Hide/Show Apps

Türkiye'nin Batılılığı Tartışmaları: Dış Politika Ve Avrupa Birliği Üyeliği Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma

2013-12-31
Torun, Zerrin
Deniz, Kadir
Türkiye'nin Batılılığı Tartışmaları: Dış Politika ve Avrupa Birliği Üyeliği Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma başlıklı bu proje, hem kimlik konusunda hem de dış politika yönelimleri bakımından, Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanı'ndaki akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek, bu konularda değişen ve devam eden trendleri akademik olarak araştırma kapasitesini geliştirecektir. Önerilen projenin amacı, son dönemde yalnızca Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair tartışmalarda değil, genel olarak Türkiye-Batı ilişkilerine dair tartışmalarda da kendini gösteren Türk dış politikasındaki yönelimleri Türkiye'nin batılılığı bağlamında yapan yurt içi ve yurt dışı değerlendirmeleri araştırmaktır. Bu araştırma tarihsel, bilimsel ve akademik bir incelemeye ve bilgiye dayanacaktır. Dolayısıyla, araştırmanın yöntemi konu ile ilgili hem Türkiye'deki hem de Avrupa'daki paydaşlar arasında sağlıklı ve etkin bir diyalog yoluyla, tarihsel, karşılaştırmalı, disiplinlerarası araştırma kapasitesini geliştirmeye yönelik ortamlar yaratmaya katkıda bulunmak prensibine dayalı olacaktır.