Tarih Yazımı ve Siyasal Söylem Oluşumu Arasındaki İlişki: Devrim Sonrası İran Tarih Yazımında İşgal Kavramı

2017-12-31
Altunışık, Meliha
Oğuz, Kübra
Bu proje tarih yazımı ve siyasal söylem oluşumu arasındaki ilişkiyi 1979 sonrası İran tarih yazımında işgal kavramının devlet kimliği ve dış politika söylemleriyle nasıl ilişkilendiği üzerinden inceleme amacı taşır. Proje teorik açıdan tarih yazımı ile uluslararası siyaset söylemi ve devlet kimliği inşası alt alanları üzerinden tarih ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri arasında bir köprü kurmayı hedefler. Bunu şimdiye kadar üzerine pek fazla eğilinmemiş olan devrim sonrası İran tarih yazımı pratikleri üzerinden yapmayı amaçlar. Modern İran’da tarih yazımı son yıllarda oldukça araştırılan bir konu olsa da 1979 devrimi sonrası İran’ında tarih yazımının oluşumu, geçirdiği dönüşümler ve bunun siyaset söylemiyle ilişkisi konu için oldukça anlamlı olmanın yanında günümüz İran’ının siyasal dinamiklerini anlamak açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır. Proje, kabaca anlatılan bu teorik çerçeveyi devrim sonrası İran tarih yazımında işgal kavramını inceleyerek pratiğe dökmeyi planlamaktadır. Böylesi bir proje hem tarih ve uluslararası ilişkiler alanları arasındaki ilişkiye dair mevut birçok tartışmaya katkı sunacak, yenilerini doğuracak hem de İran özelinde mevcut çalışmalara katkılarını sunup yepyeni sorular ve temalar kazandıracaktır.
Citation Formats
M. Altunışık and K. Oğuz, “Tarih Yazımı ve Siyasal Söylem Oluşumu Arasındaki İlişki: Devrim Sonrası İran Tarih Yazımında İşgal Kavramı,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61585.