışma, bir kavramsal çerçevenin geliştirilmesini amaçlayan teorik bir araştırma ve Pursaklar ilçesinde gerçekleştirilecek ve kırk kişiyi kapsayacak derinlemesine görüşmelerden oluşan alan çalışması olmak üzere iki bölüm veya aşamadan oluşacaktır. Çalışmanın bir senede tamamlanması düşünülmektedir.