Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Oküler İzdüşümlerinin İkili Göz İzleme Tekniğiyle İncelenmesi

2015-12-31
Önerilen BAP projesinin amacı bilgisayar ortamında işbirliğiyle ortak bir görevi yürüten iki kişinin göz hareketlerinin senkronize olarak kaydedilebildiği bir deney ortamı kurgulamak ve kaydedilen göz hareketleri arasındaki örtüşmeleri görselleştirerek analiz edilmesine imkan veren bir yazılım geliştirmektir. Geliştirilecek bu ortam ile Türkçe gönderge ifadelerinin (ing. referring expression) yapısının sosyal etkileşim bağlamında incelendiği deneysel bir çalışma yapılacaktır. Proje kapsamında yapılacak bu uygulama sonucunda Türkçe gönderge ifadeleri içeren zengin bir veri havuzu ve Türkçe gönderge ifadeleri için bir sınıflandırma taksonomisi oluşturulacaktır. Toplanan veriler çözümlendikten sonra taksonomiye göre işaretlenerek bir derlem oluşturulacaktır. Derlemde gözlenen gönderge ifadelerinin tür ve dağılımı benzer bir kurguyla Japonca ve İngilizce dilleri için oluşturulmuş derlemlerle kıyaslanacaktır. Derlemde yer alan ifadelerin senkronize edilmiş göz hareketleriyle olan ilişkisinin irdelenmesi sonucu bu ifadelerin ortak algı oluşturma sürecine ne gibi bir etkisi olduğu incelenecektir.

Suggestions

SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMALARI İÇİN ÇOKLU GÖZİZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Acartürk, Cengiz; Çakır, Murat Perit(2018-12-31)
Proje önerisinin amacı sosyal gözbakışı için çoklu bir gözizleme platformunu düşük maliyetli gözizleme cihazları kullanarak tasarlamak ve gözizleme verilerine dayalı ölçüm yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çoklu gözizleme platformunun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım ve uygulamalar geliştirilecektir. Proje ekibi tarafından geliştirilen deneysel uygulamalar grup halindeki gerçek katılımcılarla ve simülasyon ile oluşturulmuş gözbakışının kullanıldığı simülasyon katılımcılarla etkileşen gerçek ...
Eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Çelik, Berkan(2016-12-31)
projenin amacı ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencileri de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.
Karma Gerçeklikte Etkileşim: Karakter Tasarımı ve Animasyonu
Temizel, Alptekin; Sürer, Elif(2017-12-31)
Bu projenin amacı, HoloLens kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamında kullanıcıyla etkileşime girecek karakterler tasarlamak, bu karakterlerde hareket noktaları belirleyerek gerçekçi animasyonlar yaratmaktır. Geliştirilecek platformun aşağıda belirtilen özellikleri, bu platformu hali hazırda geliştirilmiş olan karakter tasarımı ve animasyonu gereçlerinden ayıracaktır:1. Karma gerçeklik platformları için geliştirilecek olması2. Karakterlerin kullanıcının etkileşim içinde bulundukları odanın kısıtlar...
Göz Hareketleri ile Kontrol Edilebilen Elektrikli Tekerlekli Sandalye Projesi
Sümer, Zeynep; Çağıltay, Kürşat(2017-12-31)
Başvuru konusu proje, Türkiye’de bir ilk olarak geliştirilecek olan göz hareketleri ile kontrol edilebilen elektrikli tekerlekli sandalye projesi ile ilgilidir. Bu proje, Engelsiz ODTÜ Birimi ve ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün ortak çalışması ve iş birliği ile hayata geçirilecektir. Türkiye’de yükseköğretimdeki engelli öğrencilere yönelik erişilebilirlik çalışmalarının başladığı ilk üniversite olan ODTÜ’nün yine bu alanda bir ilke imza atarak engelli kişilerin hayatlarını kolayla...
Eğitsel Neurobilim deney uygulaması geliştirilmesi ve öğretmenlerin Nöromit algıları Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Kaplan, Göknur(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı dünyada olduğu gibi ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, konu ile ilgili teknoloji geliştirip ülke için öncü olmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencilerin de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.
Citation Formats
M. P. Çakır and C. Acartürk, “Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Oküler İzdüşümlerinin İkili Göz İzleme Tekniğiyle İncelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61627.