Açık Ocak Kömür Madenciliği Alanlarındaki Değişimlerin Sosyal Ekonomik Kültürel Ve Çevresel Etkilerinin Araştırılarak Etkin Ve Sürdürülebilir Maden Kapatma Ve Doğaya Yeniden Kazandırma Politikalarının Geliştirilmesi

2011-12-31
Bu projenin ana amaçları şunlardır: 1. Kömür madenciliği sürecinde madencilik faaliyetlerinin çevresel ve sosyal- ekonomik-kültürel etkilerinin araştırılması 2. Kömür madenciliği sürecinde madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiler ile çevresel etkilerin sosyal-ekonomik- kültürel değişimler üstüne olan etkilerinin incelenmesi 3. Açık ocak kömür madenciliği için doğaya yeniden kazandırma ve maden kapatma planlarının oluşturulmasını destekleyecek politika önerilerinin geliştirilmesi. Bu projede kömür madenciliğinin fiziksel çevreye ve sosyal-ekonomik-kültürel yapıya olan etkileri iki aşamalı bir süreç incelemesi ile ele alınacak ve bu etkilerin en aza indirilebilmesi için etkin ve sürdürülebilir maden kapatmaya ilişkin politika önerileri geliştirilecektir. Birinci aşamada açık ocak kömür madenciliğinin ömrünün sonuna yaklaşmış ancak halen çalışmakta olan bir alanda (Tunçbilek Kömür Havzası) ve ikinci aşamada ise madencilik faaliyetlerinin tamamen bittiği terk edilmiş bir ocak alanında ( Çankırı ili, Yapraklı ilçesi sınırları içerisinde) madencilik faaliyetlerinin sosyal- ekonomik-kültürel ve fiziksel çevreye olan etkisi araştırılarak madencilik faaliyetlerinden kaynaklı tahribatın boyutları irdelenecektir. Bu irdeleme sonunda açık kömür ocakları için doğaya yeniden kazandırma ve maden kapatma planlarında kullanılmak üzere, disiplinler-arası bir yaklaşımla benzer durumlardaki ocaklarda kullanılmak üzere bir kılavuz geliştirilecektir. Bu kılavuz aynı zamanda Türkiye'de henüz maden sahalarının kapatılması ve doğaya yeniden kazandırılması ile ilgili hazırlanacak yasal mevzuat için de bir altyapı oluşturulacaktır. Projede seçilen açık ocak kömür madenleri için çok boyutlu (çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik) bir plan hazırlama metodolojisi geliştirilecektir.

Suggestions

Orta Karadeniz'de Yaylacılık
Pişkin, Evangelia; Köksal, Serhat; Süer, Selin(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı; Orta Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılığın tarihini, hem geleneksel zooarkeolojik yöntemleri hem de son yıllarda arkeolojide kullanımı artan bir analitik yöntem olan izotop analizi metodunu kullanarak araştırmaktır. Böylece tarihsel süreç içerisinde bu alanlarda yaylacılığın gerçekten ne zaman yapılmaya başlandığına ve yaylacılığın nasıl yapıldığına ilişkin sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda; bu proje Türkiye’de arkeoloji alanındaki izotop analizlerinin kullanımının yayg...
Açık Alan Rekreasyon Kampı Deneyimlerinin 7-15 Yaşındaki Çocukların Çok Boyutlu Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Koçak, Mehmet Settar(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı doğada gerçekleştirilen ve rekreatif aktiviteler sunan bir kamp programının öğrenciler üzerindeki etkisini öğrencilerin görüşlerine dayanarak incelemektir. Araştırma kapsamında; 7-15 yaş arasındaki çocukların açık alan rekreasyon kampı öncesi ve kamp sonrası pozitif kimlik, sosyal, fiziksel becerileri algıları anketler yoluyla değerlendirilecektir. Tek grup öntest – sontest modelin uygulanacağı bu araştırmada 5 günlükkamp programına gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kampa ilk geld...
Antalya Traverten Zeminlerinin Ve Falezlerinin Jeolojik/jeoteknik Karakterizasyonunun Yapılması Ve Stabilite Problemlerinin Sayısal Modelleme İle İncelenmesi
Akgün, Haluk(2009-12-31)
Bu projenin amacı; Antalya traverten zeminlerinin jeoteknik parametrelerini arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla belirlemek, kaya kütleleri davranışlarını incelemek, elde edilecek jeoteknik parametrelerin kullanıldığı sayısal modellemeler yardımı ile bu bilgileri doğrulamak, elde edilen bilgilerden oluşacak bir veri tabanı oluşturarak bölgede hızla devam eden yapılaşma için uygun yer seçimi/karstik zemin iyileştirme önerileri sunmak ve falezlerin şev duraylılığını incelemektir. Bu proje ile, Antalya Büyükşeh...
Ru/SBA-15 ve Kobalt-Oksit Sentezi için Kül Fırın Alımı
Üner, Deniz; Ateş, Cihan(2014-12-31)
Bu projenin iki temel amacı vardır; ilki amonyak sentez reaksiyonlarında denenmek üzere Ru/SBA-15 katalizörleri sentezlemek, diğeri ise metal oksitlerin gaz fazında oksijen ve buhar fazında suya maruz kaldıkları durumlarda adsorpsiyon-desorpsiyon karakteristikleri çıkarılması için metal-oksit malzeme sentezlemektir. SBA-15 ve metal-oksit sentezindeki temel süreçlerden bir tanesi kalsinasyon basamağıdır. Bu süreç için yüksek sıcaklıkta çalışan bir kül fırına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sürdürülebilir İncilizceye Etkisi: Öğretim Elemanlarının Görüş Ve Düşüncelerini İnceleyen Bir Durum Çalışması
Gürbüz, Tarkan(2011-06-30)
Bu projenin temel amacı; öğretim elemanlarının yaşadığımız bu değişim ve dönüşüm sürecinde bilişim teknolojilerinin sürdürülebilir ingilizce üzerindeki etkileri hakkında görüş ve düşüncelerini ortaya çıkarmak ve bu yolla ingilizce öğrenme ve öğretmede yeni yaklaşım ve yönelimlerin kullanılarak etkili, kaliteli ve ingilizce öğretmen eğitimi sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında öğretim elemanlarinin görüş ve önerilerinin nicel araştırma yöntemleri ile derlenerek incelenip gerekli an...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “Açık Ocak Kömür Madenciliği Alanlarındaki Değişimlerin Sosyal Ekonomik Kültürel Ve Çevresel Etkilerinin Araştırılarak Etkin Ve Sürdürülebilir Maden Kapatma Ve Doğaya Yeniden Kazandırma Politikalarının Geliştirilmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61754.