Erken Çocukluk Döneminde Baba Katılımı: 4-6 Yaş Grubu Çocukların, Annelerin ve Babaların Baba Katılımına Yönelik Algılarının Karşılaştırılması

2015-12-31
Olgan, Refika
Ünlü Çetin, Şenil
Baba katılım çalışmaları günümüze dek anne ve babaların baba katılımına yönelik farklı bakış açılarını anlamak amacıyla veriler toplamıştır ancak baba katılımının en yüksek olduğu belirtilen erken çocukluk dönemine dair yapılan çalışmalar çocuklar ile değil çocuklar için yapılmıştır. Diğer bir deyişle, erken çocukluk döneminde ki çocukların baba katılımına yönelik algılarını, hislerini ve düşüncelerini öğrenmeyi amaçlamış neredeyse hiç bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı erken çocukluk döneminde bulunan 4-6 yaş çocuklarının baba katılımına yönelik algılarını anlayabilmek; çocukların algılarını anne ve babaların baba katılımına yönelik algıları ile karşılaştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için nitel paradigma kullanılacak, çocuklardan çocuk-merkezli yöntemler ile veriler toplanırken anne ve babablar ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır. Çalışmanın verileri açık-kodlama yolu ile araştırmacı tarafından kodlanacaktır.
Citation Formats
R. Olgan and Ş. Ünlü Çetin, “Erken Çocukluk Döneminde Baba Katılımı: 4-6 Yaş Grubu Çocukların, Annelerin ve Babaların Baba Katılımına Yönelik Algılarının Karşılaştırılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61534.