Organik Güneş Pilleri İçin Yeni Polimerik Malzemelerin Sentezi, Karakterizyonu Ve Güneş Pilleri Yapımı

2010-12-31
Amaç ve Gerekçe Bu çalışmada kimyasal yöntemle fluoren, karbazol, tiyofen, pirol, türevleri kullanılarak yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi, kütle spektrometresi (MS) ve kızıl ötesi spektrofotometrisi (FTIR) gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen bu monomerler, Suziki veya Yamamato eşleşme yöntemleri ile düşük band aralığında polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu polimerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları dönüşümlü voltametri (CV) tekniği kullanılarak incelenecek ve band aralıkları hesaplanacaktır. Elde edilen polimerler FTIR ile incelenecek, iletkenlik ölçümleri dört nokta iletkenlik ölçümüyle yapılacak, yüzey morfolojileri ise transmisyon elektron mikroskobuyla (TEM) araştırılacaktır. Bu polimerlerin 1H-NMR analizi yapılacak, jel geçirgenlik kromotografisi (GPC) ile polimerin molekül ağırlığı tayin edilecektir. Bu çalışmanın ikinci aşaması bu polimerler dönel kaplama yöntemiyle ITO cam elektrotlara kaplanarak fotovoltaik kullanım özellikleri incelenecektir. Bu polimerik malzemeler ile PCBM karıştırılarak güneş pillerinin yapımı ve karakterizasyonu gerçekleştirilecektir. Bu aktif tabaka karışımının derişim ve kalınlığının güneş pillerinin özellikleri üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu Bu sentezlenen monomerler eşleşme yöntemleri ile polimerleşmeleri yapılacaktır. 1H-NMR, 13C-NMR, FTIR, GPC yöntemleri ile karakterizasyonları gerçekleştiirilecektir. Polimerlerin hangi çözücülerde ne kadar miktarda çözündüklerine karar verilecektir. Polimerlerin yükseltgenme ve indirgenme potansiyelleri dönüşümlü voltametri (CV) tekniğiyle belirlenecektir. Bu potansiyeller kullanılarak band aralıkları hesaplanacaktır. Enerji ihtiyacı ve tüketiminin arttığı dünyamızda organik yarı-iletkenlerden üretilen güneş pilleri özellikle son 2-3 yılda bu ihtiyacın karşılanmasında rol oynayabilecek birer seçenek olduklarını kanıtladılar. Polimerik yarı-iletken malzemeler; getirdikleri düşük altyapı maliyeti, geniş ve esnek yüzeylere uygulanabilme, kolay ve hızlı üretim yöntemleri ile uygulamaya özgü sentezlenebilen malzeme özellikleri gibi avantajlarla, silisyumun dolduramadıgı alanlara girebilecek niteliklere sahiptir.

Suggestions

Organik Işik Yayan Diyot Uygulamalari İçin Konjüge Polimerlerin Sentezi
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah; Önk, Ipek; Taşkaya Aslan, Sultan(2016-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve selenofen üniteleri içeren yeni polimerler Suziki kenetlenme yöntemi ile sentezlenecektir. Sentezlenecek polimerler, NMR, IR, GPC, TGA ve DSC yöntemleriyle karakterize edilecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak redoks davranışları araştırılacak ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizlerine bakılacak, çözeltideki ve film...
Synthesis and characterization of perylene tetracarboxylic propargyl esters as precursor materials for light-harvesting perylene derivatives in organic photonic applications
Sawalha, Mohamad; Özser, Mustafa Erkut; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
In this study, two isomerically pure perylene tetracarboxylic propargyl ester derivatives (P4 and P11) were synthesized and characterized to be used as intermediate compounds for bipolar perylene derivatives. The synthesized intermediates are extremely valuable and versatile building blocks, and their optical, photophysical, and electrochemical properties can be further tuned by the attachments of suitable electron-donating groups at the peri or bay positions. Electron-donor azidofluorene was combined with...
Gıda Atıklarından Karışık Kültür Fermentasyonu İle Ksilanaz Enzimi Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz(2011-12-31)
Kapsam,Yöntem,Gerekçe: Bu çalışmanın amacı, hammadde olarak gıda atıkları kullanarak düşük maliyette enzim üretmek ve bu yolla atıkları değerlendirmektir. Ayrıca mayalanma işlemini etkileyen faktörleri (sıcaklık, pH, zaman vb.) saptamak ve ideal enzim üretim koşulları belirlenecektir. Proje, temel olarak dört aşamada gerçekleştirilecektir: 1) Mikroorganizmaların aktifleştirilmesi 2) Mikroorganizmanın fermentasyon aşaması için hazırlanması 3) Fermentasyon aşaması ve üretilen enzimin aktivitesinin ölçülmesi 4...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Synthesis and characterization of benzodithiophene containing conjugated polymers for organic bulk heterojunction solar cells
Taşkaya Aslan, Sultan; Çırpan, Ali; Department of Chemistry (2022-8-2)
Bulk heterojunction organic solar cells (BHJ-OSCs) have drawn attention as a renewable energy source due to their flexibility, lightweight and low cost in large-area applications. Besides the design of novel polymeric materials with different building blocks, the device architectures of the solar cells have been improved significantly to increase the power conversion efficiency (PCE) of solution-processed OSCs over the last years. Up to now, PCE for single layer BHJ-OSCs has reached 18%, and high performanc...
Citation Formats
A. Çırpan, “Organik Güneş Pilleri İçin Yeni Polimerik Malzemelerin Sentezi, Karakterizyonu Ve Güneş Pilleri Yapımı,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61772.