2000'ler Türkiye'sinde İşyerinin Yapısal Dönüşümü : Farklı Düzey Ve Boyutlarda Teknoloji Kullanımı

2010-12-31
Önerilen araştırmanın amacı, Türkiye'de son dönemde işyerinde artan teknoloji kullanımının farklı boyutlarını incelemektir. Bu çalışma işyerinde kullanılan teknolojinin düzeyi ve karakteri ile, işyeri organizasyonu, iş ilişkileri, işin yapısı, ve işveren-çalışan ilişkileri gibi unsurlar arasındaki etkileşimi ve bu etkileşimdeki dönüşümünü inceleyecektir. Çalışma kapsamında, teknoloji ile iş ve işyeri ilişkileri arasındaki karşılıklı etkileşim sürecinde özellikle odaklanılacak konular, toplumsal cinsiyet algısı ve ilişkileri, gözetim biçimleri ve dinamikleri, çalışanların iş arkadaşlarına, işverene ve işyerine karşı geliştirdikleri güven duygusu, iş ve (çalışanların ve işverenin) aile süreçlerinin karşılıklı etkisi, işyeri güvenliği, işyerinde örgütlenme ve sağlık başlıklarından oluşmaktadır. Çalışma, işin, bu başlıklara karşılık gelen sosyolojik boyutlarının nasıl şekillendiğini araştıracaktır. Bu çalışma sonucunda, incelenen teknolojiyle ilişkili olarak işin toplumsal anlamı ve yapısındaki dönüşümlerin analizi üzerinden, işyerini de kapsayan kamusal alanlardaki ve aile-işyeri arasındaki dengeyi olumlu yönde dönüştürmek adına üretilmesi gerektiğini düşündüğümüz sosyal politikalara dair fikirler öne sürülecektir. Önerilen araştırma, literatürde farklı açılardan çok kapsamlı işlenen işyeri, teknoloji ve insan ilişkisini, Türkiye bağlamında da benzer bir şekilde çok boyutlu bir analiz çerçevesinde ele almayı amaçlamaktadır. Araştırma bahsi geçen ilişkiye dair genel ve kapsamlı sosyolojik bir resim oluşturmayı hedeflemektedir. Bu resmin odağında teknoloji ve insan etkileşimi olacaktır. Araştırma, bu etkileşimin, başta işyeri olmak üzere değişik yaşam alanlarındaki yansımalarını anlamaya yöneliktir. İş ve teknoloji arasındaki karşılıklı etkileşim ve bu etkileşimin birey, aile ve diğer toplumsal unsurları nasıl şekillendirdiğini anlamak için nicel araştırma yöntemleri kullanışsız değilse bile yetersiz görülmektedir. İşin yapısı, işyerinin yeniden düzenlenmesi, çalışanın işyerine aidiyetlik hissi, işyerindeki kimliklerin gelişim ve dönüşümü, toplumsal cinsiyete dair tanımlar ve algılar gibi olgular ancak gözlem, derinlemesine mülakat ve odak grup yöntemlerine başvurarak incelenebilir. Önerilen proje kapsamında yürütülecek olan araştırma yöntemi niteliksel araştırma yöntemi olacaktır. Niteliksel araştırma yönteminin tekniklerinden olan “gözlem,” “derinlemesine mülakat” ve “odak grup” kullanılacaktır. Böylelikle gözlem yoluyla tanımaya başladığımız araştırma alanına dair bilgi, mülakat ve odak grup çalışmaları çerçevesinde derinleştirilecektir.

Suggestions

Azerbaycan'da Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Kültür Ve Siyasal Seçkinler
Ergun Özbolat, Ayça(2009-12-31)
Projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan'da siyasal kültür ve siyasal seçkinlerin özelliklerinin belirlenmesidir. Proje kapsamında, bağımsızlıktan sonraki son on beş yıl içinde siyasal seçkinlerin demokrasi, siyasal sistem, çok partililik, hukukun üstünlüğü ve meşruiyet kavramları hakkında düşünce, algı ve değerlendirilmesi incelenecektir. Proje kapsamında Azerbaycan'da siyasal seçkinlerin aile, eğitim, mesleki kariyer, siyasette deneyim ve siyasal süreçlere katılımları esas alınarak profillerinin ç...
Azerbaycan'da Din Devlet İlişkileri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2016-12-31)
Önerilen projenin amacı Azerbaycan'da Sovyet Sonrası dönemde din ve devlet ilişkilerinin incelenmesidir. Proje ile ulus devlet inşası sürecinde ulusal kimliğin tanımlanması ile eş zamanlı giden dinsel kimliklerin tanımlanması süreçlerinin özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle devlet toplum ilişkilerinin yeniden şekillenmesinde dinsel kimliklerin rolü değerlendirilecektir. Projenin bir diğer amacı ise Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının ulus-ötesi faaliyetleri çerçevesinde bir dış aktör ol...
The Re-Production Of The Historical Center Of İstanbul In 2000s: A Critical Account On Two Projects In Fener - Balat
Aysev Deneç, Evren (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-12)
Contemporary city is a multiplicity having social, political, cultural and economic projections. Production of urban space involves various mechanisms in which different interest groups play different roles in accordance with their identity, responsibility and agenda. In that sense, contemporary city is a ground of collision of conflicting interests that produce and transform urban space. Controlling urban space is a power struggle among different actors with varying agenda; constituting the basis of physic...
Ankara'da Özel Sektör Sosyal Sorumluluğu Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Eğitime Yapılan Katkıların İncelenmesi.
Kondakçı, Yaşar(2009-12-31)
Bu çalışma, Türkiye'de özel sektörün sosyal sorumluluk kapsamında devlet tarafından verilen eğitime yaptığı katkıları irdeleyecektir. Daha özel olarak, bu çalışma Ankara'da özel sektör kurumlarının devlet tarafından verilen eğitime yaptıkları katkıları etkileyen faktörleri, özel sektörün sosyal sorumluluğu çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu proje Ankara'da eğitim kurumlarına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara ulaşmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında veri toplamı aracı olarak yarı yapılandırılmış...
2023 e Doğru Sanayi Yapısal Dönüşüm ve Sanayi Politikaları
Taymaz, Erol; Voyvoda, Ebru (2015-05-01)
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde sanayi sektörünün gelişimi ve sanayi politikaları uzun dönemli bir perspektif ile incelenmiştir. Türkiye ekonomisinde imalat sanayi, ekonominin dışa açılma sürecinde üretim, üretkenlik ve istihdamın şekillenmesinde odak noktası olagelmiş, ulusal ekonominin büyüme ve yapısal dönüşüm mekanizmalarının ana belirleyicisi konumunda olmuştur. Bu doğrultuda öncelikle sanayi sektörü büyüme, istihdam, dış ticaret ve küresel ekonomi ile entegrasyon dinamikleri açılarından değerlendir...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “2000’ler Türkiye’sinde İşyerinin Yapısal Dönüşümü : Farklı Düzey Ve Boyutlarda Teknoloji Kullanımı,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58672.